is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 30, 1936, no 1083, 10-06-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het wetsontwerp yaste-lasten

Dit wetsontwerp is al lang in voorbereiding. Drees herinnerde er een paar dagen geleden in de Kamer aan dat het zelfs al zijn eerste verjaardag als ontwerp had gevierd. Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar de regering doet ons hier denken aan de kat die al maar om de hete brij heendraait. Dat komt omdat hierbij zoveel netelige zaken aan de orde komen. Verleden jaar heeft men dit al zo aangevoeld. Toen was het vastelasten-ontwerp een onderdeel van het grote bezuinigingsontwerp, dat nog vóór het eind van het zittingsjaar 1934—1935 moest worden behandeld. Veiligheidshalve heeft de Regering toen dit onderdeel voorlopig maar teruggenomen.

Waarom geeft dit ontwerp zoveel moeilijkheden?

Dat zit hoofdzakelijk vast op het feit, dat met de bespreking van de vaste lasten het gehele beleid van de regering weer aan de orde zou komen en hoe langer hoe meer komt vast te staan, dat deze Regering van de z.g.n. „sterke man", zo jubelend in gehaald in het jaar 1933, steeds meer de sympathie van het volk en een groot deel der volksvertegenwoordiging verliest. Men begint te beseffen, dat de hardnekkig gevolgde weg van aanpassing en bezuiniging noodlottig moet worden voor ons land.

Men heeft dus in de Regering zo lang mogelijk de discussie over de vaste lasten vermeden en er ongeveer een jaar lang behoedzaam omheen gewandeld.

Wat bedoelt eigenlijk dit nieuwe wetsontwerp?

Iedere huisvrouw heeft voor haar gezin kleine, steeds terugkomende uitgaven te doen als geld voor melk, brood, groente, kruidenier enz. enz. Ook zijn er uitgaven, die ééns per week of per maand komen zoals huishuur, fondsen, verzekeringen enz. Deze laatste uitgaven zouden we de vaste lasten van de huisvrouwen kunnen noemen. Zo heeft natuurlijk ook een groot bedrijf of een overheidskas met vlottende en vaste lasten te doen.

Gedurende de crisistijd zijn vele dagelijkse uitgaven voor 't gezin gedaald; levens middelen, kleding en schoeisel zijn lager in prijs genoteerd, dan vóór de crisis. Eveneens is echter het inkomen der meeste mensen op onrustbarende wijze gedaald. In de Tweede Kamer werden daaromtrent treffende staaltjes medegedeeld. Zo lazen wij, dat sinds 1921 de lonen bij de Spoorwegen tot bijna op de helft zijn gedaald. Enkele _ posten van het budget bleven daarbij constant, werden zelfs in sommige ge-

vallpn hoger. Als een loden last weegt op de arbeidersklasse de woninghuur. De huurverlaging, bij dit ontwerp vastelasten aanvankelijk aangekondigd en met groot verlangen tegemoet gezien, is noodzakelijk. De woninghuur voor de beter gesitueerden daalde de laatste jaren belangrijk. Huizen van ƒ 600 en ƒ 500 per jaar liepen grif terug tot ƒ 500 en ƒ 400 of daaromtrent. Hoe dat zo vlot ging? Wel, dat hangt af van de kwesti§ van vraag en aanbod. Van dit type huizen waren er genoeg! Zulke huizen werden graag gebouwd. Zij vertegenwoordigden een goede geldbelegging. Zo ging het niet met de arbeiderswoningen. Onze pg. Drees gaf in de Kamer belangrijke cijfers. Van December 1929 tot September 1935, dus in de zes crisisjaren, daalden de huren der arbeiderswoningen in Den Haag maar met 2,3 pet.; in Amsterdam stegen zij zelfs met 5.4 pet.!! De woninghuren zijn dan ook kortweg een blok aan 't been geworden van de arbeidersklasse.

Aanvankelijk zat voor ons het mooie van dit ontwerp in het voornemen der Regering om te komen met een algemene huurverlaging met 20 pet. beneden het peil van 1931.

Na zeer veel protesten van de kant

BIJ DE THEEPOT

„Eet meer!"

Er zijn van die eet-meer-leuzen. U bent ze vast wel eens tegen gekomen. Het begon voor een paar jaar met: Eet meer fruit! Toen volgde: Eet meer vis! Nu is het: Eet meer zuivelproducten; Eet meer melkbrood. Ze daveren ons tegen van grote bonte plakkaten. Een Straatversiering, die het zo goed met ons voor wil hebben. Eet vooral meer fruit. Eén appel per dag houdt de dokter weg. Eet vis, lichter verteerbaar, goedkoper dan vlees. Drinkt een halve liter melk per dag, 't is zo gezond. Al deze leuzen willen ons overvloedig van — naar hun mening — het beste voedsel der aarde laten urofiteren. Veel goede raad, maar zijn we er mee gebaat?

Er is zeker wat voor te zeggen meer fruit te eten. Fruit is rijk aan zouten en vitaminen. Deze bestanddelen moeten noodzakelijk in onze voeding voorkomen. Een te kort aan vitaminen maakt ons vatbaarder voor verschillende ziekten, kan zelfs ziekte-oorzaak zijn. Het ware te wensen dat iedereen fruit als noodzakelijk bestanddeel van zijn voeding beschouwde. Het ware nog meer te wensen, dat iedereen het in overvloed kon kopen. Fruit is nu vaak een extra tractatie en wordt in menig gezin als luxe beschouwd, die men zich niet dagelijks kan permiteren.

Even anders ligt de zaak bij eet meer

der huieigenaren heeft de Regering deze maatregel teruggenomen en met recht mocht Drees verklaren, dat hierdoor het wetsontwerp voor ons tot een bouwval is geworden. De Regering laat nu de mogelijkheid van huurverlaging open voor individuele gevallen, waarbij door de huurder een verzoek moet worden ingediend. Tot welk een willekeur en last dit leidt, zal ieder onmiddellijk begrijpen. Het handhaven van de hoge woninghuren, speciaal voor de arbeidersklasse leidt tot funeste gevolgen. Men ziet in de steden hoe langer hoe meer het verschijnsel van samenwonen van meerdere gezinnen in één huis. Men ziet ook, dat gezinnen, die zich altijd konden handhaven in gezonde, moderne woningen, gedwongen worden afstand te doen, van wat als een goed recht der arbeidersklasse was veroverd. Ze moet terugvallen in woningen van veel slechter type, vaak in slordige, rommelige buurten; in één woord: de volkshuisvesting komt in gevaar.

Verschillende woordvoerders hebben het ontwerp lang niet mals becritiseerd en of het aangenomen zal worden is een grote vraag. De volgende week vertel ik U nog iets over land- en tuinbouw in verband met dit ontwerp. H. W.

vis. Vergelijkt men de prijs van 1 ons vlees en 1 ons vis, dan is vis inderdaad goedkoper. De voedingswaarde is ongeveer gelijk; vis bevat over 't geheel minder vet, iets minder eiwit, maar men vergeet, dat, wanneer er vis gegeten wordt, men ongeveer een half pond per persoon rekent tegen 1 ons vlees. Voor de goedkoopte meer vis eten zal niet zo veel uithalen. Wel heeft natuurlijk een half pond vis meer voedingswaarde dan 1 ons vlees. Ook hier is dus voor de leus op zich zelf wat te zeggen.

De propaganda voor het eet meer zuivelproducten is ons van alle kanten opgedrongen. De zuivelproducten zijn stuk voor stuk waardevolle, Uitstekende voedingsmiddelen. Het zijn ook onze duurste voedingsmiddelen en er is in dit blad reeds op gewezen, hoe 'n pijnlijke indruk het moet maken voor de velen met de zeer krappe beurzen, dat men ook hèn nog tracht aan te praten deze voedingsmiddelen meer te kopen.

Deze leuzen zijn bestemd voor het volk. Het lijkt alsof men er de volksgezondheid mee wil dienen, maar in werkelijkheid zijn deze leuzen schijnheilig en heeft men het belang der producent (de voortbrenger) op het oog. Men wil hiermee de tuinderij, de visserij en de zuivel steunen. Iedereen zal toegeven dat deze bedrijven er niet bloeiend voorstaan. Ze worden gesteund en hebben zeker ook steun nodig. Maar zijn zij met deze leuzen gebaat?

Profesesor Steensma in Amsterdam, een deskundige op het terrein der voedingsleer, heeft zich onlangs over deze kwestie uitgelaten. Hij verklaarde dat al deze leuzen wetenschappelijk te veroordelen zijn. Men kan niet meer eten dan men eet. Iedereen gebruikt gemiddeld