is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1178, 13-04-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven had, dat hem de krachten schonk om zijn angst te overwinnen.

Hij stierf in het hospitaal, in hetzelfde rustige plaatsje aan zee, waar hij de moed tot strijden had geleerd van andere kameraden.

Een granaatwond aan zijn buik kostte hem het leven. Hij stierf — een van de duizenden meer, die vielen voor de vrijheid en het geluk der mensheid. Hij is op de schouders van andere gewonde kameraden naar het kleine kerkhof aan de kust gedragen, waar de zee, die de ganse aarde overspoelt, onze doden groet, de groet van de vrijen, de sterken, de vechters uit alle landen, die de strijd zullen voortzetten tot het lichtend einde".

# # *

Dit schreef een Hollandse jonge kameraad van een landgenoot, van Appie uit de Zaanstreek.

Appie stierf en met hem duizenden daar in Spanje

Groot is hun moed, bewonderenswaardig hun dapperheid. Ik heb het gevoel, dat wij, gewone mensen, in het nog vredige Nederland, daar zelfs niet aan raken kunnen.

Maar toch blij ven wij zeker van deze waarheid: elke oorlog, ook elke burgeroorlog, tegen het fascisme gericht, brengt nieuw fascisme, of welke naam een volgend barbarisme ook dragen moge.

Heilig zijn wij overtuigd, dat de bestrijding tegen dit gruwelijke kwaad andere middelen behoeft om tot een duurzame overwinning te komen.

REDACTIE.

Giften voor het Centraal Vredesbureau

Nog steeds komen giften binnen voor het Centraal Vredes Bureau te Den Haag, dat ten dienste staat van de algemene Vredesbeweging in Nederland.

Sinds de vorige verantwoording zijn de volgende giften binnengekomen:

ƒ 0.50 een vrouw van een werkloze; ƒ 0.50 een arbeider te O. „veel kan ik niet missen"; ƒ10.— N.N. te U. „voor waarachtig vredeswerk"; ƒ 10.— N.N. te H. „in navolging van een veel groter voorbeeld"; ƒ5.— M. de V. te O „een moeder, ter navolging"; ƒ5.— J. S. te H. „navolging goede voorbeeld, voor opbouw inplaats van afbraak"; ƒ1.— A. J. M. te E. „een extra gift voor 't goede doel"; ƒ 2.— G. A. K. te B. „in de hoop dat de actie voor de vrede meer steun ondervindt dan die voor bewapening"; ƒ 10.— J. A. v. S. en N. v. S.—S. te R. „als speciale defensiebij drage om, uit eerbied voor elkanders leven de vrede te beveiligen"; ƒ2.50 A. d. B. te S.; ƒ10.— mej. J. H. M. te d. M. „ter navolging"; ƒ 1.— V. G. te N.; ƒ1.— A. S.—P. te A. „tot behoud van de vrede"; ƒ 1.— mevr. F. V.

MIEN KIST

gaat heen

Onze propagandiste, Mien Kist, is vertrokken; zij heeft wegens aanstaand huwelijk haar functie neergelegd.

Ruim twee jaar heeft zij onze krant gediend. Het is niet lang — maar dat riskeer je altijd, zei ze zelf, als je 'n jonge vrouw aanstelt. In alle stilte heeft zij haar arbeidsveld verlaten. Zó stil, zó onopgemerkt, dat bijna niemand haar heeft kunnen vaarwel zeggen en dat geen enkele onzer haar op dat ogenblik heeft kunnen danken voor wat zij voor ,,De Proletarische Vrouw" deed.

Wij doen dit nu hier uit naam van onze clubs. Want hoewel de tijd van haar arbeid bij ons slechts kort was — het waren moeilijke jaren. En Mien Kist heeft zich met volledige toewijding, met al haar kracht aan dit werk gegeven. Wij, die deze jaren zo prettig met haar samenwerkten, constateren dit uit wat wij weten van haar initiatief, en van haar voorbereiding en leiding der propaganda-acties. En niet minder uit de grote liefde voor ons blad, die haar werk doordrong. Had zij er in begin 1936 trouwens niet een goede vaste betrekking voor opgegeven!

te A. „voor vredespropaganda en vredesweermacht"; ƒ2.— F. H. te A. „voor de vredesbeweging"; ƒ2.50 mevr. T. v. B. te S. „voor vredes-defensiefonds"; ƒ 10.— ds. L. B. H. te D. „voor de allereerst nodige en enig mogelijke defensie der humaniteit"; 10. mevr. N.N. te R. ƒ 10.— mej. G. A. S. te A. „inplaats van defensie", ƒ 50.— mr. P. J. de K. te d. H.; ƒ50.— mej. J. K. te H. „niet geleid door angst, 't geweld aanvaard, maar 't vaste geloof in de Vrede bewaard"; ƒ 2.50 mej. N.N. te IJ; ƒ1.— onderwijzer te H. „Christendom en oorlog zijn onverzoenlijk"; ƒ 1.— mej. J. S. te S. „mogen vele kleintjes de beroemde „grote" maken.

1 MEIKRANT

Waar blijven de clubs, die nog geen extra-bestelling voor de I Meikrant deden?

S.v.p. spoedig schrijven, hoeveel men wenst, Hekelveld 15, Amsterdam.

Moeilijk werk was 't vooral in het begin, want zij werd eerst aangesteld verscheidene maanden nadat de vorige propagandiste, pge. S. Hegt—v. Gelder, was heengegaan. Zij heeft haar arbeidsveld bijna geheel zelf moeten verkennen en ieder zal begrijpen, hoe de weg daarin niet gemakkelijk te vinden was.

Maar Mien Kist heeft de weg gevonden en heel veel clubs zullen haar werk in dankbaarheid gedenken. Ook haar nooit falende geestdrift voor het doel, waarvoor zij arbeidde, al meende zij, dat er nog heel en heel veel meer moest worden gedaan en stelde zij haar verwachtingen soms te hoog.

Intussen — wij verliezen Mien Kist op 't ogenblik nog niet geheel. Behalve dat zij aan de redactie zo mogelijk medewerking toezegde, heeft zij zich spontaan bereid verklaard de nieuwe propagandiste — deze is nog niet benoemd — in te werken, opdat voor haar de nieuwe paden wat geëffend worden bij het aanvaarden van een volkomen andere werkkring. Dankbaar is dit aanvaard.

En nu is Mien Kist niet meer in Amsterdam, zij is bruid en vertoeft tot haar huwelijk in het ouderlijk huis te 's-Gravenhage, Laan van Eik en Duinen 122.

Wij wensen haar heel veel geluk toe.

Zomer 1938 op„DeBorn"

Leer- en werkkamp voor werkloze meisjes.

Tot slot van de serie bijeenkomsten, die wij in de vorige nummers van de „Proletarische Vrouw" publiceerden, volgen hier enkele bijzonderheden over:

Een veertiendaags leer- en werkkamp voor werkloze meisjes.

Dit kamp zal in de herfst gehouden worden. Het kamp zal zijn een werkgemeenschap voor meisjes, die door de crisisomstandigheden geen plaats in het arbeidsleven hebben kunnen vinden. Verschillende werkobjecten zullen door de deelneemsters onder handen worden genomen, zoals tuinwerk, naaiwerk, werk op huishoudelijk gebied. Ook worden verschillende lessen en besprekingen gehouden.

De deelname aan dit kamp, dat met steun van de Regering wordt georganieesrd, is gratis. De deelname staat open voor alle meisjes die zonder werk zijn.

Omtrent de reiskosten zal nader overleg worden gepleegd. Aanmeldingen te richten aan het Bondssecretariaat, Tesselschadestraat 31, Amsterdam (W.).

E. R. P.