is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Eladz. Kantonaal huis van bewaring. Beestenmarkt. Graanmarkt. Boter- en Kaasmarkt 17 vischmarkl ' ' 18 Ambtenaren, Beambten, enz., belast met bestuur, toezigt, enz Direct, der Lakenh. Direct, der Muziekschool Direct, der Gem.-Begraafplaats. Bidders, enz. 19 Keurmeesters. Hoofdlieden. Meters. Wegers 20 Commissarissen en Schippers dor Sohuitenveeren 21 Jraohters van eigendommen der Gemeente . . 24 Eeredienst 2^ Nederduitsoh Hervormde Kerken _ Walsohe Kerk .... ' ' ' 27 Luthersohe Kerk 28 Remonstrantsche Kerk Christelijk Afgescheiden Kerk. R. K. Kerken 30 Oud R. K. Kerk. Ned. Isr. Ring-Synagoge . 31 Bestuur over de Godshuizen .... 32 Weeshuis der Gereformeerden, 'Fundatie ’. ’ _ Gasthuis. Kamer van Charitaten .... 33 Uude Mannen- en Vrouwenhuis. Meisjeshuis . 34 Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen 35 Jraroohiaal Armbestuur voor de beide R. K. Gem Begraafplaats der Roomsch-Katholijken. . .' 36 Onderwijs „„ Koninklijke Akademie ___ Gymnasium ' ' 39 Schoolcommissie. Onderwijzers ! ' ' Nederlandse! Onderwijzers-Genootschap. •. 42 leeken- en Industrieschool . 43 Bewaarschool. Leer- en Werkschool ’ y ai' e“ Breischool. Zangsch. Rijsch. Gymn.sch. 44 Zwemschool en Badinrigting 45 letterkundige Muzijk, en andere rereeniginqen . ~ Genootschap „Tandem fit surculus arbor. __ Gen. „Wetenschap wordt door arbeid verkregen” 46 Letterlievend Genootschap „Geestbeschaving” Scherpsohutters-Collegie „Ridderlijke Confrérie Diletto ed Arme” ....