is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M E 1\ G E L W E R K.

FREDERIK WILLEM DE EERSTE, Koning van Pillissen, EN DE GEHEIMRAAD VON GÜNDLING. De koning van Pruissen , Frederik Willem de Eerste, helde, zoo als men weet, zeer over tot spaarzaamheid , die ook, aangezien zijns vaders verkwistingen, voor zijn land zegenrijke vruchten droeg, ofschoon dezelve somwijlen in kleingeestigheid ontaardde . Eens had hij bijna al de bedienden van zijnen hofstaat, vooral die der mindere klasse, in hunne bezoldigingen gekortwiekt, en bevel gegeven, dat aan vele de hun toegelegde emolumenten, in vrij hout, licht, enz., bestaande, moesten ontnomen worden. Een dergelijke maatregel veroorzaakte natuurlijk eene groote verlegenheid en onsteltenis onder deze hofbedienden. Eenige dagen , nadat deze ordonnancie bekend was, trad de geheimraad non Gundling, zoo als men weet , potsenmaker des konings , in het vertrek van den laatsten , toen deze nog te bed lag.