is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 131-150, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat behorende bij de Wet van 26 januari 1996, Stb. 148 en bij de financiële verantwoording over het jaar 1994

Rekening 1994 (inclusief slotwetmutaties) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)

(1) (2) (3) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of-) op grond van eerste suppletore wet Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletore wet ontvangsten ontvangsten ontvangsten TOTAAL 3 932 643 + 9 378 352 + 3 550 177 01 Algemeen 1 354 + 700 01 Ontvangsten van algemene aard 1 354 + 700 03 Vol kshu isvesti ng 3 420 390 + 9 572 220 + 3 512 096 01 Rente 2 931 200 - 101 188 - 251 336 02 Aflossingen 396 100 + 9 636 544 + 3 690 557 03 Restituties 91 466 + 36 864 + 72 875 05 Overige ontvangsten volkshuisvesting 1 624 04 Ruimtelijke Ordening 37 009 - 36 600 01 Diverse ontvangsten 409 02 Bodemsanering Vinex 36 600 - 36 600 05 Milieubeheer 5 602 + 36 600 -20 940 02 Kostenverhaal bodemsanering PM + 2 700 03 Overige ontvangsten milieubeheer 5 602 + 12 960 05 Bodemsanering Vinex + 36 600 -36 600 06 Huisvesting Rijksdiensten (eigen dienst) 27 186 + 33 533 + 3 541 01 Vergoedingen van apparaatskosten 6 000 02 Diverse ontvangsten 21 186 + 26 500 + 10 574 03 Ontvangsten verzelfstandigde diensten + 7 033 -7 033 07 Huisvesting ten behoeve van derden 95 000 - 10 000 -7 967 01 Te ontvangen huisvestingskosten van derden 95 000 - 10 000 -7 967 08 Kadaster vastgoed informatie 346 102 -217 401 + 62 747 01 Kadastraal recht en andere ontvangsten 311 995 - 183 294 + 62 747 02 Bijdrage van hoofdstuk XIV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) voor kosten ruilverkaveling 34 107 - 34 107

Mij bekend.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Margaretha de Boer