is toegevoegd aan je favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 45, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3. De Bibliotheek is gedurende den cursus van deze Inrigting, behalve Zondag, dagelijks geopend van 3 tot 4 uur; gedurende de vacantiën slechts Maandag, Donderdag en Zaturdag van 3 tot 4 uur. Art. 3. Yan de Bibliotheek mag gebruik gemaakt worden door ieder, die zich houdt aan de bepalingen van Art. 5 en 6 van dit Eeglement, Art. 4. Op de Leestafel liggen steeds voorhanden de Catalogus der Bibliotheek, de opgaaf der tijdelijk ter lezing aangeboden boekwerken, het register tot aanvrage van hetgeen men ter lezing wenscht te ontvangen, en het laatste nummer der loopende tijdschriften. Art. 5. Indien men een boek ter lezing verlangt meldt men zich hiertoe aan bij den Bibliothecaris of diens plaatsvervanger, of schrijft den titel van het begeerde boek met zijn naam in het bovengenoemd register. Art. 6. Geen boeken van de Bibliotheek mag men mede naar huis nemen, dan na onderteekening van een daartoe aangeboden requ, waarop tevens de tijd van teruggaaf staat uitgedrukt. Art. 7. De Bibliothecaris bepaalt welke boekwerken niet worden uitgeleend. Art. 8. Alle ten geschenke gegeven boekwerken worden met den naam van den gever inden Catalogus vermeld.

50