is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

liladz.

Marktmeesters van de Graanmarkt. ... 15 Commissarissen over de Boter- en Kaasmarkten. Idem over de Vischmarkt Idem van de Broodbakkers Idem over de Vleeschhal Wijkmeesters. Waagmeesters 16 Gemeente Begraafplaats. Directeur ... 17 Keurmeest. van de Visch. Pachter en Afslager. Pachters van verschillende zaken .... Keurmeesters. Hoofdlieden. Meters ... 19 Gommiss, over de Schuiten- en Wagenvceren . 20 Beurt- Markt- en Veerschippers .... Eeredienst. Kerken der onderscheidene Gezindheden 23 Bestuur over de Godshuizen , enz 30 Onderwijs. Koninklijke Akademie .... 35 Gymnasium 37 Schoolcommissie 38 Onderwijzers in Openb. en Bijzondere Scholen. Teekcn- en Industrieschool 40 Bewaar- Leer- en Werkscholen .... Rijschool 41 Letterkundige, Muzijk- en andere Vereenigingen. Genootschap: Tandem lit surculus arbor. . Scherpschutters-Collegie: Ridderlijke Confré• rie Diletto ed Arme 42 Liedertafel : Amphion Koninklijk Instituut van Ingenieurs .... 43 Idem voor de Taal- Land- en Volkenkunde van JYederlandsch Indië 45 Maatschappijen , Genootschappen of Afdeelingcn daarvan, binnen Delft gevestigd .... 46 Geneeskunde 5S Collegiën , Ambtenaren, enz. Hoogheemraadschap van Delfland 61 Collegie van Hoofdingelanden van Delfland . 62