is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1995, no. 640-650, 01-01-1995

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. inkomsten welke voortvloeien uit afkoop met toepassing van artikel 32, vijfde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet van aanspraken ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964, naar hun zuivere bedrag;. P. Het in artikel 64, tweede lid, onderdeel c, onder 1°, opgenomen bedrag wordt vervangen door f 52 248. Q. In artikel 65, eerste lid, eerste volzin, wordt vóór «bij de heffing» ingevoegd:, indien de belastbare som niet meer bedraagt dan f 45 325,. Voorts wordt in de tweede volzin het laatstopgenomen percentage vervangen door: 142 percent. R. In artikel 66b wordt na «64, tweede en vierde lid,» ingevoegd: 65. S. In artikel 78a, zevende lid, wordt «artikel 35, tweede lid,» vervangen door: artikel 35, derde lid,. T. Na artikel 81a wordt ingevoegd: Artikel 82. De artikelen 45, eerste lid, onderdeel i, 47a, tweede lid, onderdeel c, en 47b, vierde lid, zijn niet van toepassing: a. met betrekking tot geldleningen die voor 1 januari 1996 zijn verstrekt; b. met betrekking tot geldleningen die na 31 december 1995 zijn verstrekt aan een natuurlijk persoon die voor 1 januari 1996 voor zijn rekening een onderneming dreef, tenzij de inspecteur op verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking heeft verklaard dat de beginnende ondernemer heeft doen blijken dat de geldlening niet kan worden beschouwd als vervanging van een voor 1 januari 1996 verstrekte geldlening; c. met betrekking tot aandelen en winstbewijzen die voor 1 januari 1996 zijn uitgegeven.

ARTIKEL II

In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Het in artikel 46, eerste lid, onderdeel d, opgenomen bedrag wordt vervangen door: f 7003. B. 1. Het in artikel 53, derde lid, opgenomen bedrag van de basisaftrek wordt vervangen door: f 7003. B.2. Het in het vierde lid opgenomen bedrag van de alleenstaandeouderaftrek wordt vervangen door: f 5603. B.3. Het in het vijfde lid opgenomen bedrag van de aanvullende alleenstaande-ouderaftrek wordt vervangen door: f 5603. B.4. Het in het zesde lid opgenomen bedrag van de ouderenaftrek wordt vervangen door: f 910.