is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 2, 15-02-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

he

vel

ev.

cofl

nde1

oa

^ij de bespreking over het Nijverheidsonderwijs brak de heer Velaar een lans voor een rijkssubsidie voor de Nijverheids-

jndpooi voor meisjes te Apeldoorn, die, zooals men weet, voor-

ngï^rnelijk door de ijverige pogingen van Mw. Marcus-Nijland is

^ StpinH apVnmpn in Hpn +iiH Hat rpcrpprinp's-sufosidies VOOf

I, V* vtvxx ^ O-

! oncerichte scholen stonfezet waren.

JT O 1 CJ

Mw. Suze Groeneweg, het nijverheidsonderwijs voor meisies

PsPrekend, zegt, dat niet uit het oog moet worden verloren, dat

l'Nsjes niet uitsluitend voor de gezinstaak dit onderwijs moeten

#bben, maar veeleer, om zich te bekwamen tot een zelfstandige

f°sitie in de maatschappij. Voor degenen, die later een eigen 'f2in willen stichten kunnen in de avonduren de aanvullende

flf^sussen voor volwassenen dienst doen. Zij wil daarom als

tisclpi-s na het verlaten der lagere school een twee-jarige alge-

eene cursus, waar alle leerlingen hetzelfde onderwijs zullen

(Nieten. Daarna kan worden uitgemaakt welke richting de

Tasjes zullen uitgaan, zoodat het onderwijs daarna meer gedif-

frentieerd wordt.

Ook Mw. Annie Meyer spreekt in dien geest.

HpiHan ixriivon nr\ rlo nrnorln ro CTtl + a+pn \mr) rlif nnfïprwii^ itl

ut. — ...j-

f°tterriam

Mw. Westerman besorak verschillende salarisregelingen en

o.a. op de onrechtvaardigheid, dat voor het bezit eener

idwerkacte. waaraan zooveel werk en tijd moet worden be-

n Ceed ten einde die te verkrijgen, geen extra vergoeding wordt

'eSekend. terwijl voor allerlei andere bijactes dat wel het

hVll ie

Mw RaWi-pr-Nort zegt verheugd te ziin dat thans ruim

200

n

en

ve'

he ia

onz1

3ëtf

■mel

za

o\é\

EN

\0

A

1113'

hij

00P

it.

lefifsi

:rj

:aC|

ef'li

'0.000 meer voor het nijverheidsonderwijs voor meisjes wordt

getrokken dan bij de vorige begrooting, maar daardoor is nog

groote achterstand die het onderwijs heeft, vergeleken bij het

'verheidsonderwijs voor jongens, niet ingehaald.

^an de vakopleiding voor jongens worden door de regeering eel grooter sommen ten koste gelegd, terwiil er veel meer

Kisw w \rPt-,Vipi r1cr»tir1.prwiiQ onpWriitk rriïilrPti

JV-O VClll llV^L U1JVV-111V1UOUI1UV1 »y ijo ^«-«-/xutxx* muivvii,

'1 1922 werd door het rijk voor de vakopleiding ƒ4.365.895 esteed. Dit was ten behoeve van 14.865 iongens. terwiil in dat-

;tüTelfde jaar ƒ2.229.507 aan nijverheidsonderwijs werd besteed

°r 3RR1R mpUips Fr waren rins meer dan 1 '/> maal zooveel

Rei C - .1 C r\ ... -11' „ J X „

°jes en er wera j £ miiiiuen rrnnuer aan ien kuölc gcic&u. ^'t onderwijs wordt hoe langr hoe meer gezocht, omdat het

voor de gezinstaak èn voor zelfstandigen beroepsarbeid op-

Verleden jaar moesten er ongeveer 2000 meisjes worden

;'cit.

h

eWezen.

rf 01

e

'ul'1'

A

. v£!

re 1

Gelukkig, dat vele gemeenten de taak van het rijk in dezen

e^ben overgenomen, maar toch dient het rijk hierin beter tege1oet

tp knmpn in Hp knstpn want hoewel vele gemeenten hun

L efste best doen, blijft er toch nog een tekort, waardoor be-

Jfujke uitbreiding der scholen Duitengesioten Diijn.

^ij wijst in dit verband ook op de Apeldoornsche school, ^erder bepleit Mr. Bakker-Nort uitbreiding van het landbouw^'shoudonderwijs. Noord Brabant en Utrecht zijn in dezen

efmoederlijk bedeeld en ook in Zeeland wordt dit onderwijs 'S niet zoo gegeven als wenschelijk is. Dan bespreekt onze

^kkere feministe, die altijd op de bres staat als er achterstand

311 de vrouw te constateeren is, het ontslag bij huwelijk. „Leven

niet in een wonderland", aldus Mw. B.-N., „dat de praktisch

theoretisch best onderlegde huisvrouw uitgesloten is van het 'en van onderwijs aan de a.s. huisvrouw? En hoe is het te ver¬

dedigen, dat de gehuwde, vrouwelijke dokter, zelf moeder, niet als leerares in kinderverzorging kan worden benoemd en dus dit bij uitstek praktisch vak alleen kan worden gedoceerd door ongehuwde leeraressen." Zij noemt deze uitsluiting schadelijk voor het onderwijs.

Ook wijst zij nog op de ongelijke salarieering van mannelijke en vrouwelijke onderwijskrachten. Zoo is het aanvangssalaris van een leeraar voortgezet L. O. bij het nijverheidsonderwijs ƒ 85 per lesuur, voor een leerares ƒ 75.

Ook Mw. Westerman wijst nog eens op het nadeel, aan dit nijverheidsonderwijs toegebracht door de gehuwde leeraressen te weren. Zeer geschikte krachten met ervaring in huis en huisgezin gaan daardoor voor het onderwijs verloren.

Mw. Westerman en Mw. Bakker-Nort noemden het gelukkig, dat de minister voor dit meisjes-nijverheidsonderwijs geen schoolexamens wilde instellen, doch algemeene examens, zoodat dus allen aan ongeveer dezelfde eischen zouden moeten voldoen en de scholen dus ook in groote lijnen een zelfde programma moeten hebben.

Mw. Groeneweg en Mw. Meyer daarentegen bepleitten de invoering van schoolexamens. Mw. Groeneweg voornamelijk om de financieele bezwaren voor de kandidaten en ook omdat men bij eene benoeming toch in de eerste plaats blijft vragen, aan welke school de sollicitante is opgeleid.

Mw. Meyer meent, dat de leeraressen, die al de jaren der opleiding de kandidaten hebben gevolgd, haar beter kunnen beoordeelen dan een vreemde centrale commissie.

S. v. d. H.-B.

TWEE FEMINISTISCHE MOTIES.

De Vrijheidsbond sprak zich in zijn onlangs gehouden Alg. Vergadering uit voor wettelijke regeling van het huwelijksrecht „in overeenstemming met den geest van zijn Program" naar het beginsel van wettelijke gelijkstelling van man en vrouw.

„De eenige bevredigende en nobele oplossing" gelijk Mr. Knottenbelt in zijn toelichting zeide. Het was onder diens leiding dat de afdeeling Rotterdam een Rapport-Huwelijkswetgeving geheel in onzen geest ter goedkeuring aan de Alg. Verg. aanbood. en dat na een hooggestemde rede van den inleider met deze motie tot slot werd aangenomen.

Verder sprak dezelfde Alg. Vergadering als haar oordeel uit dat de ambtenares op grond van het aangaan van een huwelijk niet ontslagen behoort te worden.

Waarlijk, de Vrijheidsbond is op den goeden weg! Als nu maar de Gemeenteraadsleden, die het zijn, en die het worden willen, zich van de waarde van deze moties, die een beginselkwestie raakt, rekenschap geven. Als de kiezers en kiezeressen hen nu maar eens duidelijk maken dat zij beginselvaste vrijzinnigen wenschen te kiezen, en geen — anarchisten. Dan zou deze motie een daad blijken en niet blijken uit woorden alleen te bestaan. M. C. T.

INTERNATIONALE FANCY-FAIR VOOR DEN INTERNATIONALEN VROUWENRAAD.

Gaarne voldoen wij aan het verzoek van het Comité van den I. V. R. om onze lezeressen mee te deelen dat op 23, 24 en 25 Maart a.s. te 's-Hage in de zalen van den Dierentuin een fancy-fair gehouden zal worden voor de hoogst noodzakelijke versterking van de Internationale kas. Het geheel staat onder