is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1112, 30-12-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moeten gezonden worden naar me|. Kist, Van Eeghenstraat 36 huis, Amsterdam(Z.). Wat later dan 's Zaterdags wordt ontvangen, kan niet meer worden geplaatst.

AALSMEER en AALSMEERDIJK. Huish. verg. van Woensdag 16 Dec. bij B. Onos met 2U leden en 2 gasten. 8 vrouwen gaven zich op voor kerstbrochure-colportage. De afd. der A.J.C. had een beroep gedaan op de harten en beurzen der clubleden, voor een kampeertent. Een goed idee kwam naar voren, wij zullen trachten het uit te voeren. Na de thee, met eigengebakken koek, zongen we 't „Planlied" en „De gedachten zijn wij". Zo leren wij goed de woorden en behoeven we in een vergadering of demonstratie een ander niet te ergeren door alleen het refrein, of nog erger helemaal niet mee te zingen. C. L. T.

AMERSFOORT. Donderdag 10 Dec. hielden we onze jaarverg. De opkomst was best, er werden twee nieuwe leden ingeschreven. Door het bedanken van pge. Meijer en Henni Uitert zijn gekozen de pgn. Pot en Dernison. Er zijn 200 Kerstgeschriftjes besteld en 100 speciale Kerstnummers van de „Pr. Vr." Het T.W.P. bracht ƒ2.40 op. Onze lees- en ontw.middagen worden om de veertien dagen gehouden. Deze beginnen 14 Januari bij mevr. Rouwendaal. Ook onze colportage houden wij om de vei^tien dagen. Tot slot van onze verg. werd „Kameraden" gezongen. En nu vrouwen, met nieuwe moed voorwaarts. H.—E.

AMSTERDAM Groep 8. Wij hielden onze Jaarverg. op 22 Dec. j.1. Het bestuur werd in zijn geheel herkozen. Voorgesteld werd een ledenwinstactie in Jan. te houden en een Propagandafeestavond in Februari. Jaarverslagen van secretaris en colp.leidster werden goedgekeurd. Nog 2 abonné's op de Pr. Vr. gewonnen. De verkoop van brochure- en kerstkranten had een goed verloop. Na het h.h. gedeelte hield pge. L. Koppenschaar een inleiding over „De partij en de nat. gedachte", welke ons een heldere kijk op de hedendaagse gang van zaken gaf. Enige discussie volgde, waarna wij na een prettige verg. te hebben gehad voldaan naar huis gingen. G. S.—M.

— Groep 12.Maandag 21 Dec. hield onze groep haar jaarvergadering, welke niet zo best bezocht was. Daar de secretaresse wegens drukke werkzaamheden moest bedanken, werd in haar plaats gekozen pg. Vogt—Waters. De andere bestuursleden bleven in functie. Het werk met de kerstkrant werd vlug geregeld. Willen de vrouwen letten op het volgende clubbericht met de mededeling over de komende colportagetocht in oud-Zuid? C. V.—W.

AMSTERDAM. Op Dinsdag 15 Dec. sprak pge. Meia Kaas—Albarda voor een goed bezette cursusverg. van de club over: „Leven en werken van Henriëtte Roland Holst. Het was een prachtige avond. L V.—B.

ANNA PAULOWNA. 21 Nov. hield onze club haar vrouwendag, die goed geslaagd is. De club heeft een nieuwe vlag gekregen. Voor het T.W.fonds is ƒ 6.50 opgebracht. 10 Dec. hielden we een h.h. verg., er zijn 150 Kerstgeschriftjes en 40 ex. van het speciale gekl. Kerstnummer besteld. N. N.

ARNHEM. Maandag 14 Dec hield onze club haar huishoudelijke vergadering, die druk bezocht was. De voorzitster las de Kerstbrochure voor, waarvan er door de club 500 besteld zijn. Daarna werd door haar nog een mooi Kerstverhaal voorgelezen. Daar de jaarvergadering al vroeg in het voorjaar wordt gehouden, kunnen voorstellen tot uiterlijk 4 Januari ingediend worden aan het secretariaat Stadhouderstraat 35

C. J. v. d. B.—B.

ASSENDELFT. 19 Dec. hield onze club een feestverg. in café de Hoop, ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan. Spreekster was mevr. Machielsen. Declamatie mevr. Janny van Oogen. Verder de A.J.C., die twee toneelstukjes ten gehore bracht. Aanwezig waren plm. 120 personen. 1 „Prol. Vr."-lezeres werd gewonnen. Een tombola dekte gedeeltelijk de kosten en een gezellig dansje sloot deze goed geslaagde feestverg. Dinsdag j.1. colporteerden enige leden met overgebleven brochures. J. C.—K.

BAKKUM. Op 7 Dec. kwam de club bijeen bij pge. Zijlstra. Pge. Jacobs las het verslag voor van de gew. verg. te Alkmaar. Dinsdag 15 Dec. hielden we onze vrouwendag. 150 vrouwen bezochten de vergadering waar pge. Van Andel sprak en de Arbeiders-toneelvereniging een anti-oorlogsstukje opvoerde, de A.J.C., die enige fleurige dansen liet zien en tot slot een tableau „Triumf der Vrijheid". Vrouwen, er is hard gewerkt, doch wij kunen met voldoening op onze vrouwendag terugzien. De volgende bijeenkomst zal gehouden worden op Maandag 28 Dec., bij pge. Krijnen, Mient 15. AN -V.

BERGEN. Donderdag 17 Dec. hielden we onze jaarvergadering. De jaarverslagen van secretaresse en penningmeesteresse werden goedgekeurd. De voorzitster bracht verslag uit van de Gew. Verg. te Alkmaar. We zullen trachten de nog overgebleven bonnen van het T.W.-fonds te verkopen. Pge. Kuiper uit Alkmaar zal op 21 Januari een causerie over Rusland houden. De voorzitster stelde voor het Bondsbestuur te vragen hulp te bieden aan noodlijdende kinderen uit Spanje. Onder leiding van pge. Thomassen—Lind uit Santpoort leerden we een aantal liederen. H. H. D.—O.

BERGUM. Zondag 13 Dec. belegde de Gem. federatie der S.D.A.P. met medewerking van de Vrouwen-commissie een vrouwenverg. Uit de gehele gemeente waren vrouwen bijeengekomen. Pge. G. de Vries—v. d. Staal kon dan ook een 160 vrouwen welkom heten. Enige pgen. uit Bergum declameerden. Pg. Toornstra-De Hondt hield een boeiende rede. Onder leiding van pge. Brouwer werd „Kameraden" geleerd. Door enige vrouwen uit Hardegarijp en Noord Bergum werd een toneelstukje opgevoerd speciaal voor deze gelegenheidgeschreven. Nog werd een verloting gehouden en tot steun van het Tiele Witbautfonds 40 boekenlegers en 2 bonboekjes verkocht. Het was een geslaagde middag. Sj. de V. v. Z.

DELFZIJL. De kinderen van partij en vakbeweging hebben weer hun St. Nicolaasfeestje gehad. 112 kinderen ontvingen van den Sint een cadeau en versnaperingen. De vrouwen van de club hebben voor dit feestje heel wat werk verricht. 150 Kerst-brochures zijn ontvangen. 25 Kerstnummers van de „Pr. Vr." zijn besteld. Onze vrouwendag zal begin Januari worden gehouden. In studie is het Spreekkoor en Buurpraatje. Als afgevaardigden naar de gewestelijke verg. in Groningen zijn benoemd de pgn. J. Rendering—Glazenburg en G. Dijkema—Mulder. Zondag j.1. is in samenwerking met het Instituut voor Arb. Ontw. ie film vertoond „Onze woninginrichting". Een tiental vrouwen van de club volgen de plan-cursus, gegeven door mr. Bolkenstein van Veendam. G. D.—H.

DEVENTER. Maandag 21 December hield onze club haar jaarvergadering. Bij de opening herdacht de voorzitster ons overleden clublid pge. Ter Haar—Waanders. Uit het jaarverslag van de secretaresse bleek, dat het een goed jaar geweest is voor de club. 1450 geschriftjes zijn verkocht. Het verslag van de penningm. werd goedgekeurd. Ook dit jaar moeten we weer zuinig zijn. Als nieuw lid der controlecommissie werd benoemd pge. v. d. Meulen— Gerritsen Het bestuur werd bij acclamatie herkozen. Als lid voor de Gew. commissie werd pge. Kuipers—Groen candidaat gesteld. De voorzitster gaf nog een kort overzicht van onze Vrouwendag. Laten wij allemaal klaar staan voor het werk dat ons wacht, dan zal onze club ondanks moeilijkheden toch groeien. G. Ö.

EDAM. 9 Dec. vierden wij onze vrouwendag welke goed is geslaagd. De spreekster, pge Machielsen—Velthuis, was voor ons geen vreemde, daar zij onze club heeft opgericht. De

In het Vrouwenhalfuur van Woensdag 6 Januari 1937 om half drie zal N. I. Heij broek—d'Ancona over „Ziekten in de winter" spreken.

voorz. droeg nog een mooi gedicht voor. In de pauze werd een kopje thee geschonken met Haka-biskwie. Tot slot hebben we de planliederen gezongen. Het was een mooie avond.

T. H.—R.

ENSCHEDE. Afd. 3. Woensdag 16 Dec. vergar derden we huishoudelijk. De agenda was zeer klein. Onze afdeling heeft 10 nieuwe abonn. op de „Pr. Vr." gewonnen. De voorzitster besprak het artikel over Spanje uit de „Mededelingen". Ten slotte werden enige fragmenten uit „Wat nu, kleine man" voorgelezen, waarna de voorzitter sloot. C. G. G.

FRANEKER. Op onze leesavond 16 Dec. waar 36 vrouwen aanwezig waren, gebruikten we het eerst gedeelte om enige vergaderingpunten af te handelen. Als afgevaardigden naar de Gew. verg. te Leeuwarden werden benoemd pg. D. Bollema—Jager en A. Vijver—Breidenbach. 18 vrouwen gaven zich op om de kerstgeschriftjes te verkopen. Verder werd besloten, om Woensdag 23 Dec. een gezellige kerstavond te houden als de 250 geschriftjes allen verkocht waren. En zo kwamen wij dan hedenavond weer bijeen op de bovenzaal van N.V.-gebouw, waar een Kerstboompje brande en de tafels versierd waren met dennegroen, hulst en kaarsen. Pge. Molenaar—Leydesdorff las eerst de Kerstbrochure, en daarna nog een paar mooie Kerstverhalen. Daar tussendoor werden door de secretaresse een paar Friese stukjes voorgedragen en de lachspieren weer in beweging bracht. De avond werd besloten met het zingen der „Internationale", waarna allen zeer voldaan huistoe gingen. De eerstvolgende leesavond is vastgesteld op Woensdag 6 Januari. J. Z.—de J.

GELDROP. Op Woensdag 16 Dec. hielden wij onze h.h. vergadering. Besloten wordt om 20 Kerstnummers van de Prol. Vrouw te bestellen. Pge. Heidens wordt afgevaardigd naar de Gew. vergadering welke gehouden wordt te Tilburg. Onze vrouwendag hebben wij met Eindhoven gehouden. Deze is goed geslaagd. Ook de actie voor de Prol. Vrouw heeft ons weer 'één nieuwe abonnee gebracht. Van de ontwapeningsbro chure zijn 25 stuks verkocht. Tenslotte las pge. De Gruiter een stukje voor uit „Jeugdherinneringen" van Ligthart. L. H.—M.

GORINCHEM. Woensdag 16 Dec. hielden we onze jaarvergadering. De verslagen van secretaresse en penningmeesteresse werden goedgekeurd. De voorzitster stelde zich niet herkiesbaar. Pge. Willer is nu voorzitster, terwijl pge. Van Diem als secretaresse en pge. Maaskant als penningmeesteresse herkozen werden. Aanvullende bestuursleden pgen. Den Dekker en Roza. Wij hopen dat het bestuur zal kunnen rekenen op de medewerking van alle vrouwen. Er zal in het komende jaar weer veel verzet moeten worden. Wij zijn 15 Dec. weer met een leesclub begonnen, onder de bekwame leiding van pge. Van der Plank. De Kerstbrochure werd behandeld en wij hebben toen gevoeld hoe nodig het was dat die onder de vrouwen kwam. Vol moed gaan wij het nieuwe jaar tegemoet.

A. v. D.—de R.

GROUW. 16 Dec. hielden wij h.h. verg. met 28 leden en 5 gasten. Na ons h.h. werk, heeft mevr. van Oostrum de Boer uit Leeuwarden voor ons besproken het boek „Brood en Wijn" waar met volle aandacht naar geluisterd werd. Het was een prachtige avond. De leden die niet aanwezig waren hebben heel wat gemist. 250 kerstbrochures zijn er besteld. Voor de gew. verg. zijn gekozen D. Hondema—Brandsma, M. Hylardius—Pijl. G. K.—K.