is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 62, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beknopte Opgaven nopen <fen Almanak.

Door Meton werd een tijdkring van negentien jaren uitgedacht aan het einde waarvan de schijngestalten der Maan weder op de zelfde data invallen. Het getal dat aangeeft in welk jaar van dezen kring, den Maancirkel genaamd, men zich bevindt, wordt het Guldengetal genoemd. Aannemende dat de eerste Maancirkel 1 jaar voor den aanvang onzer jaartelling is aangevangen, vindt men het Guldengetal door deze eenvoudige berekening: Tel hij het jaartal 1 op, deel de som door 19, waardoor het aantal volbrachte maancirkels wordt verkregen. De rest der deeling geeft het Guldengetal aan. De Epacta geeft het aantal dagen aan welke op 1 Januari sedert Nieuwe Maan zijn verloopen. Stelt men de Maansomloopstijden beurtelings op 80 en 39, dan kan men uit de Epacta gemakkelijk berekenen op welken dag in elke maand het Nieuwe Maan zal zijn. Wanneer men den len Januari A noemt, den 2en Januari B, dan wordt de letter, welke de eerste Zondag in het jaar verkrijgt, Zondagsletter genoemd. Telkens na de G weder met A beginnende, verkrijgen ineen gewoon jaar alle Zondagen de zelfde letter. Aangezien ineen schrikkeljaar tusschen 33 Eehruari en 5 Maart een dag werd ingevoegd, welke evenwel geen letter ontving, gaat de Zondag na laatstgenoemden datum één dag terug. Ineen schrikkeljaar heeft men alzoo twee Zondagsletters. Waren er geen schrikkeljaren dan zouden na elk tijdsverloop van zeven jaren de dagen der week weder op de zelfde data vallen. Nu heeft dit eerst na een tijdkring van vier maal zeven of achtentwintig jaren plaats. Men noemt dien tijdkring den Zo7inecirhel. Daar de aanvang van den eersten Zonnecirkel wordt gerekend van het negende jaar voor onze jaartelling , berekent men den Zonnecirkel volgens de zelfde methode als hij de berekening van het Guldengetal is opgegeven. De Eomeinsche Indictie werd door de Romeinen 3 jaren vóór het begin onzer jaartelling ingesteld tot regeling eener belasting. Het is een tijdkring van 15 jaren. Voor de berekening der Romeinsche Indictie volgt men de zelfde methode als hij de berekening van het Guldengetal en van den Zonnecirkel aangegeven.