is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hollant enz. Vuijtten name van hoge Ouerheijt, onder expresse acte van non prejudicie van dese stats priuilegien , vrij■ ende gerechtichheden , Mits dat het voorsz hoff nijet en procedere Jegens den seinen naer rigeur van rechten, maar dat tselue hoff daer Inne sall gebruycken den raet ën aduijs vin Magistraten deser sladt. Is mede geresnlueert dat men bij tvoorsz hoff sal procureren dat de hantdadigen In anderen , ën_ steden , ën plaetsen geducht door authoriteyt ëfi van wegen de hoge Ouerheyt mogen werden versekert. Item dat men de Schuttertje deser Stadt mit de beste êh geuouchlicxste middelen sall redigeren ineen beter ëh hequamer ordre Ende op de naerder verzecckertheyt deser slede Mit d hoochgemelle zijner en andere Heeren des nodich zyn aduiseren. De Veertigen hebben angenomen de bouengesc. resolutie onder den eet secreet te sullen houden.

Inde >i Resolulien van de HH. van de Weth,” van 16 Augustus (en volgende dagen) 1740, vindt men een omstandig relaas vaneen tumult Ic Delft, ontstaan door de verhoogde zetting van het meel. De wanordelijkheden, voornamelijk gepleegd bij den grutter Proot , wonende in »de blaauwe Star” op het Yrouwjultenland, waren den 20en daaraanvolgende gestild, nadat men de hoofd-delinquenten geapprehendeerd had.

13