is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Dickeleratzi vor Mr hans. Brosius schreprichter resendierende tolt harlem Vor irst 6 daghen dachgelt . 18 guld. Noch aen mijlgelt .... 9 guld. 12 str. Noch die frouv gepijnnicht . 3 guld. Noch die frow aen ein pael geworcht 6 gul. noch van aff te sneijen ■ ■ 1 guld. 10 str. Summa 38 guld. 2 str. Ende dat ontfangen van mijn heer. van santen Buliou (Baljuw) van DellFt ende Delfft lant. Mr. hans Brosius schreprichter.” l)e onkosten beliepen tezamen 127 gld. 10 st. Men ziet echter, dat de grootste onkosten in » cost, wijn ën bier” bestonden, uithoofde van de hij onze vaderen vigerende gewoonte, elke gewigtige bijeenkomst, van welken aard ook, met een «vrundtschappelicken maeltijt” te besluiten. Zie Navorscher 1860, n°. 8, p. 254 seqq.

Volgens het 6e Crimineel-boek werd nog inden jare 1776 een schippersknecht, die zijn meester vermoord had, geccndemneerd ,om op het schavot, alhier voor het stadhuis opgerigt, » gelegd te worden op een kruis of rad en met een ijzeren koevoet leevendig te werden gerabraakt zodanig dat er in allen manieren de dood naarvolgt,” enz. Mr. J. S.

23