is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 71-89, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1996

85

Besluit van 25 januari 1996 tot wijziging van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg (wijziging geluidszone vliegbasis Brüggen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 augustus 1995, nr. MJZ 95005936, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 108 en 109 van de Wet geluidhinder;

De Raad van State gehoord (advies van 13 november 1995, nr. W08.95.0478);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 januari 1996, nr. MJZ 96003599, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan;

ARTIKEL I

Bijlage B bij het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg 1 wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.