is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1996, no. 331-349, 01-01-1996

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1996

344

Besluit van 25 juni 1996 tot algemeen verbindendverklaring van de collectieve garantieregeling van 23 mei 1996 op grond van artikel 84, tweede lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 25 juni 1996, BGW 96/746-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op artikel 84 van de Wet toezicht kredietwezen 1992;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De kredietinstellingen bedoeld in artikel 84, eerste lid, alsmede de instellingen die gebruik maken van de vrijstelling bedoeld in artikel 12 van richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels (PbEG L 135), zijn verplicht mee te werken aan de uitvoering van de collectieve garantieregeling, waarover op 23 mei 1996 overeenstemming is bereikt tussen De Nederlandsche Bank N.V. en de betrokken representatieve organisaties en welke als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1996.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 1996

Beatrix

De Minister van Financiën, G. Zalm

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

6S0365 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 1996