is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 10, 1926-1927, no 10, 15-10-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192®'

fïv_

/ fgb eien^e kinderen kunnen steunen en bijstaan in hunne vele P°°te en kleine zorgen en moeilijkheden op school en in het ;hwCri' ^aren §ees^ ontwikkelen en op de hoogte blijven van 1 cultureele stroomingen op velerlei gebied, zoodat zij inder-

. aacl leidi n P" klinnpn O" P V P Tl Hip \?rnnM7Pn hoKKon aan 7An (TrAA+fl

,> O Ö"- * >IVUVVU1 11 V- W l_/*-ll V^V^ll /JKJKJ ClUUlt

302'tn Va_, .. ... _ . . . ...

debiet

r k£;

Velomvattende taak, dat zij aan een zelfstandige betrekking

toekomen als er geen dringende noodzaak is of bijzondere

IK

'e' Met fW,W„ .1 51 ! L.L1

£i * siuuic ucwuiiucung neuuen wij van ae prestatie van ae

All~n. /"IIII Al. 1 . 1 ,• 1 » . « « . «•

-*v«auöLiic iviiö. vjiiuicui genoora,, aie naar oeroep Dieei ^°efenen en een goede moeder weet te zijn van hare elf kindevi/eti 'IIIaar voorloopig zullen deze voorbeelden nog wel uitzonde. ,£^en blijven en zullen ten minste in Nederland de meeste manvd \i n°^ 6en 'an^e Per'oc^e van opvoeding mpeten doormaken;

' ethouder Wibaut wees er in zijne rede op het congres' v. do^ U(*eerc*e vrouwen reeds op), alvorens zij tot de overtuiging al vJ >en' °0^ 'n Sez'n een deel van hunne taak kan liggen.

lel 0t zoo'an§ berust de gezinstaak, de opvoedingstaak grootengvfcS moe^er en heeft zij er hare handen en haar hoofd

^°onlijk vol mee. Al trachten zij hare huishouding technisch J zooveel mogelijk te vereenvoudigen indien de vrouw buiwer^> 's g°e(le hulp toch onontbeerlijk. En wij weten i iiaar al te goed: een goede hulp in het gezin komt... en gaat.

J„ °°r de instandhouding van het intieme familieleven, dat ^^'Nederlanders, zoo op prijs stellen, is toch een zekere rust,

, "ueii en Denaaginkneid haast onmisbaar. Als echter de

en vnlwflsspn 7iin pn Hp wprl/Vrtipht \rort \rrrnmroti

^ "'J»« VU "V »» V-1111HUV.1U Uil V »1UU»»V11

t groot genoeg om het vroegere beroep weer op te vatten,

^ is HA mi 1+11-1 O Ho 17AA1* Vl Q+»lrolr

[fi uv V KJKJL Htl VU.1V VC1C1ÖL11LC 1S.C11I11Ö, UC öpCUldcU

•-V

"W I

vee^

vrö1] fy, triSTO

°rderde handigheid weg en daarmee de kans op een zelf-

!ge betrekking in de maatschappij.

aar nogmaals, al erkennen en waardeeren wij ten volle de

der moeder in het gezin als waardevolle, sociale arbeid,

i „i-.K.,

ntsl' ^enaressen ontslaan bij huwelijk,

0r>tkennen ten sterkste het goed recht van de overheid, hare

geA

zi

lAib'

iui

vslöjAli

lijd

al

lef

an de vrouw zelve, aan man en vrouw samen komt het rprht'

beslissen, hoe zii hun leven willen inrichten.

ari de Overheid enkel het recht, de plicht, te waken dat de

eiaren hun, (haar) werk naar den eisch volbrengen.

een dat mag criterium zijn bij een te geven ontslag.

S. v. d. H.—B.

EEN ONDERSCHEIDING.

)0r S Medelid, Mw. Anna Polak, directrice van het Nat. Bureau zin L Vrouwenarbeid, lid van den Hoogen Raad van Arbeid, is s Ma?ertld tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. jjoM 2ullen onze leden over dereeliike onderscheidingen versrhii-

,,n o— *

J ""O ■

n' ^ enlien' Zli zullen het er allen wel over eens zijn, dat deze sc% een welverdiende hulde is aan de verdiensten van

1' Anna Polak.

edef^——

vfC(>NGRES VAN VROUWEN MET ACADEMISCHE tlhe,h OPLEIDING.

f(j6r ^lerde tweejaarlijksche samenkomst der Internationale iist'N v Va" Vrouwen met Academische opleiding (I. F. U. W.) "t#1 ;Van 27 Juli—2 Augustus in ons land gehouden te Amsterste^uj11 koloniaal Instituut.

S oP 450 afgevaardigden en belangstellende leden waren

samengekomen uit de 27 bij de I.F.U.W. aangesloten landen, waaronder vrouwen uit Nederlandsch- en Britsch-Indië, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Egypte. De leidende persoonlijkheden waren voor het meerendeel van het Angelsaksische ras, wat ons niet behoeft te verwonderen, omdat de Engelsche en Amerikaansche vrouwen feitelijk den stoot hebben gegeven aan de georganiseerde vrouwenbeweging en ook wederom het initiatief voor de oprichting van dezen internationalen bond van haar is uitgegaan. In 1919 door Britsche en Amerikaansche vrouwen opgericht, zijn thans 27 landen vertegenwoordigd in den bond; in het laatste jaar zijn Estland, Hongarije, Polen en Duitschland toegetreden, zoodat nu met recht de bond internationaal genoemd kan worden.

De onderlinge kennismaking van ontwikkelde, denkende vrouwen, kan niet anders dan bevorderlijk zijn aan de verbroedering

oer naties; te meer nog kan dit doel benaderd worden, daar onder de leden, vpornamelijk onder die der Angelsaksische landan, zich zoovele leeraressen bevinden, in wier landen de opvoeding van het komende geslacht ligt.

Onder de voornaamste middelen ter bereiking van het doel behoort de stichting van een fonds, het z.g. „millioendollarfonds", waartoe in 1924 werd beskoten, ten einde gestudeerde vrouwen en vrouwelijke studenten van verschillende nationaliteit in de gelegenheid te stellen eenigen tijd aan een andere buitenlandsche universiteit te vertoeven.

Voorts behooren hiertoe de oprichting van clubhuizen in de verschillende hoofdsteden en het instellen van vaste en bijzondere comité s met verschillende opdrachten, die op de internationale congressen hunne rapporten moeten uitbrengen.

Ondei de vaste comité's heeft men o.a. een comité van intellectuele samenwerking, voor uitwisseling van inlichtingen in zake methoden, gebruikt bij het Middelbaar onderwijs, voor de studiebeurzen, de z.g. „international fellowships", voor de oprichting der clubhuizen. Bijzondere comité's voor het „millioendollarfonds", ~ voor de studie van een internationale hulptaal, voor een onderzoek naar de beroepen, die gestudeerde vrouwen kunnen vervullen op gebied van den handel, de industrie en het bankwezen.

Het congres werd geopend in de schitterende aula van het Koloniaal Instituut door de Presidente der Ned. Vereeniging, Mr. Estella Simons, die in haar welkomstwoord er den nadruk op legde, dat nog niet alle beroepen voor de vrouw open staan en dat wij helaas opnieuw den strijd moeten aanvaarden om hef terrein te behouden, dat de pioniersters voor ons veroverd hadden door haar moed en volharding. Hierin ziet zij tevens een reden voor eene vereeniging van gestudeerde vrouwen.

Daarna sprak de Pres. van het congres, Dean Virginia Gildersleeve uit New-York. Voor haar waren de belangrijkste vraagstukkén de arbeid der gehuwde vrouw en de aflevering van uit- • muntend werk door de gestudeerde vrouw; met dit doel voor oogen verlangde zij, dat alleen studiebeurzen aan die vrouwen zouden worden uitgereikt, die zich werkelijk hadden onderscheiden.

Mr. Wibaut, die het congres namens de stad Amsterdam verwelkomde, pleitte voor gelijkheid der sexen en voor den arbeid der gehuwde vrouw en wekte alle vrouwen, gehuwde, ongehuwde en moeders op, de mannen in dien zin op te voeden.

Bijzonder heeft ons op alle bijeenkomsten de stilte getroffen, waarmede de verschillende spreeksters en sprekers werden aan-