is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 30, 1936, no 1083, 10-06-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rentie van „V.A.B." Met de oprechte wens dat wij allen na de vacanties weer actief aan alles zullen deelnemen, sloot de voorzitster deze prettige vergadering. L. B.—P.

ST. JACOBI-PAROCHIE. 28 Mei vergaderde onze club met 12 vrouwen, waarbij 2 gasten, die zich later als lid opgaven. Het lied van de Vlag werd gezongen. De Vrouwendag die in Gaasterland wordt gehouden, werd besproken, 25 vrouwen nemen er deel aan. De voorz. leest daarna uit de mededelingen „Geestelijke betekenis van het Socialisme". Tot slot de Socialistenmars. De volgende verg. is op 18 Juni. T. H.

LANDSMEER. Woensdagmiddag 3 Juni hielden we onze h.h. verg. bij p.ge Mantel. We bespraken de plannen voor een kinderreisje op 31 Aug. We zullen 1000 steunbonnen bestellen en i'ets verloten om zo aan geld te komen. We besloten de leesclubmiddagen tot nader bericht stop te zetten, daar we veel ander werk hebben.

G. de J.—K.

LEEUWARDEN. Onze club hield op Donderdag 4 Juni een goed bezochte huish. vergadering in ,,Ons Gebouw". Er konden wederom drie nieuwe leden worden ingeschreven, terwijl één door vertrek moest bedanken. 1000 ex. van de nieuwe brochure zijn besteld. Aan het referendum van de Groene Amsterdammer hebben een 20-tal vrouwen deelgenomen. A.s. Zondag gaan we met 133 vrouwen naar Gaasterland. Pge. Anke Weidema hield daarna een inleiding. Zij gaf een duidelijk beeld van de toestand in de verschillende landen en de onderlinge verhoudingen. Een en ander werd door de aanwezigen ten zeerste op prijs gesteld. We zongen met elkaar nog het Planlied. Het was de laatste vergadering in dit seizoen. G. de J.—H.

MIDDELBURG. Wij hielden Donderdag 28 Mei een huishoudelijke vergadering met een inleiding van den heer v. Oorschot uit Vlissingen over Tijl Uilenspiegel. Er zullen van de nieuwe brochure 200 exemplaren besteld worden. Aan het referendum der Groene Amsterdammer zal door de bestuursleden worden deelgenomen. De heer v. Oorschot schetste daarna de toestanden welke heersten in de tijd, toen Tijl Uilenspiegel geschreven werd en liet duidelijk uitkomen, dat de geschiedenis zich nog steeds herhaalt. Devrouwen gaven blijk van intens medeleven. De volgende vergadering wordt het vervolg besproken. Vrouwen, komt allen nu eens. Het is een genot voor u zelf eens uit de sleur te zijn. Wij moeten onze blik verruimen en trachten boven het alledaagse uit te komen. Wij rekenen op u.

M. P. M. —W.

NAARDEN. Op Woensdag 17 Juni a.s. zal onze club een excursie maken door Naarden onder leiding van p.g. weth. Maijer. Er zal o.a. een bezoek worden gebracht aan de Toren, wallen, Comenius-museum, enz. Vrouwen, denkt er aan, allen Woensdag 17 Juni, 's avonds 7 uur, aanwezig te zijn bij Maijer, Cattenhagestr. 11.

D. N—P.

OUDE PEKELA. 16 en 17 Mei zijn 10 leden van onze club, evenals 16 p.gen. van Winschoten naar de Born geweest, het zijn een paar heerlijke dagen geweest, het weer was goed en de geest was uitstekend. We hebben op de vergadering van Donderdag 28 Mei besloten om maar direct weer te gaan sparen. Het sterkt je weer voor een heel jaar. Donderdag 28 Mei werd onze nieuwe vlag ingewijd. Voorzitster zegt. dat ze hoopt en vertrouwt, dat alle leden de vlag trouw zullen blijven. Alle aanwezigen zingen daarna staande „Ontwaakt". Enige strijdliederen werden nog gezongen en een stukje gedeclameerd door onze voorzitster.

K. D.—H.

PURMEREND. Maandag 25 Mei hield onze club een h.h. vergadering in gebouw „Vooruit". Aanwezig 23 leden. Bij de opening werd pg. Wibaut herdacht. Twaalf p.gen gaven zich op voor colportage. Het nieuwe bestuurslid, p.ge . Kraan—Visscher werd 2e voorzitster. Na de thee werd het uitstapje besproken, wat vastgesteld is op 18 Juni. Zij, die dit uitstapje wensen mede te maken en zich nog niet hebben opgegeven, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen, in elk geval vóór 5 Juni a.s. bij één van de bestuursleden. Na het zingen van de Internationale sloot de voorzitster deze vergadering. T. S.—O.

SEXBIERUM—PIETERSBIERUM. Woensdag 3 Juni hielden wij onze h.h. verg. Aanwezig waren 17 leden. Aan het referendum van de Groene Amsterdammer zullen verschillende pg. hun medewerking verlenen. Voor de Vrouwendag in Gaasterland gaven zich een 26tal vrouwen op. De voorzitster brengt daarna verslag uit van de studieweek die ze op De Born heeft meegemaakt. Ze is blij, dat ze er geweest is, omdat ze er veel geleerd heeft en genoten van de mooie en de kameraadschappelijke verhouding. Ze bracht ons groeten van de vrouwen uit Alphen a. d. Rijn en ook van anderen, met wie we verleden zomer zo'n prettig week-end op de Born hebben doorgebracht. Langs deze weg doe ik de hartelijke groeten terug aan al die vrouwen van de club. De volgende h.h. verg. houden we op Woensdag 1 Juli. B. P. H.

STEENWIJK. Op 25 Mei hadden wij een huishoudelijke vergadering, welke door 21 leden bezocht werd. Door p.ge Kramer—v. d. Voort werd uitvoerig verslag uitgebracht van de jaarvergadering. Er werden 300 geschriftjes besteld. Besloten is ons reisje naar Hilversum te houden op 14 Juli. Ook werden er plannen gemaakt voor een uitstapje naar de Woldberg in samenwerking met de vrouwenclub van Giethoorn. J. G. W.—v. V<

TERNEUZEN. 4 Mei hielden we een huish. verg. met 12 leden. P.ge Gulden kon voor 't eerst weer aanwezig zijn. Er werd besloten om 10 Troelstra-loten te laten komen en 50 brochures van p.ge Pothuis—Smit. Er gaven zich ook vrouwen voor de Zonnestraal-collecte op; de p.gen. t' Gilde en Reyeling brachten van de jaarvergadering verslag uit. Onze Meidag was prachtig. Het Plan-Meispel is schitterend geslaagd. Ook werd door de vrouwenclub een Planvlag aan de P.P.C. aangeboden. Verslag werd voorgelezen door de afgev. Huysen en Dieleman, die naar de gewestelijke vergadering geweest zijn. Er werd besloten ook te gaan sparen om eens zo'n mooie vergadering mee te maken. P.ge Dieleman die de cursus gevolgd heeft op de Born, vertelde ons daarvan. Ze heeft een leerzame week gehad. 2 mooie liederen die ze mee gebracht heeft van de Born, werden' gezongen. S. M.— 't G.

VEENDAM. Op Donderdag 4 Juni hield onze club een huish. verg., welke uitstekend bezocht was. Besloten werd om op 18 Juni gezamenlijk met de autobus een dag naar Emmen te gaan. Hiervoor gaven zich voorlopig 26 vrouwen op. Wie rog mee wil, moet zich zo spoedig mogelijk opgeven bij p.ge Hartman, Mr. A. F. W. straat., de kosten zijn ƒ 0.60 p.p., brood en drinken meebrengen. 200 brochures zijn besteld van pge. C. Pothuis—Smit, zo gauw ze er zijn, gaan we op stap. Verslag uitgebracht van de secr., die een week voor scholing naar „De Born" is geweest. Pinanciejel verslag door de penn. van het Kinder-Meifeest. Na het zingen van de Internationale gingen we huiswaarts. T.v.d.W.—v.d.L.

VELSEN-NOORD. Woensdag 27 Mei hield onze club haar huish. verg. ten huize van p.ge De Waal. Er waren 17 leden aanwezig. Daar van ons Meifeest nog wat geld beschikbaar is, hebben wij besloten dat onze vrouwenclub dat jaar op 31 Augustus weer een dag met de kinderen uit zal gaan. Dit jaar gaan we naar Hilversum of het Gooi. Het bestuur heeft zich door het bedanken van on^e penningmeesteres moeten voorzien van een ander bestuurslid en we vonden daarvoor pg. Eckhard bereid. We zeggen onze penningmeesteres hier hartelijk dank voor alles, wat zij als oudste bestuurslid heeft gedaan. G. Z.—v. V.

VLISSINGEN. Op 20 Mei hielden wij onze h.h .vergadering, die goed was bezocht. De voorzitster heette twee nieuwe leden hartelijk welkom. Alle 500 brochures „De Vrouw voor het Plan" zijn verkocht. 200 Brochures van p.ge Pothuis—Smit worden besteld. P.ge Priester bracht verslag uit van de jaarvergadering, p.ge Kaptein van de studieweek die ze heeft meegemaakt op de Born. Ze was één en al lof over de prettige dagen die ze daar heeft meegemaakt, pg. Rouje hield voor de vrouwen een kleine inleiding over het werven van nieuwe vrouwelijke leden voor de Partij. Ons jaarlijks uitstapje zal 7 Juli gemaakt worden naar 's Hertogenbosch. Besloten werd om de zomervacantie te beginnen. Tot slot zongen wij „Kameraden." C. J. J.—v. G.

WILDERVANK. Donderdag 28 Mei kwam onze club in huishoudelijke vergadering bijeen. Steeds groeit ons aantal en zo kon de voorzitster een 40-tal vrouwen een hartelijk welkom toeroepen. Besloten werd om evenals 't vorig jaar in het begin van Juli een fietstocht te organiseren. De opbrengst van de spaarbus zal bestemd worden voor die leden, die met trein

of bus meegaan. Veendam zal gevraagd worden mee te gaan. Bij de brochure-commissie gaven

zich twee leden op. Door p.g. De Wit—Kaïnpinga werd verslag uitgebracht van de Jaar¬

vergadering. Aan onze club was ook dit jaari

weer de leiding opgedragen van het Meikinderfeest, wat door het gure weer in de zaal

moest worden gehouden. Velen hebben hieraan; meegewerkt en het is een geslaagd kinderfeest'

geworden. P.ge De Wit—Kampinga werd in t bestuur gekozen. Nadat nog door de voorzitster een artikeltje werd gelezen uit de Prol. Vr. en door haar, eigen blad, warm werd aanbevolen, werd deze vergadering met gezamenlijk zingen besloten. H. S. W

WORMERVEER. 26 Mei hielden we een h.h. vergadering, p.g. Wenderich behandelde voor ons het referendum van de „Groene Amsterdam-j mer," en daarna een gedeelte van de brochure „Wapen tegen Wapen" van den Doolaard en Van Looi. Op onze e.v. vergadering, Donderdag 11 Juni zal p.g. Heiboer een inleiding voor ons houden. We rekenen op een goede opkomst. 18 Juni maken we een gezamenlijke fietstocht naar Volendam. Tijd van vertrek zullen we op de e.v. vergadering even bespreken. A. W. Z.

ZAANDAM. Donderdag 4 Juni kwam de club in huish. verg. bijeen; een nieuw clublid wordt hartelijk welkom geheten. De voorzitster herdacht 3 p.g.-en die ons door de dood zijn ontvallen, n.1. p.g. Wibaut, een zoon van p.ge v. d. Laan—Leeflang en ons oud-clublid p.ge v. d. Veen. De ouderen weten dat zij veel voor de club heeft gedaan, iedere week werd er bijna gecolporteerd, nooit ontbrak zij. Vele p.g. hebben haar naar haar laatste rustplaats gebracht. Er zal een colportagetocht worden gehouden. De datum wordt nader in Het Volk bekend gemaakt. P.g. Everhard bracht verslag uit van de deze winter gehouden leesclub. De voorzitster bracht haar daarvoor dank. Ons 1 daags-uitstapje zal op 10 Juli zijn naar de Haka te Jutfaas. Tot 1 Juli kan men zich opgeven bij een der bestuursleden. Kosten zijn ƒ1.50. Op Donderdag 11 Juni gaan we de stadstuinen bezichtigen. Om 7 uur present aan de P. L. Takstraat. Na de vacantie gaan we naar Amsterdam, de school voor zwakzinnige kinderen bezoeken. Onze Meidag is in alle opzichten geslaagd. J. Z.—B.

ZUTPHEN. Wij hielden op 26 Mei een huishoudelijke vergadering. Wij hadden 3 nieuwe clubleden. Wij gaan met een grote groep op 14 Juni naar de Plan-demonstratie te Lochem. 7 Juni opening eigen terrein. In Juni ook een dag-uitstapje naar de Hakafabriek, Jutfaas. Wij zullen 200 brochures bestellen van p.ge Pothuis—Smit; p.ge Lintvelt vertelt van haar studie week op de Born, daarna inleiding over Internaat Bentheim. De werkloze leden die naar het Internaat op Bentheim willen gaan, kunnen zich bij de secretaresse, Löbenselstraat 14 opgeven.

ADVERTENTIEN

Na langdurig en smartelijk lijden is hedenmiddag in het Tehuis voor Ouden van Dagen uit ons midden heengegaan onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

MAARTJE DIK

echtgenote van Simon van Veen in de ouderdom van 66 jaar.

Uit aller naam: S. VAN VEEN Zaandam, 30 Mei 1936. Bloemgracht 101.

304—20