is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 121-130, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 99a

Ten aanzien van degene die voor 1 april 1994 op grond van artikel 7 van de Rechtspositieregeling opleiding ter verkrijging van het diploma van inspecteur van gemeentepolitie of van officier der rijkspolitie benoemd was door Onze Minister als ambtenaar in tijdelijke dienst, is met ingang van 1 april 1994 Onze Minister het bevoegd gezag gedurende de tijd dat deze ambtenaar zijn opleiding volgt.

ARTIKEL II

Artikel 1 van het Besluit Kroonbenoemingen politie 2 komt als volgt te luiden:

Artikel 1

Bij koninklijk besluit worden benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen de plaatsvervangend korpschef van een regionaal politiekorps, alsmede de overige ambtenaren die behoren tot de leiding van een regionaal korps en die een functie vervullen die tenminste wordt gewaardeerd overeenkomstig schaal 14 als bedoeld in bijlage I van het Besluit bezoldiging politie, alsmede de overige ambtenaren die een functie vervullen die tenminste wordt gewaardeerd overeenkomstig schaal 15 als bedoeld in bijlage I van het Besluit bezoldiging politie.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor zover het Artikel I, onder C, onderdelen 1, 2 en 3 betreft terug tot en met 1 april 1994 en voor zover het Artikel I, onder C, onderdeel 4, betreft tot en met 1 september 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 januari 1996

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 1996

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

1 Stb. 1994, 214, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 juni 1995, Stb. 365. 2 Stb. 1994, 675. Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

6S0064 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers S'Gravenhage 1996