is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1170, 16-02-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EINDHOVEN. Dinsdag 8 Febr. was onze h.h.' vergadering. De voorstellen voor de jaarvergadering van de Bond kwamen aan de orde. Er waren geen amendementen op de voorstellen. Als afgevaardigden naar de jaarvergadering werden benoemd p.ge. Spijker en Jansen-Snel als plaatsvervangster p.ge. Jarsen-Strijb en Bos. Onze club verleent haar med 3werking aan de openbare vergadering op 15 Febr. in zaal Siep, Grote Markt, tegen het voorontwerp van wetsvoorstel, de beroepsarbeid van gehuwde arbeidster van Minister Romme. Voor de SDAP spreek p.ge. De Vries-Bruins (Tweede Kamerlid). Verschillende leden namen te samen 50 kaarten mee in voorverkoop. Na het zakelijke gedeelte hield Mej. M. Tinbergen een inleiding over sprookjes van Andersen. Er werd met aandacht geluisterd door de aanwezigen. Zij heeft ons geleerd sprookjes te lezen en laten zien dat sprookjes steeds een diepere betekenis hebben. Wij kunnen de inleidster niet beter danken dan de sprookjes zelf voor onze kinderen te lezen.

G. P.-v. D.

GRONINGEN. De jaarvergadering van onze club werd bezocht door 84 leden. Jaarverslagen en beleid bestuur goedgekeurd. In de samenstelling bestuur kwam enige wijziging door het uittreden van pge. Bakema en het neerleggen van het secretariaat door pge. Segaar. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: mevr. A. Aarsen— Jansen, voorz.; mevr. Anna Rugge, secr.; mevr. W. Harms—Drewes, penn.; mevr. H. Segaar— Peperkamp, 2e voorz.; mevr. E. Spekman—Dubois, 2e secr.; mevr. T. Hiemstra—Terpstra, 2e penn.; mevr. T. Kolbeek—Albronda, sub-agentesse P.V. Aan pge. Bakema, die 24 jaar deel uitmaakte van het bestuur, werd 'n boek geschonken. Volgende vergadering 23 Febr. in het Buurthuis. H. S.—P.

HAREN. Op de laatste clubavond namen wij afscheid van twee onzer leden, die naar elders vertrekken. De voorz. wenste hun veel succes in hun nieuwe woonplaats en sprak de hoop uit dat de opengekomen plaatsen, spoedig weer gevuld mochten worden. Op deze avond behandelden we ook uit de mededelingen het voorontwerp van Min. Romme. Als afscheid kregen we koek bij de koffie. De inzameling voor het T.W.-fonds bracht op ƒ6.50. We hebben 15 liederenbundels besteld. Onze leesclub telt thans 18 deelneemsters, we hebben het boek „de Goede Aarde" voorgelezen. Toen de vorige maand, die film in Groningen kwam, zijn wij er heen geweest met de meeste leden.

M. S.—W.

HEERENVEEN. Onze Vrouwenclub hield op 27 Jan. een huish. verg. Een 10-tal leden gaan naar 't 10-jarig bestaan van de club te Wolvega. Als afgev. naar de jaarverg. gaat pg. Woudstra en misschien ook nog pg. Vos Daarna hield pg. Woudstra een lezing over de opkomst en groei van het parlementaire stelsel. Aan het slot van deze lezing werd het wetsvoorstel, betreffende verbod van arbeid voor de gehuwde vrouw (wat ook parlementaire arbeid is en dus wel enigszins verband hield met het voorgaande) uit „De Mededelingen" voorgelezen en in het kort besproken. Voor een meer uitvoerige bespreking was helaas geen tijd. De voorzitter wekte ten slotte de leden op, vooral ook op de volgende vergadering, dat onze jaarverg. wordt, en dus altijd een beetje gezelliger is, allen weer aanwezig te zijn. J. de L.—de B

HILLEGOM. Op 10 Febr. hielden we onze jaarvergadering ten huize van p.g. Datema. Opkomst goed. Jaarverslagen secretaresse en penningmeesteresse werden onder dankzegging goedgekeurd evenals beheer spaarfonds. Acht leden gaan naar de Gewestelijke Vergadering te D enHaag. Als afgevaardigde naar de jaarvergadering te Amsterdam gaan pge. v. d. Plaats en Dingelhoff. Het bestuur werd in zijn geheel herkozen. Pge. De Kruiff werd benoemd voor ophalen spaargeld. Pge. Paase en Schooneveld werden benoemd in de controle-commissie 1938. Onder dankzeggin sloot de voorzitster deze prettige vergadering. G. G D.-K.

JELSUM. Op Dinsdag 8 Febr. hield onze club een huishoudelijke vergadering. Aanwezig waren 18 leden en p.ge. Toornstra. Als afgevaardigde

naar de jaarvergadering werden gekozen: J. Hogenberg-Wiersema en D. Feitsma-Popma.

17 liederenbundels zullen nog worden besteld. P.ge. Toornstra liet ons enkele mooie platen zien van Kathe Kolwitzz en gaf hierbij een kleine toelichting. Vervolgens las zij nog een hoofdstuk voor uit het boek „De Moeder". De volgende vergadering heeft plaats op 8 Maart

J. J.-M.

LEIDEN. De vrouwen-propaganda-commissie vergaderde Dinsdag 8 Febr. huishoudelijk. Besloten werd, onze grote voorjaars-propagandafeestavond te laten vervallen, daar er de hele maand Maart en begin April geen grote zaal verkrijgbaar is. Getracht zal worden om nu een avond met pg. Lantinga te houden in een kleinere zaal. Voor de propaganda krijgen wij adressen van het Instituut. Voor de uitvoering van „De Stem des Volks" zullen wij programma's verkopen; laten wij zoveel mogelijk ons best doen, ze te verkopen. Als afgevaardigden naar de jaarvergadering werden benoemd mevr. Braggaar—De Does en mevr. Slagmaat—Vijlbrief. Drie belangstellenden gaven zich op. De voorstellen voor de jaarvergadering werden behandeld. De voorzitster zal over enkele punten spreken. Op 24 Febr. wordt in Den Haag de Gewest-vergadering gehouden; laat diegene, die mee wenst te gaan, zich spoedig bij de secr. opgeven, Pieter de la Courtstraat 37. De kosten zijn 75 cent. Hierbij zijn de treinkosten, koff'.e en thee inbegrepen; brood meenemen. Door mevr. De Cler werd op zeer duidelijke wijze de Mededeling behandeld. Th. V.—Kr.

MEPPEL. Maandag 7 Febr. hield onze club haar leesavond ten huize van pge. Faber, welke goed was bezocht. Het voorontwerp van minister Romme werd behandeld. Daarna werd voorgelezen uit Bartje. De volgende leesavond zal worden gehouden op Maandag 21 Febr., weer bij pge. Faber. H. G. F.—H.

MAARSSEN. Woensdag 9 Februari hield onze club een huish. verg. De voorstellen voor de jaarvergadering werden behandeld; als afgevaardigden worden benoemd G. Geertsma—Smid en W. Looijnga, als plaatsvervangster pge. J. Schouten—v. Veelen. Het 1 Mei-kinderfeest werd besproken. De opkomst had beter kunnen zijn.

NAARDEN. Onze club kwam 9 Febr bijeen onder leiding van pge. Visser-Balder. Twee afgevaardigden werden gekozen voor de gew. vervrouwen vergadering op 17 Febr. Tevens werden er 2 afgevaardigden gekozen voor de jaarvergadering op 19 en 20 Maart. De leden worden aangespoord zo veel mogelijk de vergadering in Bellevue bij te wonen op Zondag 20 Maart. Van de partij-afdeling was een uitnodiging ontvangen om een lezing bij te wonen van pge. Hoekstra over „Demokratie in de staat" op Vrijdag

18 Februari, 's avonds 9 uur in zaal Maijer. Voorts werd het voorontwerp op de wet van Minister Romme behandelt. Tot slot werd nog een gedeelte uit „Het boek van Koosje" voorgelezen. D. N. P.

ROORDAHUIZUM. Huish. verg. op 8 Febr. ten huize van p.ge G. de Jong—van der Schaaf. Aanwezig acht leden. Zeven liederenbundels zullen worden besteld. Als afgev. naar de jaarvergadering is benoemd A. Buitinga—Rinsma en als plaatsvervangster I. Bergstra—van der Hei. Voorstellen werden behandeld. Tot slot werd uit de „Mededelingen" in het Januarinummer gelezen, waarover nog heel wat nagesproken werd. a B.—R.

ROTTERDAM afd. VI. Donderdag 3 Februari had de vrouwenvergadering plaats ter bespreking van de ledenwin-actie Mevr ?

deed 'n beroep op de moeders-met-schoolkinderen om te sparen voor de R.V.S. in Hoek van Holland, waar de kinderen zo gezond en blij onder deskundige leiding kunnen genieten, alsof we reeds in de socialistische maatschappij waren beland. En dan weer het muzikale socialisten-clubje de Plan-Boys. Een fijne avond!

J. D. Z.

SANTPOORT—BLOEMENDAAL. Vrijdag 21 Jan. kwam onze huishoudelijke verg. bijeen met 15 leden. De voorzitter zei een welkom aan twee

leden die ziek geweest waren. Voorstellen voor de Gew. Jaarverg. werden besproken. Van de 100 kerstkranten hebben we op 3 na alleemaal verkocht. Als afgevaardigde van het Mei-cotjnité is benoemd pg. Parson Er zijn nog 8 nieuwe liederbundels bij besteld. Na afloop zongen we gezamenlijk uit onze nieuwe bundel „Kameraden". T. V.—de B.

SANTPOORT-BLOEMENDAAL. Op Dinsdag 8 Februari hielden we onze huish. verg. Er werden afgevaardigden benoemd voor de jaarverg. en voor de gew. vrouwen-propaganda-commissie. De voorstellen voor de jaarverg. zijn behandeld; er waren geen amendementen. Pg. Parson bracht verslag uit over het Mei-comité. Daar er weinig leden waren, ging de lezing over het onderwerp „Arbeid voor de gehuwde vrouw" niet door. t. v.—d. B.

SCHIEDAM. Op Dinsdag 8 Febr. heeft p ge. Age Scheffer voor ons een inleiding gehouden over China-Japan. Op prettige en overzichtelijke wijze heeft hij dit zo moeilijke onderwerp aan ons duidelijk weten te maken. Aan het slot werden door een paar vrouwen nog enige vragen gesteld die naar genoegen werden beantwoord. Tevens willen wij de aandacht er op vestigen dat de heer Van Praag voor ons een inleiding zal houden over Palestina, houdt deze avond dus vrij. Zo er nog vrouwen of meisjes boven 16 jaar aan ons spreekkoor mee willen werken, kunnen zij zich opgeven bij Hartkoorn—Groos, Gr. Florisstr. 65. H. G.

STADSKANAAL. 3 Febr. hielden we onze herdenkingsavond van het 5 jarig bestaan der club, voor 18 jaar terug bestond hier ook reeds een club, waarvan nog enkele notulen werden voorgelezen door pg. J. Klein wat zeer interessant was, er waren 24 vr. en 5 m. aanwezig. Afgev. Amsterdam. Er gaan 2 afgev. mevr. J. Klein— Stevens en mevr. Dijkhuis—Hulzebos. Verder is de avond gevuld met 1-acter toneelstukje. Declamatie en zang en al het gebodene viel zeer in de smaak. Tot slot hield de partijvoorzitter Batting een gloedvolle rede. Onze volgende vergadering zal weer plaats hebben op 3 Maart in „Liberte" R. v.—H.

STEEN WIJK hield een zeét druk bezochte ledenvergadering, waar enkele nieuwe leden werden verwelkomd. Mededelingen werden gedaan over de goed geslaagde centrale cursusvergadering voor Soc. Dem. Vrouwen Clubs, die te Zwolle werd gehouden. 17 leden uit Steenwijk hebben hieraan deel genomen. Verslag werd gedaan van de herdenkingsvergadering van de Soc. Dem. Vr. Club te Wolvega. Ook hier waren een aantal leden vertegenwoordigd. De aftredende leden voor het Hoofdbestuur van de bond van Soc. Dem. Vrouwen Clubs werden opnieuw candidaat gesteld. Tot afgevaardigde naar het congres op 19 en 20 Maart te Amsterdam werd benoemd pg.e J Waldus—Van Veen. De secretaris van de Gewestelijke Commissie van Soc. Dem. Vrouwen Clubs in Overijssel, p.g. H. de Vroome hield een inleiding over het onderwerp „Het ontwerp-Romme inzake verbod van arbeid voor gehuwde vrouwen". Na het zingen van de Internationale werd deze geslaagde bijeenkomst gesloten. I. G W.—v. V.

WASSENAAR. Ten huize van pge. Bloemendal hielden we onze eerste huishoudelijke vergadering. Onze club werd door 14 leden bezocht. Besloten werd, met een groepje naar de vrouwenvergadering op 24 Febr. te Den Haag te gaan; als afgevaardigde werd pge. Boender aangewezen. Voorstellen jaarvergadering werden behandeld en een amendement van pge. Moll werd ingediend. Als afgevaardigde naar de vrouwen-jaarvergadering werden benoemd pge. Boender en v. d. Steur. Besloten werd een reiskas te vormen met spaarkaarten om van de zomer een dag naar De Born te gaan. Na een kopje thee las pge. Moll een schetsje van Heijermans voor. L. B. V.

WIERINGEN. Op Donderdag 3 Febr. hielden we onze h.h. verg. in Het Eigen Gebouw. Aanwezig waren 10 vrouwen. Als afgev. naar het congres werden gekozen mevr. C. L. van Overbeeke—Plaste en E. Rops—Christiaans. Tevens gaan als belangstellenden mede S. Bontekes—