is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1172, 02-03-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zon - tot de Vrijheid", werd de vergadering besloten. Was het bezoek matig, de stemming was buitengewoon goed. R- v. d. S. de J.

HARDINGSVELD. Op Donderdag 10 Febr. fc. "_i onze club een huish.verg. met 10 leden. Voorstellen voor de jaarvergadering werden niet ingediend. 15 liederenbundels verkocht. 2 van onze vrouwen gaan naar de jaarvergadering. Ook gaan enkele vrouwen naar de gew. verg. te Dordrecht. In het vervolg zulen de verg. en leesclubs Behouden worden bij pge. De Krijger.

A. V. v. d. W.

DEN HELDER. Onze club hield op Vrijdag llFebruari een ledenvergadering in V.E.N.T.A. Bij de opening heette de voorzitster in het bijzonder welkom een viertal nieuwe leden. Besproken werd de regeling voor het Meifeest, zoals deze door de Plaatselijke Raad is vastgesteld. De beschrijvingsbrief voor de jaarvergadering van de Bond werd behandeld en afgevaardigden benoemd. Aan de grote vergadering op 20 Maart in Amsterdam zullen 20 clubleden deelnemen. Daarna werd de viering van het 25-jarig bestaan van onze club besproken. Het ligt in de bedoeling een openbare feestvergadering te houden in April. Na het huishoudelijke gedeelte las de secretaresse voor uit „De Wijde Kim". Denken de leden er aan, dat Woensdag 23 Febr. de laatste kookcursus wordt gehouden! In de eerstvolgende clubvergadering zal pg. Marinus spreken over „Het onderwijs in deze tijd". We rekenen, dat behalve de leden ook vele belangstellenden aanwezig zullen zijn. H. J. v. d. V.—O.

HEILO. Huish. verg. op Woensdag 16 Febr. ten huize van mevr. Balder Bommer. De opkomst was goed. De voorstellen voor de jaarvergadering werden behandeld. Een stukje uit de nieuwe mededelingen werd voorgelezen, n.m. „Ordening in de Huishouding". Daarna gaf mevr. v. d. Valk uit Alkmaar een korte inleiding over 't nut der coöperatie. M.—V. J.

HILLEG. DIJK. NW. VENNEP. Woensdag 23 Febr. kwam onze club in huish. verg. bijeen. De voorzitster opende met een inleiding over de toestand in Duitsland. Als afgevaardigden naar de jaarvergadering te Amsterdam zijn benoemd pge. Troost—Gijsbers en pge. Vinke—Puper, en als plaatsvervangster pge. L. Veldkamp—Tieben. Spaarkasbeheerster werd mw. H. de Hom— Slechtenhorst. Voorgelezen werd uit een mooi boek, en tot slot werd uit de nieuwe liederenbundel gezongen. L. V.—T.

HOFLANDSEVELD. Dinsdag 15 Febr. hield onze club een h.h. vergadering met 18 leden en 6 gasten, waarvan zich 3 opgaven als lid. Pge Van Diepen uit Hoogeveen was uitgenodigd om ©ns wat bekende liederen als Morgenrood, Eens enz. te leren. Als afgevaardigden naar de jaarvergadering gaan J. Veld—De Vries, K. v. d. Haar—v. d. Weide en 2 leden voor eigen rekening. Verder las pge N. Snijder—Van Teijlingen ons een mooi verhaal voor. Onze club werd uitgenodigd door de Hoogeveense V.C., om het tienjarig bestaan mee te vieren. Wij hopen met een groot aantal vrouwen erheen te gaan. Een jarige partijgenote tracteerde op koffie met koekjes. Wij sloten met de Internationale. Het was een fijne avond. K. v. d. H.—v. d. W HOORN. Op 16 Febr. kwam onze club in huishoudelijke vergadering bijeen in lokaal Peijnenburg. Aanwezig waren 33 vrouwen Medegedeeld werd dat onze feestvergadering gehouden zal worden op 7 Maart in „Het Park". Het wordt een avond vol van verrassingen. Als penningm. werd benoemd pge. Ceele—v. Berkum. De beschrijvingsbrief voor de jaarvergadering werd behandeld. Als afgevaardigde werd benoemd pge. Kahlman—v. Kleef. Verschillende vrouwen gaven zich op om als belangstellende deze jaarvergadering te bezoeken. Door voorz. werd uit het mededelingenblad behandeld wat min. Romme met zijn nieuwe wetsvoorstellen beoogde ten aanzien van de rechten der vrouw. De ledenwerfactie wordt ter hand genomen na de feestvergadering. Het boek werd ditmaal door pge. Verwer gewonnen. C. G. K.—v. K.

HTJIZUM. Onze club kwam Maandagavond 13 Febr. huishoudelijk bijeen. De voorzitster kon een flink aantal vrouwen welkom heten. De voorstellen voor de jaarvergadering werden behandeld. Als afgevaardigden zijn aangewezen A. Faber—Beers en G. Boersma-Hemminga. Voorts werd de ledenwin-actie besproken. Besloten is,

om dit te doen in samenwerking met de partijafd. Een viertal vrouwen gaf zich hiervoor op. De kaartverkoop voor de lezing van pg. H. Sikkes—Hartelust is geregeld. Er konden 2 nieuwe clubleden worden ingeschreven. G. B.—H.

ST. JACOBI-PAROCHIE. 1 Febr. brachten we ons trouw clublid D. Olivier-Hiemstra naar haar laatste rustplaats. Was ze 4 Jan. nog op onze jaarverg. en 8 Januari ook nog in ons midden, direct daarna trad een hevige ziekte in, waarvan ze helaas niet meer herstelde. We missen haar erg in onze club. Rust zacht vriendin. 15 Febr. hielden we onze h.h. verg. Aanwezig 12 vrouwen. We zongen de socialistenmars. N. Snijder-Soorsma gaat naar het congres. Daarna leest mevr. Bender uit de med. „Eerbied". Volgende verg. 3 Maart. N. S.—S.

KAMPEN. Woensdag 16 Febr. verg. Aanwezig waren 14 leden. De voorstellen yoor de jaarverg. werden besproken. Pge. Telix—Bos zal als afgevaardigde gaan. Enige adressen zullen afgewerkt worden, om meer leden voor onze club te winnen. Daarna las pge. Velzel een artikel voor, over China en Japan. Ten slotte las pge. Van Dijk een stuk uit Bartje en met het zingen van de Internationale sloten wij deze mooie vergadering.

A. A. M. S.—v. 't E.

KOEDIJK. Op Zaterdag 22 Jan. j.1. hebben wij het vijfjarig Destaan van onze club herdacht. Velen waren opgekomen om met ons deze avond te herdenken. De clubs uit Bergen en Schoorl waren vertegenwoordigd, mevr. Frielink als afgevaardigde van het Gewest, benevens het afd.-bestuur en de pers. Bloemstukken werden aangeboden. Als spreekster trad voor ons op pge. C. Nederhorst Pothuis. Tot dekking van de onkosten werd een verloting gehouden, waarvoor de prijzen beschikbaar waren gesteld door verschillende neringdoenden. Het was een mooi en goedgeslaagde avond, waar we nog met genoegen op kunnen terugzien.

Dinsdag, 8 Febr. j.1. hebben we onze jaarverg. gehouden, wat later dan gewoonlijk, door het vijfjarig bestaan. Aanwezig 13 leden. Jaarverslag secretaresse en verslag penningmeesteresse werden goedgekeurd. Saldo ƒ 4.63. De aftr. bestuursleden M. Butter—Grin en D. Langedijk—Grootes werden beiden herkozen. De voorstellen voor de jaarverg. werden behandeld. Tot afgevaardigden werden gekozen, de voorzitster en secretaresse. Daarna werd nog voorgelezen uit de „Mededelingen", vrijheid van arbeid voor de vrouw. D. L.—Gr.

LANGENDIJK. Vrijdag 11 Febr. vergaderde onze club ten huize van pge. Van der Hurk. Aanwezig waren 19 leden, afwezig onze nieuwbenoemde voorzitster en vice-voorzitster door ziekte, zodat de secr. de vergadering leidde. De voorstellen voor de'jaarverg. «worden behandeld. Als afgevaardigde naar de jaarvergadering werden gekozen pge. Bakhuis—van Beem en Dirks—van den Abele. Na het zingen van het eerste lied uit de nieuwe zangbundel gingen we allen weer gesterkt in onze socialistische gedachten huiswaarts. P- p- "

LEEUWARDEN. Donderdag 10 Febr. kwam onze Vr.club in huish. verg. bijeen. De voorstellen voor de a.s. jaarvergadering werden behandeld. Als afgevaardigden zijn gekozen de leden L. Ringenaldus—Van der Wal, T. Orclin—Nijp en F. Ladinius—Bijlsma. Daarna volgde de verkiezing van een tweede voorzitster. Anke Weidema moest wegens vertrek voor deze deze functie bedanken. In haar plaats is G. Meijer—Hoekema gekozen. Hierna volgde een lezing van mej. Kaastra, hoofd bewaarschool, over: „Licht en schaduw in het kleuterleven". Op boeiende en soms vermakelijke wijze beschreef zij de kinderen in hun spel en werk. Ook betoogde zij, dat de kleuterschool van grote waarde kan zijn voor het kind, dat alleen is. Er is met grote aandacht naar deze lezing geluisterd. Hierna volgden enige vragen, die de spreekster beantwoordde. A. H.—v. d. M.

LEIDSCHENDAM. De club heeft haar jaarverg. gehouden op 11 Februari. De jaarverslagen van secr. en penningm. werden onder dankbetuiging goedgekeurd. Het bestuur is gebleven zoals het was. De congresvoorstellen werden behandeld, als afgev. naar Den Haag gaan 3 vrouwen en naar de jaarvergadering pge. Groot > !rl en 3 belangstellenden. In de pauze werd een kop chocolade met een koekje aangeboden door de secretaresse, die 25 jaar lid van de partij was

en tevens 25 jaar lezeres van „De Prol. Vrouw"

V. v. d. L.

MAASDIJK. Donderdag 17 Febr. hielden wij onze jaarvergadering. Onze kleine afdeling ten spijt hadden we een goede avond, en er bleek heel wat werk verzet te zijn. Wij hebben ook deze winter weer een leesclub. die onder leiding staat van mw. Reitsma—Veelstar uit Den Haag. Reeds drie avonden hebben wij gehouden, de volgende avond vind plaats de 10e Maart, zoals men weet ten huize van pge. v. d. Boogerd— v. d. Hout. Vrouwen zorgt nu deze vierde avond allen present te zijn. Wij hebben verkocht ten bate van het Wibautfonds 21 spreuken en 3 bonboekjes = f 5.10. Cl. J. v. d. B.—H.

MARSUM. Maandag 14 Febr. hielden wij onze jaarverg. Secretaresse en penningmeesteresse brachten hun jaarverslag uit. Er waren in 't afgelopen jaar driemaal 100 geschr. en 100 Kerstbr. verkocht, enz. De kas sloot met een saldo. Het bestuur werd in zijn geheel herkozen. De twee nieuwe leden werden welkom geheten, een lid had bedankt. Als afgev. naar de jaarverg. werd benoemd W. de Wal. Nadat de gewone zaken waren afegdaan, behandelde p.ge Hoekstra de brochure over het onderwijs, „Eist hen op voor uw kinderen", waarna zij nog een gedichtje voorlas met betrekking op de bewaarschool. Hierna werd de verg. onder dankzegging door de voorzitster gesloten. W. de W.—T.

MENALDUM. — Onze club hield Donderdag hare h.h. vergadering met twintig leden. De voorzitster heette twee leden, die geruime tijd ziek zijn geweest, weer welkom. De voorstellen voor de jaarvergadering werden voorgelezen en daarvoor vrij mandaat gegeven. Naar de kadercursus in Leeuwarden gaat Y. Kuipers—Rienks voor de Vrouwenclub. Voor de scholingsweek op de „Born" komen we nader op terug. Voor de ledenwinst-actie zal voor een week in Maart overkomen mevr. Toornstra—De Hondt. Na de behandeling van de agenda hebben we nog een gedeelte uit „Bartje" gelezen. T. W.—D.

MIDDELIE—KWADIJK. 9 Febr. hielden we onze huish. verg. Verslag van de controle commissie, waaruit bleek, dat de kas met voordelig saldo werkte. De voortzitter bedankte de penningmeesteresse voor haar goede beheer. Als afgevaardigden naar de jaarvergadering werd benoemd pge. Bloeming—Zuiderweg en pge. PiasBakker. Voorgelezen werd uit de mededeling over Vrouwenarbeid, waarbij de voorzitter nog enige toelichting gaf. N. F.—A.

MINNERTSGA. 23 Febr. vergaderden we met 8 leden. De nieuwe liederenbundel valt zeer in de smaak. Pge. Braaksma—Koning gaat naar de jaarvergadering. Het 5-jarig bestaan onzer club zullen we over 4 weken herdenken. We hopen met eigen krachten een gezellige avond te hebben. Pge. Vogt behandelde voor ons het onderwijsvraagstuk en las een gedeelte uit „Sprotje" A. B.—K.

MOORDRECHT. Bij de j.1. gehouden vergadering van de partij-afdeling, waren ook een tiental vrouwen aanwezig. De voorzitter bracht de vrouwen een woord van dank voor hun mooie werk, dat zij doen met de colportage van V.A.B. en De Prol. Vrouw. Er werd tevens een vrouwencommissie gekozen, bestaande uit de pgen Van Mullem, voorzitster; Bongers, secretaresse en Verweij, bestuurslid. Aan de vrouwenvergadering te Gouda zal door allen worden deelgenomen, terwijl 3 vrouwen zullen worden afgevaardigd naar de jaarvergadering van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs te Amsterdam. H. F.

NIJVERDAL. Na een inleiding van pge. Leendertj—Laderyus ten huize van pge, Ponsteen—Radix werd hier op 22 Febr. een soc.Dem. Vrouwenclub opgericht met aanvankelijk elf leden. Pge. van Weert—Vos werd secretaresse en pge. L. J. ter Avest—Roelofs penningmeesteresse, terwijl pge. Leendertj—Ladenius voorlopig nog het voorzitsterschap op zirh 7pl nemen. L.—L.

ONDERDENDAM. Op 9 Februari hield onze club haar jaarvergadering. Alle leden waren aanwezig. Jaarverslagen van de penn. en secr. werden goedgekeurd. Alle bestuursleden werden herkozen. Als nieuw lid voor de controle werd pg. Vogel aangewezen. Er gaven zich 13 vrou-