is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blad'z. Koninklijk Instituut van Ingenieurs . . 47 Idem voor de I'aal-Land-enVolkenkunde van N. Indïé —• Oost- en West-Indische Opvoedings-Maatschappj 48 Maatschappijen, Genootschappen, enz. . . 49 Ned. Bijbelgenootschap. Ned. Zendelinggen. Ned. Tractaatgen. Evangelische Maatschappij. Zondagschool. Yereeniging tot bevordering van het Christendom ouder de Chinezen . 50 Maatschappij van weldadigheid. Yereeniging van den H. Yincentius van Paula. Genootschap van Moederlijke Liefdadigheid . 51 Genootschap //Doroas.” Evang.-Luthersoh Gen. van Yrouwelijke Weldadigheid. Commissie voor het Ponds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewap. Dienst inde Nederl. 53 Maatsch. tot zedel. verbetering der gevangenen 53 Maatschappij «Tot Nut van ’t Algemeen” . Hulpbank. Christelijke Leesinrigting //Onderzoek en behoud het goed” . . .56 Yereeniging ter verbreiding der Waarheid . 57 Spaarkas. Werkinrigting . . Yereeniging //Philodemus.” Nederl. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid . 68 Holl. Maatschappij van Landbouw. Nederl. Mettray. Nederl. Maatschappij ter bevordering van de afschaffing der Slavernij . 59 Qustaaf-Adolf-Yereeniging . . .60 Vereeeniging //Het Metalen Kruis.” Id. 2e Afd. Directeuren en Correspond. voor versohill. zaken 61 Geneeskunde ..... 62 Plaatselijke Commiseie van geneneeskundig toevoorzigt. Practiserende Geneeskundigen 62 Begrafenis- en Ziekenfondsen . . .65 Posterijen . . . . . .74 Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij . ’s Bijks Belastingen . . . .76 Zegel- Registratie- en Suoeessie-Eegten . Dir. Bel,, In- en Uitgaande Regten en Accijnsen