is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1102, 21-10-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aantal clubs dat aan de actie deelneemt, stijgt nog steeds.

Aalsmeer Jelsum

Bergen op Zoom Hardinxveld Maassluis Stiens

Roordahuizum

Hoensbroek

Leidsendam

Krimpen a. d. IJsel

Hillegom

Minnertsga

Akkrum

Totaal dus 170 clubs.

Er zit al „gang" in de actie.

Utrecht won reeds 62 nieuwe lezeressen.

Alkmaar al 13.

Vianen 7.

Leidsendam 2.

Aalsmèer schrijft:

Er werden op onze jaarvergadering 40 proefnummers uitgezet, maar de animo voor de krant is zo groot, dan we er de volgende week 100 zullen bestellen."

Jen Haag, groep 5, had 35 nieuwe abonné's. Den Haag, groep 1 en 9, 60 abonné's en 60 kranten verkocht, terwijl Leiden 23 lezeressen inschreef en een flink aantal brochures verkocht.

3n nu het aantal gewonnen abonné's over de eerste week van de actie?

Dit is RUIM 375.

Speciaal de Noordelijke clubs mogen we nog wel even vragen, zich voor deelname te willen opgeven.

M. KIST.

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moeten gezonden worden naar mej. M Kist, Sassenheimstraat No 60 huis, Amsterdam (W.). Wat later dan s Zaterdags wordt ontvangen, kan niet meer worden geplaatst

AMSTERDAM. GROEP 8 hield 7 Oct. een h.h. verg. Besproken werd het winterwerk en de Pr. Vr.-actie. Vele leden gaven zich voor het huisbezoek op. Na het h.h. gedeelte heeft p.ge. Tondu gesproken over „De Vrouw en de toestand in Spanje". Deze uiteenzetting liet ons weer zien, hoe wij werken moeten, om onze vrijheid die wij bezitten, te behouden. Met frisse moed gaan wij aan de slag. G. S.

AMSTERDAM. GROEP X. Op 6 October hield de groep haar h.h. vergadering. De 2e voorzitster herdacht onze overleden p.g. H. Schippers. 4 vrouwen gaven zich ,op als wijkhoofden. De leesclub wordt de ene week 's middags bij p.g. Dansglock, de andere week 's avonds bij p.ge Uitenbos gehouden. Datum zal nog nader bekend gemaakt worden. Onze eerste prop.-avond zal 28 Oct. gehouden worden, waar p.ge. Ribbius Peletier komt spreken over de vrouw en de politiek. declamatie van p.ge Kepler, door vrouwen van onze groep een samenspraak (Buurpraatje).

muziek ter opluistering. Actie Proletarische Vrouw. Er gaven zich 6 vrouwen voor de actie van de Prol. Vrouw op. Naar het aantal leden te rekenen, nemen er nog veel te weinig vrouwen deel aan het propagandawerk. Komt vrouwen steekt de handen eens uit de mouwen!!!

Rie Str.

AMSTERDAM. Groep XIII. Ons winterwerk is weer aangevangen. De eerste h.h. verg. was vrij goed bezocht, de inleiding van Joh. Kuyper had grote belangstelling. Voor de Prol. Vrouw-actie kunnen wij nog enige werksters gebruiken. De cursusbijeenkomst van dr. B. v. d. Waerden op 3 November a.s. over: „Demoralisatie en andere maatschappelijke gevolgen van de werkloosheid", móét slagen. Dit onderwerp staat in deze crisistijd in het middelpunt van de belangstelling.

De middagleesclub in Nieuwendam, onder leiding van mevr. Gerhard—Brandon begint Donderdag 22 October 's middags 2 uur in het J.V.O.-gebouw. We hopen dat velen aanwezig zullen zijn. A. v. O.

AALSMEER EN AALSMEERDERDIJK. Woensdag 14 Oct. hielden wij onze jaarvergadering. Opkomst goed, stemming best. Het jaarverslag van de penningmeesteres werd met glundere gezichten ontvangen. Er was een ruim batig saldo. Het jaarverslag van de 2e secretaresse bracht ons weer voor de geest wat er al zo verzet is. En dat is heel wat. Met algemene stemmen kwam in ons midden Riek Kappelhof—Mensink. Het verdere bestuur bleef gelijk. Er werden mededelingen gedaan over de gew. verg., gehouden 8 Oct. in Amsterdam. Twee leèsclubs zijn in voorbereiding. Pge. C. Vreeken—Vreeken las een verhaal voor uit „Keur" van Heijermans. En lezeres en verhalen dwongen ons tot aandachtig luisteren en soms een hartelijk lachen. Het was een goede afsluiting van het werkjaar. C. S. T.

AKKRUM. 8 October vergaderden wij huishoudelijk. De actie voor de Proletarische Vrouw werd besproken. 20 proefnummers zullen worden uitgezet. De Vrouwendag zal waarschijnlijk in de laatste week van November worden gehouden. Een spreekster zal hiervoor worden gevraagd. De samenspraak „Buurpraatje" wordt besteld. Verder zal het Arbeiderskoor gevraagd worden medewerking te verlenen. K. J.—T.

ANNA PAUWLOWNA. Onze club hield de 15e Oct. een h.h. verg. Er zullen 150 ex. van het 11 Nov.-geschriftje besteld worden. Twaalf vrouwen gaven zich op om er mee te werken. Uit de Mededelingen werd gelezen „Vrouwenarbeid in Palestina". Er werden tien adressen opgegeven voor de Prol. Vrouw. We boekten een nieuw lid.

N. N.

ARNHEM. Onze h.h. vergadering op 12 Oct. was uitstekend bezocht. Het verzoek van West-Arnhem is besproken, om aldaar een proefvergadering te houden voor het oprichten van een afzonderlijke groep. (Datum van proefvergadering volgt in 't Volksblad). A.s. Maandag 19 Oct. vangen de leesclubs aan, n.1. 2 in WestArnhem, 1 in 't Broek, 1 in 't Centrum, en die op de Paasberg vangt eerst December aan, in verband met het instuderen van het spreekkoor, onder leiding van pge. Rademakers—Hoogvorst, voor de 30 Nov. te houden vrouwendag. 50 proefnos. Prol. Vrouw werden uitgezet. Er werd besloten, evenals vroeger, een kleine vrijwillige bijdrage te vragen op de h.h. vergaderingen. Na deze h.h. zaken sprak Truus van Andel over de Algem. Nederl. Bond van Huispersoneel en de aanstaande in Arnhem te voeren actie, waarvoor zij onze medewerking verzocht. Een goed geslaagde bijeenkomst. Willen we alvast de 11 Nov. reserveren voor de colportage met het geschriftje van de Wapenstilstandsdag? G. KR.—B

DEN HAAG. Groepen I en XI hebben op 1 Oct. jaarvergadering gehouden met 49 vrouwen. Jaarverslagen van secretaresse, Prol. Vrouw en brochurehandelaarster werden onder dankzegging goedgekeurd. Door het bedanken van pge Rueck en De Groot (ze zijn naar een andere afdeling verhuisd), werden gekozen pgen. Hiestand en Schuit. We zijn nu midden in de actia met de Prol. Vrouw. H. PL —R.

DEN HAAG. Groep III. Op onze jaarvergadering is het bestuur als volgt samengesteld: pge

Bouma, voorz.; pge. Mos, secr.; pge. Van dei Toorn, 2e secr.; pge. Vrolijk, agentesse Prol. Vr.; pge. Fruining brochure-handelaarster. Onze groep houdt op 22 October met groep X samen een propagandaverg. Als spreekster pge. Bouma, muziek, daarna „De twee zusters". Deze avond is voor iedere vrouw toegankelijk, entree 10 cent, werklozen 5 cent. Wekt allen op voor deze avond. Op 26 Oct. begint onze ontwikkelingsavond weer bij pge. Beuzekamp, Dirk Hogenraadstraat 79.

E. M. M.-DE BR.

DEN HAAG. Groep 5. Maandag 12 October jaarvergadering gehouden. De opkomst der leden was jammer genoeg niet zo als we gewend waren. De jaarverslagen van alle bestuursleden werden goedgekeurd. Het aantal abonné's der Prol. Vrouw ging vooruit. De spaarzegels werden ook druk gespaard. Het bestuur stelde zich herkiesbaar, behalve de voorzitster en brochure-handelaarster. Daar er geen candidaten genoemd werden, kon er geen nieuwe voorzitster benoemd worden. De voorzitster pge. Bleumink blijft zolang tot dat een nieuwe voorzitster benoemd kan worden. In plaats van pge. Verhulst werd gekozen pge. Van Dijk—Van den Berg. De actie der Pr. Vrouw vindt nog steeds voortgang. Tot slot van onze vergadering behandelde de voorzitster de brochure van Nathans over Spanje. In de pauze werd een kopje thee gebruikt. Op Dinsdag 20 October wordt een excursie naar de Vakschool voor Meisjes gehouden. Leden uit andere groepen zijn ook welkom.

M. H. v. B.—M.

DEN HAAG. GROEP IX. Onze groep hield 18 Oct. haar jaarlijkse ledenvergadering. Alle verslagen werden goedgekeurd. Als bijzonderheid werd gewezen op het veel groter aantal spaarsters sinds .het vorige jaar. De actie voor de Pr. Vr. is in volle gang met toegewijde medewerking. Zes nieuwe werksters gaven zich op. P.ge Bouma las voor een gedeelte uit het boek van Pearl Buck „Op eigen grond". Het was een goede aanvang van het winterwerk H. J.—v. R.

EDAM. 15 Oct. hield onze club een h.h. verg. in gebouw Ons Huis, met 11 leden en één gast. 25 proefnummers van de Prol. Vrouw zijn uitgezet. Tien pgen. gaven zich op om nieuwe abonnees te winnen. Besloten werd dit jaar ongeveer half November onze vrouwendag onderling te vieren. Opgevoerd zal worden „Het Buurpraatje". Vrienden en kennissen kunnen meegebracht worden. 200 geschriftjes zijn besteld om 11 Nov. mee te colporteren. Bijna alle pgen. gaven zich hiervoor op. Als afgev. voor de gewestelijke verg. te Alkmaar werd gekozen pge. Kuiper—Franke. Uit „De Gouden Poort" werd nog gelezen. T. H.—R.

GRONINGEN. Vrijdag 16 October werd de eerste repetitie van het spreekkoor vor de vrouwendag gehouden, er waren echter veel te weinig deelneemsters. De heer Van Wijngaarden heeft het verzoek gedaan, of al de deelneemsters aan het spreekkoor in Januari j.l„ nu ook op 25 Nov. willen meedoen. Op Vrijdag 23 October is er weer repetitie in de Violenstraat en rekenen we op 'n flink aantal vrouwen. Na de vrouwendag wordt met een nieuw spreekkoor begonnen.

Op Woensdag 28 October vergaderen we weer bij Bleeker. Mevr. dr. van Albada-Joustra zal 'n inleiding voor ons houden. Tot dusver schreven we 14 nieuwe abonnees en 4 lezeressen op de Pr. Vrouw in. 't Komt ons voor dat er uit sommige wijken toch wel iets meer te halen is. Pakken jullie nog eens flink aan? H. S.—P.

HAREN. Op Woensdag 7 Oct. werd met medewerking van Mevr. Aarsen—Jansen een afd. der S.D.V.C. opgericht met aanvankelijk 13 leden. Deze club is gegroeid uit een leesclub, die hier een paar winters is gehouden onder leiding van Mevr. Mansholt—Andrea. Het bestuur werd als volgt samengesteld: Mevr. Mansholt—Andrea, voorz.; Mevr. M. Stevens—Wassenaar, secr.; Mevr. E. Munniks—Dieters, penn.; Mevr. L. Siersema—Kladder, lid. Eens per maand zal worden vergaderd. De leesclub zal op dezelfde voet worden voortgezet. M. S.—W.

HILLEG—DIJK. Nw. Vennep. Woensdag 7 October kwam onze club in huish. vergadering bijeen. De voorzitster gaf een duidelijke uiteenzetting over de devaluatie. Pge. Troost en pge.