is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1201, 21-09-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op Woensdag 28 September spreekt om half drie precies Mej. H. Piebenga in het Vrouwenhalfuur. De titel van haar speech luidt: „Bezighouden van kinderen".

INGEZONDEN

Onze houding in het dagelijkse leven

Geachte Redactrice!

Als trouwe lezeres van de Pr. Vrouw zou ik gaarne eens uw belangstelling voor het volgende willen vragen.

Het artikel dat kortgeleden in ons blad verscheen over onze eigen houding in ons dagelijks leven, onze omgang met anderen, kortom het artikel waarin wij er aan herinnerd worden eerst na te gaan, of wij zelf wel democraten zijn, voor wij voor onze partij op propaganda gaan, onderstreep ik ten volle.*)

Dat dit dikwijls door de ijverigste propagandisten vergeten wordt, moge het volgende leren: Mijn man is vijf jaar zonder werk; wij hebben vier kinderen.

Wat dit betekent zult u wel weten en begrijpen. Op familiebezoek in Duitsland zijnde, is mijn man bij een particulieren patroon aan het overleggen over eventueel werk.

Dit alleen was voor 'n partijgenote-propagandiste, ook voor ons blad, voldoende om direct te zeggen: „Ik vind dit een schandaal, dat je man dat doet."

Als men zich eens eerst indacht, wat het eigenlijk betekent, om in een land als Duitsland te moeten werken, geloof ik dat men zich, zoals boven, niet zou uiten. Natuurlijk is het tegen je principe, maar dat is ook juist voor den betrokkene het ergste.

Het spaarkwartje van Romme b.v. Is ook ■tegen je principe natuurlijk. Maar men vergeet, dat steun-ontvangen daar ook tegen is. Of meent men, dat ons dat, ook al is het jaren lang, niet elke week weer kwelt?

Ik hoop dat ik, met dit te schrijven, mijn doel bereikt heb en uw belangstelling opgewekt heb. Misschien wilt u er eens iets over in ons blad schrijven.

• Met vriendelijke groeten

W. DE RUIJTER—ZITTERSTEIJN. Schuttersbergplein 8, Arnhem.

Onderschrift. Inderdaad — wie leeft geheel volgens z'n beginselen! De grieven van deze partijgenote gaan tegen het harde oordeel over daden, die harde noodzaak tot grond hadden. Wij stellen ons voor spoedig een bespreking van deze moeilijkheden in ons blad op te nemen.

Redactie.

*) Bedoeld artikel was van de hand van pge. Bep Otten; het kwam voor in het nr. van 31 Augustus '38.

* * *

Vacantieweek op de Scheleberg

Nu de vacanties ongeveer achter de rug zijn wil ik hier nog even memoreren hoe ongeveer 60 vrouwen, merendeels uit Amsterdam, een prachtitge week van 18 tot 25 Juni hebben doorgebracht op het mooi gelegen vacantiehuis „Scheleberg" van de „Algemene" te Lunteren Verleden jaar waren er verschillende kampen voor de werklozen georganiseerd. Ze hadden zo genoten en waren niet uitgesproken over de genotvolle week die ze hadden beleefd. Verschillende mannen spraken er over, dat toch ook hun vrouwen zoiets moesten meemaken. Het

bestuur had er wel oren naar, en zo gebeurde het, dat de vrouwen hun zorgen opzijde zetten om van een fijne vacantieweek te genieten De prachtitge omgeving en het gebouw is een waar lustoord, terwijl de leiding uitstekend was

De avonden werden door zang, voordracht en muziek opgeluisterd. In één woord het was een onvergetelijke week. Laat het voor vele vrouwen een aansporing zijn om mee te strijden in de moderne arbeidersbeweging, opdat ook andere organisaties in staat zullen zijn dit mooie werk voor de werklozen tot stand te brengen.

S. Tr.—G.

* * *

Voor uitzending van twee zusjes

Het heeft mij getroffen, dat er zoveel medeleven was voor de twee zusjes; zij zijn voldoende geholpen. Namens het gezin aan allen hartelijk dank. Niet alleen uit Amtserdam, maar zelfs uit Drente en de Lemmer werd gestuurd.

Mijn dank met vriendelijke groet, CHR. BISHOFF.

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moeten gezonden worden naar de Arbeiderspers Hekelveld 15, Amsterdam.

ALPHEN AAN DE RIJN. Donderdagavond 8 September hebben wij weder vergaderd. De opkomst was goed. Nadat de ingekomen stukken waren behandeld, behandelde mevr. 0e Cler het boekje „Vrouwenarbeid" Met de October-actie zullen de vrouwen medehelpen. En voor de Spaanse kinderen werken de vrouwen ook. Vrouwen 6 Octooer komt mevr. De Cler weder, dus allen weer piesent! J.v.E.—K.

ANNA PAULOWNA. Op 15 Sept. hielden we een h.h.-verg. De lijsten voor de Spaanse kinderen hebben ƒ 53.30 opgebracht. We hebben onze Vrouwendag besproken. De 12de Oct. komt p.g. Krul een inleiding houden over het boekje „Vrouwenarbeid". Leden komt dan allen op, jullie mogen ook gasten meebrengen. We hebben onze liederen gezongen onder leiding van Corrie Haverhoek. N. N.

ASSENDELFT. 14 Sept. hielden we onze eerste h.h. vergadering na de zomervacantie. Jammer, dat er niet meer vrouwen op deze vergadering waren, 't Ging in hoofdzaak over onze krant en de Vrouwendag. Wij zijn dan besloten om 17 proefnummers uit te zetten, in de eerste drie weken van October. Wij houden onze Vrouwendag in November, een spreekster en de A.J.C. zullen gevraagd worden. B. v. 't V.—K.

BAKKUM. Maandag 12 Sept. kwamen we bijeen bij pg. C. Krijnen. Ons winterwerk werd besproken Besloten werd in November de Vrouwendag te vieren in intieme kring. Daar onze club in 1939 10 jaar bestaat, zal in begin April een openbare vergadering belegd worden. Verder zal de voorzitter zich in verbinding stellen met de organisaties die de inzameling voor de Spaanse kinderen verzorgen. Zes vrouwen gaven zich op om met de steunlijsten op stap te gaan. Op Donderdag 22 Sept. *) maken we ons uitstapje naar Schoorl. We verzamelen bij pg. Beerenpoot; brood meenemen. A. V

*) De tijd was niet ingevuld.

BERKHOUT. Nu ons uitstapje niet zo lang meer op zich laat wachten, hebben wij besloten, voor die tijd nog eens bij elkaar te komen op Vrijdag 23 Sept., 's avonds half 9. Tevens zal de October-ac ie een punt van bespreking zijn. Wij rekenen er op, dat alle led?n aanwezig zullen zijn. B. Z.

GELEEN. Op de 15 September gehouden bijeenkomst werd o.m. besloten om het vijfjarig bestaan onzer club niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Wij nodigen het gewestelijk bestuur der clubs en het plaatselijk bestuur der S.D.A.P. uit, tot het bijwonen ener feestelijke vergadering, op Donderdag 29 September a.s., in het gebouw „Glück Auf", aanvang half acht. Ook zijn allen, die belang stellen in het werk der vrouwenclub hartelijk welkom.

B. M. W.—B.

DEN HAAG. Groep 6. Dinsdag 27 Sept. houdt deze groep haar openingsavond van het winterwerk in de bovenzaal van ae Goudenregen, ingang Goudenregenstr. Inleidster pge. S. van Gelderen—de Vries, die een socialistisch-propagandistisch woord tot ons zal spreken. Zang van pge. H. C. Popma—van der Puil, muziek van pge. A. Hos. Allen, die spreekster kennen en weten, dat we iets goeds te horen krijgen, zullen zeker komen en brengen niet clubleden maar vooral ook niet-leden mee. Zangers en musicienne zijn ook goede bekenden. Het bestuur rekent op een volle zaal; mannen zijn ook welkom. Toegangskaarten 5 of 10 cent. In de pauze zal een kopje thee geschonken worden. Aanvang 8 uur preces. J. A. v. d. B —D.

HEERLEN. Dinsdag 13 Sep. vergaderde onze club huishoudelijk, voor het eerst na de zomervacantie. De opkomst was bevredigend. Onze October-actie is besproken, er gaven zich 12 vrouwen op voor huisbezoek. De propagandiste van „De Prol. Vrouw", pge G. J. de Jong, komt op Woensdag 28 Sept. naar Heerlen. Vrouwen houdt, met deze datum rekening. Besloten wordt om onze Vrouwendag te houden op Zondag 13 Nov. in „Ons Huis". Het toneelstukje „3 Novemberdagen" zal worden besteld. Bij de bespreking over ons winterwerk wordt besloten om deze winter weer een leesclub te houden en enkele inleiders zullen gevraagd worden om belangrijke onderwerpen voor ons te behandelen. Dinsdag 20 Sept. komt pge B. Santen—Waage voor ons de politieke toestand in het buitenland behandelen. 1 G. J. J.—G.

HENGELO. Met 20 leden van onze club maakten we Donderdag 8 Sept. ons ééndaagsuitstapje. Via Apeldoorn, waar we een wandeling maakten door het mooie Bospark, gingen we naar Zeist. Daar werd het Rijksopvoedingsgesticht voor Meisjes bezichtigd. Na de rondgang door het gebouw ging de reis verder langs de Pyramide van Austerlitz, die wij nog even beklommen, naar Arnhem. Na in Arnhem een paar uurtjes vertoefd te hebben, ging men zeer tevreden over dit uitstapje huiswaarts. Met het sparen zal verder gegaan worden en diegenen, welke dit keer niet mee geweest zijn, worden opgewekt hieraan deel te nemen, zodat we het volgend jaar met een flink aantal vrouwen kunnen uitgaan. J. Sch.—L.

LANGENDIJK. 2 Sept werd door onze club voor het eerst na de zomervacantie weer vergaderd in het bovenzaaltje van de Coöperatie. Na de opening zongen we eerst „Kameraden". Door de 2de secretaresse Vink—v. d. Bosch wordt voor het eerst de notulen gelezen, welke onder applaus werden goedgekeurd. Tot kasnazie>nster werden pg. Kramer—Bakker en Blom —Kostelijk benoemd. Na een breedvoerige bespreking werd besloten voor een ééndags ritje te gaan sparen en wel 5 cent per week met een paar maal 10 cent er tussen door, om tot een bedrag van ƒ3.50 te komen. Aan de zangvereniging zal ƒ 1 subsidie gegeven worden. Na het zingen van Morgenrood gaan we weer huistoe. p. p.—H.

TIEL. Op Maandag 12 Sept. hielden wij onze eerste h.h verg na de vacanrie. Deze was goed bezocht, ruim dertig leden waren aanwezig. Na de opening door de voorzitster werd het lied „Kameraden" gezongen. Zij geeft dan een overzicht van de politieke toestand en wijst op het dreigende oorlogsgevaar. De secretaresse leest daarna de notulen voor, alsmede het verslag van de feestelijke vergadering, die gehouden werd i.v.m het 15-jarige bestaan van onze club. Ingekomen stukken werden behandeld. De October-actie wordt besproken. Er zullen proefnummers van de P.V aangevraagd worden. De colportagetocht wordt geregeld Voor de a.s. vrouwendag zal een spreekster worden aangevraagd en een toneels ukje wordt besteld. Daarna worden de kaarten uitgereikt voor de film „Nederl. Fabrikaat". Daarna worden nog enkele liedjes ingestudeerd uit de nieuwe liederenbundel Dj. W.—W.

TILBURG. Donderdag j.1. hield onze Vrouwenclub haar eerste vergadering in dit winterseizoen De opkomst was goed. De Octoberactie werd besproken. Ook is er weer een leesclub. die op 28 September begint, ten huize van pg v. Dieren, 's avonds 8 uur. Ook niet-leden kunnen daaraan deelnemen. Komt dus allen, gij zijt welkom! A. M.—V.