is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 10, 1926-1927, no 6, 15-06-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*Uï7n»u „ ..

tl Ut ^ ( •»

Jaarna . **URZ.a

t>ï"W- V/Vjf

15 JUNI 1926.

No. 6

&S?? MAANDBLAD

van de

Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen

J (vroeger Vereemgmg voor Vrouwenkiesrecht)»

Doel der vereeniging: Wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van man en vrouw.

S. v. d. HOEVE—BAKKER, Pres., Utrecht: S. M. NINCK BLOK—GRUYS, Secr. Red.-Comm. S. VAN DER HOEVE—BAKKER, Dr. ALETTA JACOBS: H. VAN BIEMA—HIJMANS; M. COHEN TERVAERT-ISRAELS.

""kken betreffende het Maandblad vóór den 30sten van elke maand te zenden, evenals de stukken voor het Hoofdbestuur, aan het Hoofdbureau der

Vereeniging, Jacob Hopstraat 12, Den Haag - Postrekening Den Haag No. 110444.

Het Auteursrecht van deze aflevering wordt voorbehouden.

Abonnementsprijs per jaar voor niet-leden f 2.50. — Leden ontvangen het Maandblad gratis.

Leden van Haarlem, let op de advertentie»

Leden van onze Vereeniging, bezoekt de Algemeene Vergadering*

u d : Mededeelingen algemeene vergadering. — Jaarverslag

Van de secretaresse. — Actie ontslag huwende ambtenares Vervolg). — Congres Parijs. — Leerplicht en Arbeidswet. —

( 'jalans en Winst- en Verliesrekening. — Verslag stand Vrou¬

wenkiesrechtbeweging. — Sovjet Rusland. — Buitenland. ■—• 'ngezonden. — Uit de Afdeelingen. — Korte berichten. — Advertentie.

^ OPtiiiiM/YMiaacfacaccon ïrort rïo nfrloAlJllfirptl WAfHptl Pt* ftZifl

« vil|llltVI18L,LÖILl,l VOOV11 VU11 WV UIUVV1UI6.VU vu \/* v»v»* •*-" — -

rl ' «IWl VV-'lgVlIO UI *»V-k »» ^

- ^Cht der contributie in April aan de penningmeesteresse van

i Jvjiuoealuui ïiiuci wuiucii luc^c^unucii. uouctvcimig. jlsch -t*

* t10444).

üEdeelingen voor de algemeene vergadering

op zaterdag en zondag 26 en 27 juni 1926 te groningen.

K

'li-h Vergadering wordt gehouden in Kestaurant Kiene, viscn.'Kt n'1 • i rr _ i i ^ t •

1 b ^-*1 VJlllll V Cll CU Aai uag ^ UUX ucginnun. w»»vi xo * rl 11 • 1 i i t-\ / it rr ... 1 _ .1 ,, „

.'"uienotei te i^aterswoiae om / uur, waar ook uen vtiueren

verbinding te stellen met Mevr. Fagginger Auer, A-straat 20, Groningen.

Pnd

zal worden doorgebracht. Om 64 uur zullen auto's de deel-

rv,

hv ters vanaf de Vischmarkt naar Paterswolde brengen; in ?'?c's om 11 uur is de terugrit naar Groningen. Zondag kan ht )j.e2en tusschen een warme of een koude lunch in het RestauUJ'che. De prijs van het diner is ƒ3.—, van de warme lunch rll?° en van de koude lunch ƒ1.50, van de autotocht heen en

!4fJ u"^-

Üfl jl. Wordt verzocht vóór 1 Juni een postwissel te zenden met

f^JKe opgave, waaraan men wensent deel te nemen aan Mevr. ■n J®nger-Auer, A-straat 20. De kaarten zullen bij den ingang

De Vergaderzaal aan de deelneemsters worden overhandigd. >f Priizen van rlp hofpls varieeren van f 2.— tot f 2.50 en f 3.

J'ji1 het Vrouwentehuis, Victoria, Hotel Elsinga, Hotel Kisch,

. ' rrirvrv^ T TAI„I \u:ii r\~ T TCi,.,,/:

r\„

Ho U~ ~ T

n rs. ^ nuicio ö.v.M. Lt. cuntouviiuv-v^icji IU\_L CIV^II n^v-i un. j-^iv

1 ünc tr • • .j 1: i_r ~ ~ ~ «

Mt7o' ö

PW - - -

*• jvir. ts. tsakker-iNort, lid van ae ïweeae ivamer, Dieat z,a-

Si Tl,,-. : n n » TT « AM otrt-rtTrn n l-/4< rr/4n*l 1 rt/-J AM

«Oh Juui a<xu nuuiuueöiuuiöicuui, di^cvdmuiguui, ïcucn en

.. 'UCPPC U<ih r ci O,,;™ ïv/io«r>"

.. „„

etl° Vdardigden voor de Alg. Vergadering ot belangstellende ' ^ie bij particulieren zouden willen logeeren gelieve zich in

rigge, Hotel Willems, De Doelen en Hotel Stuvé.

Mw. Heijn—Bieren heeft zich bereid verklaard op de Alg. Verg. vóór Plaatselijke Keuze te spreken.

Mw. Westerman wil haar standpunt er tegen uiteen zetten.

jaarverslag 1925. -

Waar het vorige jaarverslag reeds melding maakte van ons v erkplan voor de verkiezingen van 1925 zal ik met mijn medeatJiugen over het afgeloopen jaar kort kunnen zijn.

Het streven onzer Vereeniging ondervond dit jaar meer dan ooit tegenwerking, die zich voornamelijk uitte in het geven door de gemeentebesturen van ongevraagd ontslag aan onderwijzeressen, die in het huwelijk traden, 't Rijk heeft de beslissing daarover in handen der gemeentebesturen gelegd, en een groot aantal daarvan maakte van deze bevoegdheid gebruik door een verordening in het leven te roepen op het ontslag der huwende onderwijzeres. Door berichten in de pers werden wij menigmaal tijdig op de hoogte gesteld, wanneer een dergelijk voorstel door B. en W. eener gemeente bij den Raad was aanhangig gemaakt, waardoor het ons mogelijk werd een adres met toelichting vóór de behandeling van het voorstel in te zenden. Waar afdeelingen onzer Vereeniging waren, lieten we dit aan de besturen daarvan over.

Maar ook meer dan eens bereikte ons het bericht pas, als de verordening reeds was aangenomen. Een enkele maal is het gelukt het voorstel verworpen te krijgen. Dit hing niet altijd af van de politieke constellatie rechts-links, want in verschillende gemeenteraden stemden de leden van partijen, welke zich vóór onze doelpunten van de verkiezingen hadden uitgesproken, vóór de verordening om redenen, die niets hadden uit te staan met het werk der onderwijzeres als zoodanig.

Moge door deze stemmingen onze aandacht bij de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen scherper dan ooit gericht zijn op de zuivere naleving der door die politieke partijen toegezegde medewerking inzake onze feministische tloelpunten.

Zooals reeds boven vermeld is, had de Vereen, voor de verkiezingen een werkplan samengesteld, waarmede door de leden onder de kiezers en kiezeressen zou worden gewerkt. Dit plan bestond uit een programma met 7 doelpunten, dat aan 11; politieke partijen is voorgelegd, waarvan 4 antwoordden dat zij voor de volgende regeerperiode met dit programma instemden. Aan de verschillende partijen is daarna gelegenheid gegeven onze doelpunten in de afdeelingen onzer Vereeniging te bespreken. Bovendien belegde het Hoofdbestuur eenige dagen vóór de verkiezingen een openbare vergadering in Den Haag waar vooraanstaande leden dier partijen haar eigen programma's voor onze leden uiteenzetten.