is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1995, no. 676-690, 01-01-1995

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De premie wordt aangewend ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen die aan de uitvoering van deze wet voor het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan zijn verbonden. 4. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

C

Artikel 18 vervalt.

D

Artikel 41b vervalt.

E

In artikel 76a, eerste lid, wordt «6, eerste lid, en 17, eerste lid,» vervangen door: en 6, eerste lid,.

ARTIKEL II

De Wet financiering volksverzekeringen 2 wordt als volgt gewijzigd: In artikel 40, eerste lid, vervalt «gehele of gedeeltelijke». Tevens wordt in dit artikellid «deze wet» vervangen door: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

ARTIKEL III

Artikel 43b van de Ziekenfondswet 3 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «artikel 37, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Stb. 1986, 638)» vervangen door: artikel 66, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. 2. In het tweede lid wordt «artikel 39, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf» vervangen door: artikel 68, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.

ARTIKEL IV

1. Ten aanzien van de verschuldigdheid van nominale premie over periodes voorafgaande aan het tijdstip waarop deze wet in werking is getreden, blijft artikel 17 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals dat artikel voor dat tijdstip luidde, van toepassing met dien verstande dat, in afwijking van het derde lid van dat artikel, door een verzekerde wiens verzekering is aangevangen voor, doch wiens inschrijving ingevolge artikel 9 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten heeft plaatsgevonden na het bedoelde tijdstip en door wie ingevolge deze wet niet langer nominale premie is verschuldigd, de nominale premie slechts is verschuldigd over een periode van ten hoogste zestig dagen voor het bedoelde tijdstip. 2. Indien de inschrijving van een verzekerde als bedoeld in het eerste lid