is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 10, 1926-1927, no 1, 01-01-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;°.°danige uitzonderingspositie voor zich opeischen? Dat het niet M "lachte is een vijand aan de grens te weren, heeft het met tien- ^ andere landen gemeen. M. C, T. j

T 1

n andere landen gemeen.

Ingezonden,

m.

'SS«!

ode INGEZONDEN.

at'j' ^6t zal misschien meerdere leden met mij verwonderd hebben dat ie'de jaarvergadering van 26—27 Sept. door het H.B. zulk een af-

t—Air,™ oanopmiren — om peen sterker woora ie

W "'iuc IIUUUIUK VVV.1U uu^v.^ —.. 0

« i i t i,. „ ~ kAïrolan o:c vnpr-

UUUlll^ VVV.1U O

waar er sprake was het Esperanto aan te bevelen als voer-

* . „ i < r« • 1 L _ rinn uml.

,\l»„

eiC

I **-11 WClCll V, 1 O^iwivv J

yal n« ..„„„-qooqi 7oifc mppnHp Hp Presidente — anders zoo wei

UC LUU^ltOOV-ll. 1HW..VV ~ ~ -

end! — even 'n klein hatelijkheidje — of was het als n aardigi +r*+ Ho rlatnp Hip rlif had voor-

y Mjc oeaoeiur — IC mucicii iiL.iiLi.ii — -

^steld; toen zij andermaal het woord vroeg. Ik kon mij die houding Igoed verklaren, 't Is waar, dat velen uit 'n taalkundig oogpunt [e8en Esperanto zijn. Wij zijn echter als Staatsburgeressen geen taall^dige studieclub. Wij zitten daar om de belangen van de vrouw, !%r ook die van de menschheid te bevorderen. En nu moge 'n fijn nffl'fc°e'end taalkundige wellicht rillen, alleen al als hij de naam van die WsWaal hoort — grappig dat ik eenige dagen later door 'n bekend , ZNter uit ons iand het Esperanto juist hoorde roemen als zoo bizon1 Jer Welluidend! — daar gaat het niet om. De kwestie is of het nuttig

hrv^^i:~ fooi ia rr^Kriiilrpn nn internationale congressen

ivdll 11 Uiv, ICJ.CII

. ö . . J- i i • • A,,x- unlmnn.

fcpfh UUU1& ^-IJ11 LClCLl LV- u'"v" ^ f ' ~

,rD ? "ie dunkt dan kan er maar een antwoord zijn en dat is n voimon■W,t 8 K Zelfs al wordt het door velen onaesthetisch geacht Esperanto P^."loeten spreken, dan nog zou men daarover heen moeten komen, ter ve<' '['e van het doel.

t hoeveel onaesthetisch werk doet de huisvrouw niet ter wil e van l<r of kind en dan staart zij zich ook niet blind op 't onsmakelijke rfjo! l feelijke daarvan, maar pakt aan terwille van de belangen van de

. .A .../-.llrrt r,;: *-»-»n\Q-f KoVior+inrpn

nUl ►» ,< wcmc üij muyi UUJUHI5WU. ^ I

ntiif <oo hebben wij m.i. ook het Esperanto aan te grijpen als middel de volkeren elkaar te doen verstaan, dus om misverstand uit de , HuPfeld te helpen. En waar nu tot heden op sommige congressen geen li ''"g oor hiervoor was, zooals 'n H.B.-lid ons mededeelde wat geen g °"der is, waar Frankrijk en Engeland elkaar den voorrang betwisten ^ eigen taal als wereldtaal te voeren — daar ligt'het juist in de lijp. rde!> de kleine naties hier telkens en telkens weer op aan te dringen. En koint Esperanto wel 't meest als voertaal in aanmerking, daar die aal reeds 't verste is doorgedrongen in alle landen. En dat Esperanto ook hiertoe leent is wel gebleken op 't congres dit jaar in Genève inhouden, waar allerlei wetenschappelijke onderwerpen in die taal zijn '•! handeld, en zooals de pers ons mededeelde, met 't meeste succes, af' Ligt 't nu niet op den weg van de Staatsburgeressen om, inplaats sC ,.an zich afzijdig te houden, juist mede te werken om deze taal burgerdicht te doen krijgen in ons land en ze als voertaal aan te bevelen op t: °"gressen?

> eii, 'i willen immers klaarheid tusschen de volken, wij willen immers tai! ai, ^nder leeren begrijpen? Hoe zal dat ooit mogelijk zijn, als men v ^nder niet kan verstaan? De enkelingen die de talen machtig zijn, e< °^"ien toch de wereld niet!

>•. edenken we even hoe in Genève de tolken ten slotte de menschen $ >;• van wie de wereldvrede voor een groot deel afhankelijk is, hoe °1 (J de woorden overbrengen, oncontroleerbaar voor dengenc f( nf6 2e uitsprak, hoe 'n kleine nuanceering onjuist overgebracht, met ^ UA^Anlimrr Haorin irYolo rrH »n hppl anHprp uitleg kan reven

i[ ^ UUUC1 ucuutim^ uuuim O o

.1 ,i " 't eesnrokene dan daarmee is bedoeld en durf dan nog volhouden

Erasmus schrijft over de vrouwen van zijn tijd: „Zij gaan goed gekleed, leiden een gemakkelijk leven en laten hare huishoudelijke plichten gaarne aan de dienstboden over. Bij alle groote feesten wórdt hen de grootste eer bewezen; zij krijgen de beste plaatsen

aan tafel en worden het eerst bediend De rest van hun tijd

gebruiken zij voor paardrijden, wandelen, kaartspelen of conversatie met haar gelijken, waarbij zij zich vroolijk maken over de buren

of anderen en dit alles doen zij met instemming van hunne

mannen.

Dan inviteert Erasinus zijn vrienden om met hem naar Engeland te gaan, „waar meisjes zijn met engelenkopjes, zoo lief en zoo zacht, en waar de gewoonte heerscht om alle bezoekers met kussen te ontvangen, kussen als zij weggaan en elke vriendelijkheid met

kussen te beloonen.

De puriteinsche Engelsche Stubbes is over dit alles zeer ontevreden en nadat hij eerst de jonge meisjes er van langs heeft gegeven, zegt hij tot de oude vrouwen: „gij, oude moeders, met uwe suikerzoete wangen, die zoo kersrood uitzien, waarom vertoont gij niet uw natuurlijk gelaat in plaats van een geverfd, dat gij zelf kleurt; als gij niet mooi genoeg zijt tracht dat dan niet valschelijk achter kleursels te verbergen."

Men ziet het, in dien „goeden ouden tijd" waren de mannen ook ii nïot mpt Ho trmuwpn fpvrpHpn I .aat ons dus niet al te bezorgd

Cl i im-1 »uvi uv "V/Hiivu ww . « — ^ '

zijn over de vrouwen-gewoonten van den tegenwoordigen^ijdL

;v

M fjai «- UClll uuuwuvv O

eV ' een hulptaal niet hoogst noodig is, noodig niet alleen voor het

Pc ak van de menscnen onaernng, maar meer udn nuuuig, jd uigcm,

def J°r allen die medestrijden voor het „nooit meer oorlog" ideaal!

\Jo' Met dank voor de plaatsing.

rde' Den Haag, 3 October. F. BRUNNER—BROUWER. alle' (j.peen hatelijkheidje, noch een aardigheidje. Alleen een aanwijzing,

kei1' de bespreking dezer kwestie niet op de agenda stond.

A S. v. d. H.—B.

De volgende uitnoodiging werd verzonden aan allen, die adhaesie betuigden:

Naar aanleiding van Uwe betuiging van instemming inzake een

t _ _ 1 • * 1 i: „ i^i. tiimralnl/C .

te voeren gemeenscnappenjKe acne iui ueivuinung uci nuwcujao wetgeving noodigen wij U uit tot eene bijeenkomst op Zaterdag 23 januari 1926 des namiddags twee uur in de van Dijk-zaal van het Clubgebouw voor Vrouwen, Hooge Nieuwstraat 11, Den Haag.

Het voornemen bestaat op deze vergadering te komen tot het vormen van een zelfstandig Comité van Actie*.

Lezeressen, die alsnog adhaesie wenscht te betuigen, geeft U ten

i i li f Jt. ... I

spyeuigste aan ons nuuiuuuicau uy \

Agenda,

i HnptiincrQwnnrH Hnnr Hp Pres der Ver. v. Staatsburgeressen.

«

2. Mededeeling van de bewijzen van instemming.

3. Inleiding door Mr. B. Bakker—Nort.

4. Verkiezing van een Algemeen Bestuur en van een Werk-Comité.

5. Regeling van de financiën.

6. Rondvraag en sluiting.

Namens het Hoofdbestuur van de Nederl. Vereeniging van Staatsburgeressen, S. v. d. HOEVE—BAKKER, Pres. S. M. NINCK BLOK—GRUIJS, Secr.

Jacob Hopstraat 12, Den Haag.

Wie helpt ons aan de adressen) van de navolgende personen, die adhaesie betuigden met onze actie tot hervorming der huwelijkswetgeving, en van wie het poststempel onleesbaar was?

Mej. F. W. F. v. Goor; J. J. Poortman, Phil. Theor. Cand.; Jkvr. Elly v. d. Feltz; C. L. W. van de Ree; Mevr. E. H. Wolff—Henke; G. J. Vink—v. Oort; J. E. Vink; A. C. Vink.

ia^ g*

ne' siflf 10' dé' k of

W* d2>' ni^ ee'1

DE GOEDE OUDE TIJD.

U zijn menschen die zich vreeselijk ongerust maken over de v °lgen van de zeden en gewoonten onzer hedendaagsche jonge >wen en die hemel en aarde zouden willen bewegen om de ede zeden en gewoonten van onze over-over grootmoeders e(ler te doen terugkeeren.

Ij "The Nation" van 2 Sept. 1925, raadt zulke menschen aan een r,^ek te lezen dat door een waardige Hollander in de 16e eeuw is ^ Schreven over den aard van de toenmalig levende vrouwen. Uit '* ^oek geeft „the Nation" enkele citaten, die het ontleent aan een oud boek, genaamd „Society Women of Shakespeare's StltT,e". De Hollandsche schrijver noemt zich Erasmus, de Engelsche

VRAGENLIJST.

De volgende Vragenlijst wordt door de Engelsche vrouwen, leden van de Nat. Ver. voor gelijke burgerschapsrechten, aan alle

/"ot-irlirlo+on \mr\r PPti nar1pmpntQ7Ptpl tnPPrP.7nndP.n.

v-uuuiuai^n ö

1. Indien gij gekozen wordt wilt gij er dan bij de Regeering op aandringen en er toe medewerken dat een wet van kracht wordt, waarbij vrouwen op ctezelfde voorwaarden als mannen alle politieke rechten krijgen? Wilt gij dit ook in Uwe verkiezingsspeeches duidelijk doen uitkomen?

2. Indien gekozen, wilt gij er dan toe medewerken dat wettelijke maatregelen getroffen worden om vrouwen als ambtenaren in civiele betrekkingen onder lokale autoriteiten dezelfde rechten en gelegenheid tot aanstelling en gelijk loon voor gelijken arbeid té

uDf7Dl/oron9

\ V v « i-V-IVV. 1 i ' .

3. Indien gekozen, wilt gij dan alle maatregelen steunen die génomen worden om de verplichte ontslagaanvrage van huwende vrouwen in staat- en gemeentebetrekkingen wettelijk onmogelijk te maken?

ft