is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 701-750, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Indien ingevolge een der sociale verzekeringswetten een premie wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak verschilt, wordt voor de toepassing van het vorige lid bij algemene maatregel van bestuur een gemiddeld percentage vastgesteld.

OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL XXVI

Bij de herziening per 1 januari 1980 van de daglonen ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening wordt voor de toepassing van artikel 5a van die wet het indexcijfer der lonen op 30 april 1979 gesteld op 187 en worden de daglonen zoals die per 1 juli 1979 zijn vastgesteld, geacht te zijn gebaseerd op genoemd indexcijfer.

ARTIKEL XXVII

1. Het overeenkomstig het bepaalde in artikel 5b van de Wet Werkloosheidsvoorziening per 1 januari 1980 vastte stellen minimumdagloon wordt verhoogd met een toeslag ter realisering van de gewenste koopkrachtontwikkeling. De hoogte van de toeslag wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. 2. Het ingevolge het vorige lid verhoogde minimumdagloon treedt in de plaats van het minimumdagloon bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening, met dien verstande dat de verhoging voor de toepassing van artikel 5b van die wet geacht wordt niette hebben plaatsgevonden. 3. Bij elke herziening met ingang van een na 1 januari 1980 gelegen datum van het minimumdagloon op grond van het bepaalde in artikel 5b van de Wet Werkloosheidsvoorziening wordt bij algemene maatregel van bestuur de krachtens het eerste lid verleende toeslag met ingang van de datum van die herziening verminderd, indien en voor zover de koopkrachtontwikkeling, bezien tegen de achtergrond van het doel van de toeslag, daartoe de ruimte biedt. 4. Het ingevolge het vorige lid herziene minimumdagloon treedt in de plaats van het minimumdagloon bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening, met dien verstande dat de verhoging voor de toepassing van artikel 5b van die wet geacht wordt niette hebben plaatsgevonden. 5. Onze Minister van Sociale Zaken kan bepalen dat bij een verhoging of herziening van het minimumdagloon ingevolge het eerste of derde lid het bepaalde in artikel 5a, zesde lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening buiten toepassing blijft ten aanzien van de uitkeringen, die zijn berekend naar een dagloon, dat op de dag voorafgaande aan die verhoging of herziening ten minste gelijk was aan een door Onze Minister van Sociale Zaken vast te stellen bedrag. 6. Zodra de in dit artikel bedoelde toeslagen tot nihil zijn verminderd vervalt dit artikel.

ARTIKEL XXVIII

1. Per 1 januari 1980 wordt een toeslag verleend op de uitkeringen ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening welke zijn ingegaan vóór 1 januari 1980, met uitzondering van de uitkeringen welke zijn berekend naar het in artikel 5, tweede lid van die wet bedoelde minimumdagloon ter hoogte van het bedrag dat ingevolge artikel 16a van de Wet Werkloosheidsvoorziening op de in dat artikel bedoelde uitkeringen zou zijn ingehouden indien dit artikel