is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. Tetar van Elven , in het Handteekenen. G. Reuvckamp, in het maken van Modellen en IV!s rktnigen. Dr. M. Salverda, inde Plant- en Dierkunde (voor liet \ oorbereidend Onderwijs.) Bibliothecaris. De ISoogleeraar F. J. van den Berg. Ambtenaar van Administratie. H, L. Verschoor. Instelling van Onderwijs inde Taal- landen volkenkunde van ÜNTederl. Indie. Onmiddellijk Toezigt. Burgemeester en Wethouders. Docenten. S. Keijzer , Directeur. ] ....*) J. J. Meinsma. I G. L. Brocx. Vakken van Onderwijs. a. Javaansche Taal en Lederkunde. b. Malcische Taal en Letterkunde. c. Land- en Volkenkunde. d. Geschiedenis van Neder!. Indie. e. Publiek liegt en Stelsel van Bestuur. *). De heer .1. li. P. p, Gonggrijp neemt voorloopig de voor dezen docent bestemde lessen waar, voor zoover redenen van gezondheid daarin niet hinderlijk zijn.

37