is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 8, 15-08-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

publiceeren. Men meende, dat een dergelijke arbeid zeer nuttig zou zijn.

Mr. Bakker—Nort die dit plan warm toejuichte, was van meening, dat men voor dat werk een vast bureau moest hebben.

Het Nationaal Comité heeft toen het volgende voorstel bij het Bestuur van den Wereldbond ingediend:

„In de overtuiging dat dit voor de vrouwen van groot belang zou zijn, besluite de I.A.W.S. zoo mogelijk in samenwerking met de I.C.W. tot oprichting van een Centraal Bureau waar gegevens omtrent de vrouwenbeweging zouden worden verzameld, systematisch geordend en gepubliceerd, zoowel in maandbulletin als in rapporten."

Mejuffrouw Manus heeft dit voorstel op de Bestuursvergadering in Praag, warm.bepleit en ook de Internationale Bestuursleden zagen het groote nut van een dergelijk bureau in. Er be-, staat nergens in de wereld een bureau, waar men nauwkeurige gegevens aangaande de vrouwenbeweging kan krijgen en een dergelijk bureau zou dan ook in de toekomst veel waarde hebben, vooral ook, als men de gegevens van vroeger daarin zou verzamelen. Het voorstel van Holland is dan ook met algemeene stemmen aangenomen.

Toen werd besproken, waar een dergelijk bureau moest zijn en dacht men eerst, dat het het eenvoudigste zou zijn, om maar in Londen één persoon aan 't Internationaal Secretariaat toe te voegen, die zich met dit werk zbu belasten. Toen sprak men over een bureau in Genève, maar Mlle (Gourd heeft al zooveel werk en zou niet gaarne de leiding hiervan op zich nemen. Toen werd het voorstel van advocate Grinberg, die zich met de organisatie wilde belasten, om het in Parijs op te richten, met dankbaarheid aanvaard.

Besloten werd nii zoo spoedig mogelijk een bureau te nemen en een bekwame bibliothecaresse aan te stellen, die dadelijk beginnen zou gegevens te verzamelen.

Natuurlijk was het groote punt, wie de kosten van een dergelijk bureau zou dragen.

Daar de Wereldbond nog steeds eenig geld ter beschikking heeft van een legaat van Mme. Schlumberger en Mrs. Marriefield, was het Bestuur van meening, dat dit geld zeer nuttig voor een dergelijk Bureau zou kunnen worden besteed.

Dus zoo is het voorstel van Holland aangenomen, en zal spoedig in werking treden. Natuurlijk zullen de landen zelf moeten meehelpen, om juiste gegevens te verstrekken. Het zou te ver voeren, om U hier over de plannen meer mede te deelen. Men wilde nu maar eerst aan den gang gaan en dan zien na een paar maanden ook andere vrouwen-vereenigingen te verzoeken mede te werken. Men zal dan ook moeten zien om voor dit speciale informatiebureau geld bijeen te krijgen.

Toevallig sprak ik op de vergadering van den Internationalen Vrouwenraad te Genève, eenige van de Parijsche kiesrecht dames, die dit plan met warmte begroetten en meenden dat er van een dergelijk Centraal informatiebureau veel kan uitgaan. Een zelfs dacht er een restaurant aan te verbinden. Maar dat is alles maar toekomstmuziek !

Een feit is het echter, dat er zoo U ziet op het oogenblik in hel Bestuur van de Alliance veel leven zit en zijn veel vraagstukken in onze vergadering, in Praag behandeld. Er is veel aangenomen, maar ook allerlei punten aangehouden om op de Novembervergadering met de Presidenten te bespreken.

Wij hebben een zeer interessanten tijd in Praag medegemaakt,

waren in het Parlement tijdens de verkiezing van den P' dent Masaryk en zijn later door den President ontvangen;

van ons zijn door zijn dochter, Dr. Alice Masaryk, op de 11 ten paleize geïnviteerd. Er werd ons door den burgemeester lunch ten stadhuize aangeboden en we zijn door de Presidei van Parlement en Senaat ontvangen. Ook hadden wij een aar' bijeenkomst met de vrouwelijke parlementsleden van alle paf'1 en de minister van Buitenlandsche Zaken, Benesj, inviteerde1 op een groot diner.

Tenslotte hebben wij nog gesproken over de plaats van volgend Internationaal Congres. Zooals U weet, heeft in de Duitsche delegatie er zéér op aangedrongen, in 1929 in 0

lijn bijeen te komen, daar het dan juist 25 jaar geleden zal 2 dat het Congres daar ook gehouden werd.

Ik zelf ben voor mijn bezoek aan Praag, in Berlijn en Dres'

rrPWP>Ac+ ih- it i + rronr*rvHi rrrl wqc cnrol/on TVAon iiri 1 (l'l

»»uui iiv wii^viiuuui^u vv uu o^t vivcii. A*icn vvii iii

graag, dat wij naar Berlijn gaan, maar Mrs. Ashby meende1 allerlei redenen, dat het verstandiger was, hieromtrent nog $ vast besluit te nemen. Dit belangrijke punt zal dan ook infl vember met de Presidenten besproken worden.

Gedurende de zitting van den Volkenbond van 29 Aug. to' September zal de Alliance te Genève gevestigd zijn 11 Coufs

Rive 2e tage, tel. H. 0034. Het bureau is geopend iederen mi<W van 2—4. en eiken Maandaer om 5 uur geeft het H.B. er een w

waarop zij hoopt alle vrouwen te zien die naar Genève voor de Volkenbondsvergaderingen. Vr. verzoek zich voor '1 alle' inlichtingen te wenden tot de secretaresse Mlle E. Gouf^

Prègny, die gaarne voor introaucties en uitnooaigingen v-

draagt.

ROSA MANUftj

Binnenland. /

NEDERLANDSCHE DELEGATIE VOLKENBONDSVERGADERING.

Onder de leden Van onze, tien man sterke, delegatie naaf Volkenbondsvergadering die op 5 September a.s. zal aanval» te Genève, is als gewoonlijk onder de plaatsvervangers de 0 in onze kringen zoo bekende Mevrouw C. A. Kluyvër, Cornf aan de afdeeling Volkenbondszaken van het Departement v' Buitenlandsche Zaken.

TOELATING VAN VROUWEN ALS GETUIGEN BIJ Alff

Het Wetsontwerp tot toelating van vrouwen als getuigen akten is de vorige maand in de Eerste Kamer zonder hoofde^ stemming aangenomen. Niet zonder een klein debat. De Heef Gijselaar (Chr. H.) zou geen bezwaar hebben, doch vreest (

dit de eerste stap is op den weg (des verderfs) tot be"

ming van vrouwen tot notaris.

De Minister antwoordde daarop ,dat het ontwerp op z'

zelf beschouwd moet worden, en dat er toch veel voor te zef^'

was vrouwen als getuigen toe te laten. Spr. had zelf onlangs"

't genoegen gehad een geboorte-acte te moeten passeeren;

hij toen vrouwelijke familieleden als getuigen mee kunnen ne"1

dan zou hij er een meer huiselijk tafreel van hebben kii"

maken. Nu moest hij zich tevreden stellen met twee boden

secretarie. I

• C 0'

Den jonggeborene die tot deze historische woorden, precie' idee vertolkend, aanleiding gegeven heeft, onze hulde!