is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 11, 1926-1927, no 12, 15-12-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besloten werd op 23 Januari een ledenvergadering uit te schrijven, Marijke zal daar haar indrukken over de StudieConferentie voor Vrede mededeelen. Eveneens werd besloten, dat Mevr. Polak Kiek een cursus van 4 avonden zal houden met als onderwerp : „Hoe wordt onze stad bestuurd ?" De eerste lezing zal zijn op 25 Januari; de andere avonden zullen nader worden bepaald. De kosten voor de 4 avonden zullen bedragen ƒ 1,—. Zoowel voor de vergadering op 23 Januari als voor de cursus wordt introductie toegestaan.

Bericht. Allen die een volledig rapport van de Studie-Conferentie over Vrede en den Volkenbond willen hebben, kunnen dit nu reeds aan het bureau Clubgebouw voor Vrouwen, Keizersgracht 580, Amsterdam, bestellen. Prijs ƒ 1.50.

Apeldoorn. Tot onzen spijt hebben wij ditmaal onze maandelijksche middagbijeenkomst op den laatsten Maandag in plaats van Dinsdag moeten houden. In hare openingsrede sprak de Presidente de wenschelijkheid uit om niet dan in de uiterste noodzakelijkheid verandering in onzen eenmaal vastgestelden laatsten Dinsdagmiddag te brengen, de leden zijn daar nu aan gewend en houden er aan vast. Voor deze bijeenkomst, die ook voor nietleden vrij toegankelijk was, hadden wij als spreekster Mej. E. v. d. Hoeven uit Amersfoort uitgenoodigd; haar onderwerp was: „Het minderwaardigheidsgevoel der Vrouw".

Alvorens spreekster het woord te geven, verzocht Presidente aan Secretaresse een brief, dien even vóór de vergadering ter bestuurstafel was gedeponeerd en waarvan 't Bestuur inzage had genomen, voor te lezen. Genoemde brief was een dankbetuiging van het Bestuur der Nijverheidsschool voor Meisjes te Apeldoorn aan onze Afd. van de Vereeniging van Staatsburgeressen voor de fraaie en nuttige geschenken (een gebeeldhouwde eikenhouten vestibule-bank en een geweven kapstokkleed), alsmede voor de verdere betoonde belangstelling ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schoolgebouw op 15 Nov. 1.1. '

In aansluiting hiermede zij het mij vergund in dit verslag nog 't een en ander hierover te zeggen. Ja, ook wij als Staatsburgeressen hebben het gevoeld en begrepen dat wij, als vooruitstrevende vrouwen, onze sympathie voor het tot stand komen van deze nieuwe school óók op daadwerkelijke wijze moesten toonen om ook daarmede hulde te brengen aan Mevr. Marcus, onze Presidente, die zich tijd, noch moeite, noch opofferingen gespaard heeft, om te bereiken wat nu bereikt is: het nieuwe schoolgebouw, dat de kroon op haar werk is. Fier en statig als een sierlijk monument staat daar de nieuwe school, een sieraad voor Apeldoorn.

Ook ons gemeente-bestuur en verder vele andere corporaties en vereenigingen, zoowel als particulieren hebben op ondubbelzinnige wijze blijken van waardeering en belangstelling getoond. Talrijk waren de geschenken en bloemstukken, brieven en telegrammen, die op den openingsdag binnenkwamen en 't was een echte stormloop van genoodigden en belangstellenden, die op dien dag en nog een paar dagen daarna het nieuwe gebouw kwamen bewonderen en de Openbare lessen bijwonen. Apeldoorn mag trotsch zijn op deze school, die aan de beste eischen voldoet. Dat zij moge groeien en bloeien en flinke, vaardige huisvrouwen afleveren, die een zegen mogen zijn voor gezin en maatschappij De lezing van Mej. v. d. Hoeven was buitengewoon interessant en boeiend, met gespannen aandacht luisterden allen, de tijd vloog om en eer wij het wisten kwam ook aan dezen gezelligen en leerzamen middag een eind. Met een hartelijk woord van de

15Dec. 1#

Presidente en een warm applaus van allen werd Mej. v. Hoeven dank gebracht voor hetgeen zij ons gegeven had.

Alvorens Presidente deze bijeenkomst sloot, vroeg Mevr. 't woord om persoonlijk hulde te brengen aan de Presidente v"j alles wat zij gedaan heeft om de School voor Nijverheidsofld£1 wijs voor Meisjes te Apeldoorn tot stand te brengen.

C. brauns—seileR !

Leeuwarden. Op Zaterdag 12 Nov. hield onze afdeeling e']

avondbijeenkomst waarin Mevr. A. Dortland-Sillevis Phil. n docta, leerares aan een M.H.B.S. te 's-Gravenhage, een lezi"* hield over: „Drie Jaren Dalton-onderwijs op de MiddelW'' School". Bij de opening zei onze Presidente, Mevrouw Buysifl'"''

Blok Wvhranrii. Hat pptt nipuwp qfrnnminor in h £»+ nriHotmriio

,. U _ .. • . , .. . ,/ilh

uc ucidiigbicning van onze vereeniging naa en 't zeer leer»'1

was Hanrnvpr ipmatiH Vinnron r\5a uit oi<vnn v

^ . x,» IV Jivuivu, uiv. uil Cl VdlIU^ op*

Het levendig debat na de lezing was wel een bewijs, dat ' spreekster met aandacht aangehoord was.

A. WELLING-CLAESSEN, Sec< j

Rotterdam-Schiedam. Op 28 Nov. hield de afdeeling een op(f I bare. vergadering te Schiedam. Als spreeksters -traden Mw. Dr. C. v. d. Pijl en Mej. C. S. Groot.

Mw. Dr. v. d. Pijl behandelde op zeer onderhoudende wij'1 het onderwerp „Kwakzalverij", en wist haar auditorium zeef'* boeien.

Mej. Groot sprak als Marijtje een hartig woordje mee.

De vergadering was zeer goed bezocht.

Er heerschte een zeer prettige stemming en wij hebben $ hoop dat ze voor de toekomst vruchtdragend zal zijn. Een kofi' thee en een stukje zelf-gebakken cake verhoogden nog de geZc' ligheid. Wij kunnen met voldoening op den avond terugzij

H. C. MUNTINGA, Secf.

Advertentiën

LEDENVERGADERING

Afdeeling AMSTERDAM

op Maandagavond 23 Januari 8 uur in de Nederl. Vrouwenclub, Keizersgracht 580.

Spreekster: Mevr. C. RAMONDT—HIRSCHMANN over Het Belang van het Economisch Vraagstuk voor het Internationaal Leven,

waarna MARIJTJE haar indrukken over de Studie-ConfereH^

zal vertellen.

Leden brengt introducées mede

Bericht:

Mevrouw POLAK—KIEK stelt zich voor een cursus van avonden te geven met het onderwerp :

„HOE WORDT ONZE STAD BESTUURD ?"

beginnende 25 Januari; verdere avonden nader op te geVe'| Leden en niet-leden zijn welkom, ƒ1.— voor de cüfS" van 4 avonden.