is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEKNOPTE OPGAVEN NOPENS DEN ALMANAK.

De Zonnecirkel is een tijdkring van 28 jaren, na verloop van welken de dagen der week weder op deuzelfden dag der maand invallen. Deze tijdkring heelt echter deszelfs naam niet van den schijnbaren loop der zon, maar van den Zondag, den dag aan de zon gewijd. De Zondagsletter is eender zeven eerste letters van het ABC, om in elk j aar dedagen, van denl Januarij af, te noemen; die letter, welke de zondagen van het jaa’r aanwijst, wordt zondagsletter geheten. Een schrikkeljaar heeft twee zondagsletters, als: een van 1 Januarij tot 24 Februarij , en eene andere van 25 Februarij tot het einde des jaars. Daar nu de dagen der week, na een tijdverloop van 28 jaren, met dezelfde dagen der maand overeenkomen, zoo moeten ook, na hetzelfde tijdsverloop , de zondagsletters terug keeren. De Maancirkel of het Guldengetal is een tijdkring van 19 jaren, na verloop van welke de nieuwe en volle manen weder omtrent op dezelfde dagen van het jaar invallen; want 235 maanmaanden maken nagenoeg 19 zonnejaren. De Epacta is het getal, dat, volgens den Almanak, den ouderdom der maan in het begin vanhet jaar aanwijst. Hieruit volgt, dat, indien de nieuwe maan op den 1 Jannarij invalt, de Epacta van dat jaar nul is; maar in het volgende jaar zal zij elf wezen, vermits het maanjaar slechts 354 dagen heeft, terwijl het zonnejaar 365 dagen telt. In het derde jaar daarna zou zijj dus 33 moeten zijn; doch men trekt, zoodra de Epacta 30 dagen, of eene volle maand , zou te boven gaan, van dit getal 30 af, en dos krijgt men in het gesteld geval niet 33, maar 3 dagen. Men kan door middel van de Epacta, voor elke maand den dag der nieuwe maan, en den maansouderdom, op een' bepaalden dag vinden. De Romeinsche Indictie is een tijdkring van 15jaren, dien men begint te tellen 3 jaren vóór de Christelijke jaartelling.