is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 59, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Verbeteringen . . . . 202 Kalender. Tijd/perlcen voor het jaar 1889. Beknopte opgaven nop, den Ahnan. Verklar. v.d. Tijd- en Feest-Alm. Idem Maan-Almanak. Zojis- en Maansverduistering en. Koninlijk Huis. Verjaardagen. Vorsten in Europa. A Aanplakker 28 Aanvang der markten . . . ÏSO Accijnzen (Ontv. d.— Invoerr.) 107 Adreslijst 162 Advocaten 84 Agenten v. Verzek.-Maatschapp. 126 Ambt. v.’t O. Min. b/h Kantong. 19 Ambtenaren ter Gem.-Secretarie 15 Amicitia (Zangv. —). ... 64 Anti-Dienstvervangingbond. . 80 Apollo 60 Apothekers 120 Arbeid Adelt(Alg. N.Yr.Ver.—) 74 Architect (Gemeente —) . . 16 Armbesturen (Kerkelijke —) 82—43 Artillerie-Inrichtingen . . .109 Cursus 117 B Badinrichting 58 Bank van Leening .... 25 Begraafpl. (Dir. der Gem. —). 28 der R.-K. ..... 43 Begrafenisfondsen 121 Belastingen (Plaatselijke—) . 18 ('s Rijks —) .... 106 Bethel (Gesticht te Zetten) 79 Beurtschepen en Stoombooten. 136

Bewaarscholen • . . . . . 56 Bedienaars der Begrafenis . . 28 Binnenl. Zaken (Ministerie v.—) 2 Boden (Gemeente —) . . . 15 (Voet —) 145 Bond van Oud-Onderofficieren 81 Boter-, Kaas- en Graanmarkt. 27 Botervaatwerk (Kenrm. v. h.—) 28 Brandwezen 16 Buitenl. Zaken (Ministerie v.—) 1 Burgemeester 14 Burgerlijken Stand . . . . 15 Burgerschool (Hoogere —). . 48 Burgeravondschool .... 49 Bussen (Zieken —) . . . .122 Bijbelgenootschap (Ned. —) . 67 Bijbel (School met den —) . 55 c Caecilia (R.-K.) (Zangkoor —) 65 Carousselver. (Studenten —) . 61 Casino (Vereeniging —). . . 62 Commies voor de Milit. Zaken 18 Commissie (Soep —). . 76 Comm. v. Bestuur, Toezicht enz. 24 Conciërge Prinsenhof. . . . 27 Controleur der Kijks Belasting 106 Correspond. v. Maatschapp. enz. 126 D Debatingclub 62 Delfland (Hoogheemr. van —) 85 Deo Sacrum (Zangkoor —). . 65 Deurwaarder der PI. Belasting 18 bij het Kantongerecht . 19 Deurwaarder b.d. Arr.-Rechtb. 84 der Directe Belasting . 107 Dienst (Fonds ter aanmoed. en ondersteun, v.d. Gew. —) 81