is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extract uit het 3® Resolutie-boek van Veertigen.

Bijlage I.

„Den 3. Augusti 1616. Is hij mijnen Heeren Burgbemrs ende Regierders der Sladt Delff geproponeert ën sommierlyck vcrhaelt Igu t oplen len en ijen deeser maent van Augusto gepasseert es nopen de Nieuwe Impositien offte aecbijs geslelt opt gemael, De Commotie , gewelt, en lumulte populair daer ouer ontstaen, soo aent Stadlhmjs aeclnjshuijsgens , als andere particuliere burgers hutjsen, De tegenweer bij de sehutlerye gcdacn , alsmede óme de gemeente te doen appaiseren, en In sli te te stellen de publicatien bij den Heeren Magistraten dier lijt op ’t Stadlhuijs wesen vercondiebt Inhoudende generael pardon vali hanldadichsten initsg. bet vorder gepasseerde oplen eersten en tweeden Augusti voorsz., Item affdoeninge van voorsz. acchijs vant gemael , ën van keuren gemaeckt op het heste cleet ëü dool fusten. Es ome genraecht wat myn heeren de Magistraten In deesen zullen hebben te deen soo tot mainctiennement van aulhoriteijt als ome de gemeente In ruste en stille te mogen houden. Es bij den Veertigen naerdat deese saecke rijpelick ën met allen Leden geëxamineert was verslaen ën geresolveert. Dat men voor ale de stadt met goede garnisoenen sall verseeckeren, en tengaëa de publicatie op gisteren gedaan nopën bet affscbafien van Impositie opt gemael , beste Cleet én Doolkisten Es goet geuonden ’lselue te houden In bedeneken , omtne verstaen hebben t’admjs van

11