is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1182, 11-05-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toer 1 st. Bij de averechtse toeren de lste st. recht afhalen voor stevige kantsteek. Denken om het meerderen in de zijnaad. Heeft men nu weer 82 st. dan beide stukjes op een naald doen. 4 toeren breien. Rechte kant voor, 1 st. afh., 1 st. meerderen, 76 st. br., 2 st. samenbr., 4 st. br., 2 st. samenbr., 76 st. br., 1 st. meerderen, 1 st. br. 3 toeren breien, en bij iedere 4de toer in het midden 2 st. minderen, tussen de twee minderingen steeds 4 st. br. Dit herhalen tot 120 st. over zijn. 7 toeren breien. Recht voor en aan het begin en het eind van de naald 1 st. minderen. Dit herhalen bij iedere 8ste toer tot men 104 st. over

heeft. Nu bij iedere 10de toer aan het begin en eind van de rechte toer 1 st. meerderen tot men 118 st. heeft daarop nog 9 toeren breien. We zijn nu gekomen tot aan hals en armsgaten en hebben weer recht voor, 6 st. afk. 52 st. br., de overige 59 st. op draad rijgen. Omk. en midden voor 6 st. afk. 2 st. r. de overige st. aver. laatste 3 st. r. Omk. 3 st. r. 2 st. samenbr. uitbr. tot op 5 st., 2 st. samenbr. 3 st. r. Omk. aver, overbr. doch eerste en laatste 3 st. r., dit blijft men doen; 't wordt aan hals en armsgat een ribbel randje voor afwerking. Deze 2 laatst beschreven toeren herhalen tot men 25 st. over heeft. Daarna maakt men de minderingen bij iedere 4de toer, tot men 11 st. over heeft waarop nog 11 c.m. gebreid wordt. Deze 11 st. op draad rijgen en met nieuwe draad midden voor 6 st. afk., naald uitbr., omk. 6 st. afk. 2 st. r., naald aver. uitbr. 3 laatste st. r. Verder geheel zo¬

als rechte schouder beschreven is.

Rughelft. Deze wordt geheel op de zelfde manier gebreid als de voorhelft, tot de uitholling aan de armsgaten. De rug wordt aan de hals hoger opgebreid dan van voren, dus maken we nu aan beide kanten de uitholling voor de armsgaten op dezelfde manier als voor de voorhelft beschreven is; tot men 84 ct. over heeft. Recht voor, 3 st. r., 2 st. samenbr., 37 st. r. De overige 42 st. op draad rijgen. Omk. 6 st. afk., 2 st. r., naald aver. uitbr. Nu mindert men aan de kant van het armsgat bij iedere 4de toer en aan de halskant bij iedere 2de toer, tot men list. over heeft, waarop men nog 10 c.m. breit. Het tweede schoudertje op dezelfde manier, maar in tegenovergestelde richting. De twee helften worden nu onder een vochtige doek op de verkeerde kant goed geperst, waarna men de schoudertjes aan elkander maast en de zijnaden en kruis aan elkander naait, waarop men de naden nog eens opperst. M. O. B.

INGEZONDEN

Tentoonstelling in Zaandam

Op Woensdag 18 en Donderdag 19 Mei zal In Zaandam een tentoonstelling gehouden worden in de Vakschool voor Meisjes, Czarinastraat 8.

Het werk, dat tentoongesteld wordt is van de le en 2e klasse der 2-jarige voorbereidende cursus, van de opleiding Hulp in de Huishouding, Huisnaaister en Costuumnaaister.

Verder zal er,ook werk zijn van de 2-jarige Middagcursus en de Avondcursussen lingerieen costuumnaaien, ook van de cursussen Vrouwen van Werklozen.

Alle leerlingen, die tot de dagklassen der Vakschool voor Meisjes worden toegelaten, volgen de 2-jarige Voorbereidende Cursus; hier wordt les gegeven in Costuum-, Lingerie-, Verstelnaaien, stofversieren, koken, huishoudkunde, wasbehandeling, voortgezet L.O. (warenkennis en gezondheidsleer).

Na het volgen van deze cursus kunnen de meisjes kiezen of zij nog één jaar willen doorgaan voor het diploma Hulp in de Huishouding, of dat zij nog 2 jaar willen werken voor het diploma Huisnaaister; deze laatsten kunnen naar verkiezing nog een jaar blijven om het diploma Costuumnaaister te behalen.

Tot de 2-jarige Voorbereidende Cursus kunnen worden toegelaten meisjes, die de 6e klasse van de lagere school hebben doorlopen en 1 September 12 jaar en 8 mnd. oud zijn, of meisjes, die de 7e klasse hebben doorlopen en 1 September 12 jaar oud zijn.

Meisjes, die aan de Leerplichtwet hebben voldaan en bijv. 's morgens in betrekking zijn, kunnen de 2-jarige Middagcursus volgen; het le jaar hebben zij 4 middagen in de week les, het 2e jaar 3 middagen.

Van October tot April worden avondcursussen gegeven in costuum-, lingerie-, verstelnaaien en in koken.

Tijdens de tentoonstelling zullen in sommige lokalen meisjes aan het werk zijn, o.a. aan opennaai- en smockwerk, ook zal op de zigzagmachine genaaid worden.

In huishoudkunde- en waslokaal zullen de meisjes met huishoudelijk werk bezig zijn, terwijl in de keuken huzarensla-tjes gemaakt worden, welke gekocht kunnen worden.

De tentoonstelling is geopend op Woensdag 18 Mei van 7—9 uur en op Donderdag 19 Mei van 2—4 uur en van 7—9 uur; iedereen is zeer welkom.

Tijdens de tentoonstelling zal door de firma Ter Wee een kopje thee worden geserveerd.

jr. e. s.—c.

Zomerkampen van de A.J.C

Een blaadje, daar door de A.J.C. wordt uitgegeven onder de titel „Op, naar de Zomerkampen!" bevat een groot aantal mededelingen omtrent het zomerwerk, dat door de A.J.C. zal worden georganiseerd. Er staat weer heel wat op stapel. Niet minder dan 12 verschillende vacantiekampen zijn geprojecteerd en bovendien dan nog een Algemeen Leiderskamp en een aantal oefenkampen voor dansleiders, muzieken zangbeoefenaars, leden van de E.H.B.O.-dienst en lekenspelers.

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan een zgn. Trekvogelkamp >rDe Grote Trek" voor kinderen van 8—12 jaar, terwijl voor niet-A.J.C.-leden ook nog een apart vacantiekamp is aangekondigd.

Voor boven 18-jarigen, ook nietA.J.C.-ers, wordt een groot jongerenkamp georganiseerd, onder leiding van Koos Vorrink, over „Volk, Staat en Maatschappij" in de week van 6—18 Augustus op de terreinen te Vierhouten.

In afzonderlijke artikeltjes wordt nog speciaal de aandacht gevestigd op het komende Pinksterfeest en de deze zomer te houden Rodé Nederzetting.

Wij hopen, dat èn door de deelname èn het mooie weer, al de voornemens van de A.J.C. zullen kunnen worden verwezenlijkt.

Vrouwen Vredesgang 1938

De Vrouwen Vredesgang zal Woensdagmiddag 18 Mei om half drie van de Prinsegracht in Den Haag vertrekken. Langs Loosduinseweg, Regentesselaan, Suezkade wordt naar de Tentoonstellinghal op Houtrust gelopen, waar een korte sluitingsbijeenkomst zal plaats vinden. Gezamenlijk zullen onder leiding van mevr. M. C. Grimberg—Huyser uit Rotterdam enkele liederen gezongen worden; korte toespraken zullen worden gehouden door de dames jkvr. J. .Repelaer van Driel (Scheveningen), N. W. Bijl—Viets (Den Haag) en M. van der Colk—Schmidt (Haarlem). Een en ander zal door de radio worden uitgezonden.

Reeds velen gaven zich voor deelname aan dit stil getuigenis voor de Vrede op. Wie het nog niet deed, stelle zich in verbinding met het Plaatselijk Comité of met de administratie van het Centraal Comité, het Centraal Vredes Bureau, Laan van Meerdervoort 19, Den Haag (giro 96900). Ook financiële steun is zeer welkom.

UiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHMiiiiiiimiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiHiiiiMiiHiHiiiiuiiimnimiiiiii

I GIJ GEEFT TOCH QOK UW KRANT NA LEZING

AAN EEN NIET-ABONNÉ

| i uniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitnmiiiiiiuHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu