is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1099, 30-09-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moeten gezonden worden naar mej. M. Kist, Sassenheimstraat No 60 huis, Amsterdam (W.). Wat later dan 's Zaterdags wordt ontvangen, kan niet meer worden geplaatst.

ALKMAAR. De ledehverg. op 22 September ■was uitstekend bezocht. De October-actie werd besproken, vele vrouwen gaven zich op om mede te werken. De Vrouwendag zal gehouden gorden op Maandag 9, 16 of 23 November. De samenspraak „Een buurpraatje" hebben wij besteld. De cursusvergadering met Beb v. Praag Lwordt niet 5 maar 12 October gehouden.

A. O. V. O.

ALMELO. Onder begunstiging van schitterend herfstweer hielden een 33-tal clubleden op 19 en 20 Sept. een weekeindbijeenkomst in de jeugdherberg te Gorssel onder leiding van pg. ïJssenagger uit Deventer. Door den heer en pge. De Bruijn uit Almelo werden mooie verhalen voorgelezen. Er heerste een echt prettige stemming en de vrouwen hebben naar geest en lichaam van deze ontspannende bijeenkomst genoten. A. L. L.

ALPHEN A.D. RIJN. Wij houden Donderdag 1 October een vergadering waar onze propagandiste pge. M. Kist een inleiding zal houden. Het spreekt vanzelf dat allen aanwezig zijn. De actie van de Prol. Vrouw zullen we ook flink aanpakken. Propagandageschriftjes en inschrijvingsformulieren werden aangevraagd.

J. E. KR.

AMMERSTOL. Op Donderdag 17 September zijn wij met ons clubje een dag op De Born geweest. Het was een genotvolle dag voor ons. De ontvangst was hartelijk en de omgeving en het huis waren op deze mooie najaarsdag schitterend. Wij zijn welgemoed huiswaarts gegaan en zullen ons propagandawerk weer met nieuwe moed beginnen. Marie H.—De J

AMSTERDAM, Groep 2. Op onze h.h. verg. van 21 September werd pge. Van Dijk tot voorzitster gekozen in plaats van pge. Klaasen. Verder werd gekozen pge. Rademaker. Bij de bespreking over de actie der Pr. Vr. gaven vrijwel alle aanwezigen zich op om hieraan mede te werken, zodat wij er op vertrouwen, dat deze actie in groep 2 zal slagen. M. D.—W.

ST. ANNAPAROCHIE. Op 18 Sept. hielden we na de zomermaanden onze eerste huish. vergadering, die door 26 vrouwen was bezocht. Besproken werd de October-actie voor de Pr. Vr. We zullen trachten weer abonnées te winnen en onze vrouwendag als het kan, evenals vorige jaren, weer gezamenlijk met de omliggende clubs te iVieren. Pge. ds. Boerlage hield een inleiding over het inventaris-onderzoek. Na deze toelichting waren enkele clubleden bereid een lijst in te vullen. We verkochten 25 Plan-nummers van „De Prolet. Vrouw". Met onze leesclub beginnen we in October. M. S.

APELDOORN. 18 Sept. kwam onze club voor 't eerst na de zomervacantie in h.h. verg. bijeen. De opkomst was goed. Aan het leesclubwerk zullen 20 vrouwen deelnemen. Daarna leidde de voorzitster de actie voor het inventaris-onderzoek in. De lijsten werden bij de vrouwen uitgezet, waarbij er nogmaals met klem op aangedrongen werd zo zuiver mogelijk de vragenlijst in te vullen. 16 vrouwen zullen de cursus van huishoudelijke voorlichting bijwonen. De actie voor de Pr. Vr. zal met kracht ter hand genomen worden.

R. P.—V.

ARNHEM. J.l. Maandag hielden we onze huishoudelijke vergadering in De Opbouw. Ongeveer 50 leden waren aanwezig. Pge. Werkhoven— Dijkhuis behandelde voor ons het inventarisonderzoek. Een twintigtal lijsten werden na afloop reeds uitgezet. Meerdere adressen werden genoemd. De overige lijsten zijn intussen ook zo goed als alle geplaatst, terwijl al een aantal reeds is ingeleverd, 't Was een mooie avond, foa afloop van deze inventaris-werkzaamheden

gaan we door met de werfactie voor leden van partij en abonnées Prol. Vrouw. We hopen

samen veel te verzetten en te bereiken.

Helpt allen een handje mee. G. Kr.—B.

BAKKUM. 21 Sept. h.h. verg. bij pge. Roosenschoon. Besloten werd evenals vorige jaren een vrouwendag te organiseren, waarbij een spreekster zal worden aangevraagd en de Arb. Toneelver. „De Toorts" haar medewerking zal verlenen. De actie voor de „Prol. Vrouw" werd besproken en het werk daarvoor verdeeld. Er wordt dit seizoen vergaderd bij de partijgenoten C. Zijlstra, Stationsweg, Bakkum, en bij C. Krijnen, Mient. Tot slot zongen we enige strijdliederen. De volgende bijeenkomst zal gehouden worden bij pge. Krijnen, Mient 15, op Maandag 5 Oct. Vrouwen zorgt allen aanwezig te zijn. Weest bereid om mede aan te pakken! Er is werk genoeg. A. V., secr.

BEVERWIJK. H.H. verg. op 22 Sept. in de B.B.B. Aanwezig 18 leden. Met het oog op de Octoberactie van de „Prol. Vrouw", was pge. M. Kist uitgenodigd. De vrouwendag werd besproken. Deze zal in een zaal gehouden worden op 11 of 18 Nov. Een spreekster is aangevraagd en de samenspraak besteld, welke door eigen vrouwen zal worden ingestudeerd. Hierna hield pge. Kist een inleiding over de „Prol. Vr." Er zijn deze keer heel wat adressen te bewerken, laten al onze vrouwen daarbij helpen. De Plan-nummers zijn ook allemaal verkocht. Er kan nog geen beslissing genomen worden, wanneer de leesclub begint. We zullen proberen wat nieuwe leden te winnen. A. A.—v. Z.

BRUNSSUM. Op Donderdag 24 Sept. hield de club haar huish. verg. met 13 leden. Besloten werd 15 nos. van de Pr. Vr. te bestellen en onze actie flink aan te pakken. Verder werd besloten om de samenspraak en een tafereel te bestellen voor onze a.s. vrouwendag. Die is vastgesteld op

13 December met de partijafdeling. Als spreekster zullen wij pge. Verweij—Jonker vragen.

C. J.—V.

CAPELLE a. d. IJSEL. Van het Plan-nummer hebben wij 40 ex. verkocht. Wij zullen proberen om daar, waar wij de nummers verkocht hebben, abonnees te winnen. 22 Sept. h.h. vergadering bij pge. Westmaas—Vroomen. De vrouwendag zal op 25 Nov. gehouden worden. „Buurpraatje" is besteld De avond zal verder met muziek en zang gevuld worden. Wekelijks zetten wij 2 proefnummers uit, maar met de grote actie zullen wij er 10 per week uitzetten. De vrouwen kunnen gratis uitleg over het knippatroon krijgen bij pge. Westmaas. Lezeressen van de Pr. Vr., helpt ons aan proefadressen; wij zorgen dan wel voor de rest.

14 October begint de leesclub bij pge. Westmaas. Weest om half acht present. Er zal op 23 October een excursie naar de Sunlightzeepfabrieken te Vlaardingen worden gehouden. Zie voor nadere berichten de Voorwaarts. W.—V.

DELFT. Dinsdag hield onze club een goedgeslaagde huish. vergadering. We begonnen met het zingen van de Planliederen. Met de Plannummers van de „Pr. Vrouw" is flink gewerkt, ze vlogen weg. Besloten werd een vrouwendag te organiseren. Verkiezing voorzitster werd nog aangehouden tot de volgende vergadering. Pge. Annie Broekhuizen—Voskuil las een fragment voor uit „Pelle de Veroveraar" en declameerde een gedicht. Na het zingen van de Socialistenmars gingen we vol werklust voor het komende winterseizoen naar huis. Het was een prettige bijeenkomst. A. DE B.—L.

ENSCHEDE. Afd. II der Soc.-Dem. Vrouwenclub hield Donderdag 24 Sept. haar huish. verg. Deze was goed bezocht en de geest was prettig. Onze overleden pge. Scholten—De Lange werd herdacht. De Vrouwendag werd besproken en voor het spreekkoor gaf zich een flinke groep vrouwen op, evenals voor een in October te houden bazar ten bate van verschillende culturele organisaties. Voor de Oct.-actie der Pr. Vr zullen proefnummers besteld worden. Pge. Ter Beeke bracht verslag uit van de week op De Born voor werkloze vrouwen. Hoe hier genoten is, behoeft geen betoog. Met het zingen van het Planlied werd de vergadering gesloten.

GUUS W.—B

Vrouwenhalfuurtje

In het vrouwenhalfuur van Woensdag 7 October a.s. om half drie precies zal spreken mw. A. Sieffers. over „Van oud-nieuw".

GIETHOORN. Huishoudelijke vergadering bij , pge. A. de Leeuw—Boonstra. In November zal weer een vrouwendag gehouden worden. Een samenspraak en een toneelstukje zullen besteld worden. De meisjes, die zich opgegeven hadden voor het leer- en werkkamp op De Born, konden tot onze spijt niet geplaatst worden.

G. B—H.

GOUDA. Op Maandag 21 Sept. hielden wij een huishoudelijke vergadering, bezocht door 32 leden. Onze voorzitster gaf ons een uiteenzetting over het inventaris-onderzoek. Gouda had 30 lijsten, die allen uitgegeven werden. Persoonlijk gaat de voorzitster al deze lijsten ophalen. Na deze besprekingen werd medegedeeld, dat het najaarsuitstapje naar Amsterdam gesteld is op 15 October. Wij gaan met een bus. Leesmiddagen zullen weer beginnen na de Oct.actie. Hiervoor allen aan de slag.

M. de H.—de V.

GRONINGEN. 23 September vergaderd met 79 leden en enkele gasten, die we na afloop als lid inschreven. De October-actie is geregeld en de vrouwendag vastgesteld. Wie zich nog wil opgeven voor het volgen van 'n leesclub, kan daarvoor terecht bij een der groepshoofden in haar wijk. Over de vrouwendag berichten we nog nader, alleen over het spreekkoor alvast dit: Pg. Van Wijngaarden heeft weer de leiding; de eerste repetitie is op Vrijdag 16 October, zeer waarschijnlijk in 't jeugdgebouw in de Violenstraat. Mogen we door de October-actie, die gevoerd wordt onder de leuze „Naast den man de vrouw", ten behoeve van ons prachtig weekblad „De Proletarische Vrouw", eens de hulp verwachten van een groot aantal onzer leden? De geweldig grote deelneming aan de auto-tochten naar Jutfaas heeft ons doen zien, dat, als de vrouwen willen, ze kunnen beschikken over heel wat vrije tijd! Geeft u in de komende 4 weken ook eens een uurtje voor onze krant? De groepshoofden komen u vragen. Er gaven zich 3 leden als abonnée op. 'n Goed begin voor de actie.

H. S.—P.

GROUW. De vrouwenclub hield 16 Sept. een vergadering welke door 25 vrouwen was bezocht. Pge. Toornstra—De Hond uit Leeuwarden was aanwezig en hield een inleiding over het inventaris-onderzoek. Hierna uitreiking van de lijsten, 12 vrouwen uit de verg. namen een lijst mee naar huis, de overige 28 zijn uitgezet. D. S. L.

HARLINGEN. 16 September hielden wij onze eerste h.h. vergadering na de zomervacantie. De a.s. Oct.-actie werd geregeld en de vrouwendag besproken. De spreekster is aangevraagd. Het buurpraatje zal besteld worden. Daarna hield pge. Bodaart—Hoekstra een inleiding over de vragenlijst naar het inventarisonderzoek. Heel duidelijk zette zij uiteen wat de bedoeling van het onderzoek is. Na een van de Plan-liederen te hebben gezongen werd de verg. gesloten.

SJ. J.—SCH.

DEN HAAG, Groep 2. Het zomerwerk van de groep heeft de leden bijeengehouden. We hadden twee excursies naar de tentoonstelling van weef-, vlecht-, batikwerk en vezelproducten en twee stranddagen, waaraan respectievelijk 70 en 80 personen (clubleden met mannen en kinderen) deelnamen. Nu zijn de acties en propagandatochten weer begonnen en roepen we de hulp van onze trouwe groepswerksters in. Als inzet van ons werk hielden we op 22 September een vergadering in het V.A.R.A.-kantoor met 27 vrouwen. De actie Pr. Vr. en inventaris-onderzoek