is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1183, 18-05-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5200 kilogram moedermelk

Zeventig moeders verrichten haar opofferend werk

Ia de collegezaal van het Kinderziekenhuis te Helsingfors was het feest. De feestgangers waren slechts enige tientallen personen, doch er waren ook niet meer uitnodigingen verstrekt. Eregasten waren zes moeders, de ceremoniemeesters twee artsen, het overige publiek bestond uit verpleegsters en natuurlijk ontbrak een verslaggever niet op het appèl. De Moedermelkcentrale vierde haar jaardag.

„In October 1936 begon de Moedermelkcentrale haar werkzaamheid in het Kinderziekenhuis te Helsingfors. Aanvankelijk namen hieraan 15 moeders deel, door wier melk het leven van tientallen zwakke kinderen behouden kon worden. Aan het einde van het eerste jaar is haar capaciteit belangrijk verhoogd."

Aldus sprak professor Arvo Ylppö, op wiens initiatief dit werk tot welzijn van de kinderen in Finland georganiseerd werd.

De Moedermelkcentrale is geen handelsonderneming in de gewone zin des woords. Het is een centrale voor het verschaffen en het distribueren van moedermelk, die de moeders geldelijke vergoeding geeft voor de door hen „in omloop gebrachte" melk en natuurlijk ook haar personeel loon uitbetaalt.

Doch met welk doel is deze Moedermelkcentrale gesticht? — Om de duizenden babies te redden, die bij gebrek aan de beste voeding — de moedermelk — zouden sterven. Vele moeders kunnen door de een of andere oorzaak hun kinderen niet zelf voeden en vele kinderen zijn zo teer, dat bij hen de natuurlijke voeding niet door enig surrogaat vervangen kan worden. Ook zijn er kinderen, die hun moeder na de geboorte hebben moeten missen. Al dezen hebben moedermelk nodig. En daarom begon de Moedermelkcentrale haar werkzaamheid,

men tot de splitlengte (10 c.m.) net zoveel aan. Men stikt eerst lijfje en broek in elkaar, rimpelt de bovenkant van de broek en zet het lijfje op. Het split van lijfje en broek worden nu aan een stuk afgewerkt.

Met het over elkaar leggen van het lijfje, (4 c.m.) is meteen het split in de broek gesloten. Vindt men het lastig dat de kruisnaad dicht is, dan laat men deze open en werkt hem af met een onder- en overslag voor de sluiting.

Door de zoom in de pijpjes rijgt men een elastiek (niet te strak) en slaat de pijp iets terug naar binnen.

J. v. M.

gesteund door de Bond voor Kinderbescherming „Generaal Mannerheim". Helsingfors is na Erfurt en Berlijn de derde stad ter wereld, waar moedermelk verkrijgbaar is en gedistribueeerd wordt en Finland is dus, naast Duitsland, baanbrekend op dit gebied.

Toegewijd en energiek leider van de Moedermelkcentrale is docent Toivo Salmi sinds de oprichting der „firma". Op het jaarfeest staat hij vergenoegd te glimlachen. Maar hij heeft ook reden tot vergenoegdheid. De Moedermelkcentrale is vruchtdragend en haar werkzaamheid is in een kort tijdsbestek vele malen vergroot.

Verleden jaar werd melk verkregen van 70 moeders, totaal 5.124 kilogram 450 gram. Deze prestatie is voor het eerste jaar van werkzaamheid een goed succes. Dit quantum melk werd verkocht aan de ziekenhuizen te Helsingfors en aan particulieren. Aan laatstgenoemden werd meer dan de helft van de totale hoeveelheid melk geleverd. De directeur der Moedermelkcentrale, docent Salmi en de directrice, zuster Lempi Soini, verzorgen de administratie ambtshalve; tot het eigenlijke bezoldigde personeel van de centrale behoren de kinderverpleegster Eivi Helo, bijgestaan door 5 vaste melkrondbrengers en een Zondagshulp.

Deze melkbezorgers zamelen de melk in van de moeders, die in verschillende stadswijken wonen en brengen deze doses melk naar het depot van de centrale, waar zij zorgvuldig wordt onderzocht en daarna ter verkoop in flessen wordt getapt. Van iedere moeder wordt bij haar thuis de melk opgevangen en dit geschiedt 5 keer per etmaal, onmiddellijk nadat zij haar eigen kind gevoed heeft. De melk verzamelen zij in speciale flessen, die de melkbezorger iedere morgen gaat halen.

Aldus werkt de Moedermelkcentrale. Het spreekt vanzelf, dat er steeds streng medisch onderzoek en toezicht uitgeoefend wordt, zowel op de moeders, op hun huiselijke omgeving, als op de melk.

Het is dus feest voor de Moedermelkcentrale. Eregasten zijn hier de 6 moeders, die het grootste quantum melk gegeven hebben. Allen zagen er welvarend uit, zij zijn opgeruimd en verkeren steeds in blakende welstand. Niettegenstaande „elk van hen haar eigen gezonde en hongerige baby gevoed heeft en daarbij in het afgelopen jaar meer dan 600 liter van haar melk voor vreemde kinderen heeft afgestaan. Het hoogste record is bereikt door de vrouw van een smid te

Helsingfors, die in 12 maanden 900 liter melk gegeven heeft en hiervoor als beloning een geldsom van 22.000 Finse mark ontving. Dit is een geweldige prestatie, reeds alleen uit een financieel oogpunt beschouwd. De moeders krijgen voor hun melk 25 mark per liter en eeil barbiersvrouw gaf in haar beste dagen 3,5 liter per etmaal.

Deze eregasten ontvingen op het jaarfeest als bewijs van erkenning elk nog een extra geldelijke toelage voor hun waardevol liefdewerk. En dit hebben zij dan ook eerlijk verdiend.

Aan de koffietafel interviewden wij de moeders.

„Aan uw weekblad „Suomen Kuvalehti" heb ik het te danken, dat ik ook meedoe aan dit werk," zegt glimlachend een wakkere jonge moeder uit Jarvenpaa. „In Kuvalehti las ik verleden jaar het nieuws, dat de Moedermelkcentrale geopend werd, ik voelde er dadelijk heel veel voor, ik schreef aan professor Ylppö en hier zit ik nu. Ik ben heel voldaan."

Wij vernamen, dat deze moeder iedere morgen haar eigen fles melk met de autobus van Jarvenpaa meegeeft, die de melkbezorger dan van het autobusstation te Helsingfors afhaalt. Het transport van melk over lange trajecten zal in de toekomst nog meer onder de ogen worden gezien en weldra zal de moeder uit Kuopio met expresse-postauto's en -treinen naar Helsingfors gaan.

„Al die tijd, dat ik mijn melk hier gegeven heb, was ik gezond en sterk," verklaarde een van deze zes moeders.

„Ik voel mij beter dan ooit en mijn kleine jongen is prachtiger dan enig ander kind," roemde een derde.

Deze zeventig moeders hebben in het afgelopen jaar allen een belangrijk en waardevol werk verricht. Zelf gezond van lijf en leden, hebben zij aan zwakke spruitjes van het menselijk geslacht versterkend voedsel gegeven en zo het leven gered van vele kinderen.

Deze week zijn 47 moeders met. dit werk bezig. De weg is gebaand, de vooroordelen zijn overwonnen en het werk kan voortgaan.

Wanneer honderden gezonde en krachtige moeders aan dit werk deelnemen, kan een nog grotere schaar babies hiervan profiteren. Het verbond der moeders verwacht in zijn gelederen nieuwe frisse krachten. VESA.

(Uit het Fins vertaald, door Dr. A. E. Boutelje.)

In. Nederland bestaat zulk een centrale niet. Evenwel wordt wel gebruik gemaakt van de de melk, die sommige moeders over hebben. Kinderziekenhuizen maken hiervan veelvuldig gebruik en ook onderling (met aanwijzing van den geneesheer) geschiedt deze hulp — tenminste in Amsterdam.— Redactie.