is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 12, 15-12-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 7

kte»>

0

vs' Df'

3^

w«f

in3'

O '

n

■rei»

pi

'' andere bediende die loonsverhooging heeft gekregen, ineens 'esluit om zijn vrouw die gewend was vrij en onbedekt uit te kan. in lafpn Ipypn Hii laat dan een zorgvuldig

-j in puiuau iv luien iv» vu. » »»j «-»

fabriceerde mat voor haar deur hangen, die alle lucht en licht

binnen te dringen en waarachter zij voortaan heelt te ^Orio« ü., ,r^ikncnli/Mi«roti Hif ppn hewiis dat zii

I 1^,11 veie V1UUWCU UV.Ol.ilU LI vv Vil Vil -J J

F°Or hare mannen gewaardeerd worden en verzetten zich er niet

£en.

Df> i-v-.r,,,r.4-^ a,vvo+a uAi-niQn udn n^fpntnalarïp komen in de voor-

* V. lUCCÖlC Cll cigölt VUIIIIVU vuil

|ame families voor, die best in staat zijn in de vrouwenafdeeling

het huis glazen vensters te laten aanbrengen die geopena

^°rden en op een tuin of binnenplaats uitzicht geven.

Na een beschrijving van alle doorgangsvormen van osteo"•alacie te hebben gegeven, zegt Dr. Vaughan verder. Duizende Vr°uwen sterven jaarlijks aan deze ziekte en vele kinderen wor?en daardoor dood geboren. Een van de ergste gevallen zag zij 'n Uhore. Het was in de woning van een mecanicien. Man en Vrouw woonden in een benedenhuisje met twee kamers. De v°orstp tnmpr wprrt geheel als reparatie-inrichting gebruikt. In

kleine achterkamertje, waarin een opening in de muur van ^ bij 3 voet, dat door een houten luik afgeslotefi was, leefde de Vrouw. Dit vertrek mocht zij nooit verlaten. Het arme mensch ^as zoo zeer door de ziekte aangetast dat hare knieën tot hare ^cfiniiriort» r*r-»rro+rr»iriron Ti^orpti pn 7üri kon no£? slechts over den

'^UUtlo up^vnuivivvii ÏVU1V11 —»* — *j"" c

§rond kruipen met behulp harer handen. Bij hare eerste beval-

n8 stierf zij.

Bij de vrouwen uit de lagere klasse der bevolking, die veel in

otipn inr>v»+ i/nmt Hp7pi *7ipVip 7pIHpii voor, sommigen

I * *«viu VtllVtV.IV.11, 1VW11J L UV^V — ' -

ta.rer die later aangetast worden, danken hare ziekte aan de

Promotie van hare mannen.

Een enorm verlies van vrouwen- en kinderlevens in Indië, die ^spaard hadden kunnen worden.

Dr. Vaughan eindigt haar belangrijk artikel met de mededee-

"g dat zij in the British Medical Journal van 6 Maart 19/b, over

fee hpi nncrriikp ppn artitrpl fypQphrpvpn hppft dat door het

ledische comité van- den Volkenbond is, behandeld geworden, ''t comité was evenwel van meening dat deze kwestie door

e Indische regeering behandeld moest worden.

Zij vestigt er nu de aandacht op van de Engelsche vrouwen.

ALETTA H. JACUtSb.-

STRAFBAAR STELLEN VAN HET HUWEN VAN VROUWEN

Onder bovenstaanden titel meldt de „Woman's Leader

van

Oct. 1.1. hoe, onder valsche gegevens, menige gemeenteraad

Engeland besluit tot het geven van ontslag aan gehuwde

^Tibtenarpsspn Dp fxpmppnteraad van Leigh heeft deze maand

,, , i. +ö r>n+c1nnn nn crrnrtrl vcm

-"'uren aue genuwae amDienaiesacu i».

let u„i„ —^nHprwii7prpssen en de daarmede

v 'Vic VC1Z-U1111 UC1 gCllLIWUt W11 VIV A • ' ' J

^ePaard gaande groote kosten voor de gemeente. Er was de

,erneenteraadsleden een staat voorgelegd, waarop voorkwam

^t in hp+ sifo-pir\r\r\pn innr 1 900 F.nor. oond (14.400 vulden) was

• UIÖVIUUJ.V.» c- 1

^tgegeven om te voorzien in de behoefte aan extra-onderwij-

rs voor gehuwde onderwijzeressen die ziek waren.

Mr. Herbert Leather, lid van de Lancashire onderwijzersM r»o t-pphfpn Her vrouw, heeft eens

Cll IVclllipiUCll VUUI ^ 7

gegaan of de cijfers, op de lijst voorkomende, die de gemeente-

^dsleden van Leigh hun besluit deden nemen, juist waren, in Manchester Guardian van, 18 Oct. deelt hij de juiste cijfers

H. ... ...

'ede. In plaats van 1.200 pond waren er slechts 178 pond uit¬

gegeven en daarvan komen op rekening van ongehuwde onderwijzeressen 95 pond, op die van mannen-onderwijzers 39 pond en 44 Ponc^ °P die van gehuwde onderwijzeres.

Verder was opgegeven dat van de 1.158 dagen van afwezigheid 99 % op rekening van de gehuwde onderwijzeres kwam, terwijl in werkelijkheid geregistreerd was dat 154 dagen van verzuim op rekening kwam van de mannen-onderwijzers, voor ongehuwde onderwijzeressen 692 dagen en 312 (dus 26.9%) voor gehuwde onderwijzeressen.

DE ZWARTE LIJST.

Sedert onze vorige opgave veroordeelden de navolgende Gemeenteraden de arbeidzame onderwijzeres tot den ongehuwden staat: Oostvoorne, Zeist en Landsmeer.

ASQUITH TOEN EN NU.

Mr. Asquith, vroeger Eerste Minister van Engeland, die de vrouwen het zoo moeilijk heeft gemaakt om het kiesrecht te verkrijgen, nu tot Lord Oxford and Asquith verheven, heeft Mrs. Corbett Ashby, toen zij in Londen de nieuwe liberale vrouwenciub opende de volgende boodschap gezonden: Herinner de vrouwen wat vrouwen hebben durven doen tegen een machtige man als ik toen was, toen zij voor hun kiesrecht streden. Soms heb ik gedacht haar methoden waren verkeerd (foolish), maar ik moest toch bekennen dat zij moed, vollharding en veel arbeid verrieden. Laten daarom vrouwen nooit te spoedig ontmoedigd worden wanneer politici hen vertellen dat zij totaal op den verkeerden weg zijn met de dingen die zij doen.

DOODSTRAF.

In de Amerikaansche „Nation" vertelt Warden Lawes, die sedert 1920 ambtenaar aan de Sing Sing gevangenis in NewYork is, dat hij daar 109 doodvonnissen heeft zien voltrekken, waarvan nu reeds zeker is dat jury's en rechters in 11 % gedwaald hebben waar het gold moordaanslag voor de eerste ruaal. Hij is er van overtuigd dat in den loop der jaren zal uitkomen dat het aantal dwalingen veel grooter is, terwijl in enkele gevallen de dwaling nooit aangetoond zal kunnen worden. Uit de statistieken van de Sing Sing gevangenis is hem gebleken, dat van degenen op wie om de een of andere' reden de opgelegde doodstraf niet werd uitgevoerd, nooit een in de gevangenis terugkeerde.

In zijn lang artikel, waarin hij o.a. opgeeft welke naties de meeste ter dood veroordeelden hebben opgeleverd, en welke reden hij daarvoor meent te moeten opgeven, komt hij tot de conclusie „dat de doodstraf moet afgeschaft worden, dat zij erger dan noodeloos is."

INTUÏTIE. (1)

In ,Time and Tide", een Engelsch blad, geeft Cicely Hamilton, schrijfster van zoo menig geestig geschreven artikel en komediestuk over vrouwenbelangen ëene beschouwing over het onderzoek door Prof. Valentine in Birmingham ingesteld naar de bijna

0) Wat men innerlijk voelt, niet berustend op feiten of kennis van zaken.