is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1201, 21-09-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verwijder

LIKDOORNS

in 2 dagen zonder pijn,door deze moderne methode.

Wanhopig door likdoornpijn. grijpt TJ al gauw naar het mes. Doe het nooit, want bloedvergiftiging kan het gevolg zijn.

Tolg de veilige Trannosan methode. Eén Tranrosan Remedy op den likdoorn en weg is de pijn. als bö tooverslag. Na 2 dagen haalt U den wit geworden kwelgeest vanUw voeten, zonder pijn en zonder bloedvergieten.

Kooit meer likdoornpün, doch ge-

sonde. sterke voeten.

Zoo doet U de Na 2 dagen. Daar Remedy er op. gaaldeweerprofeet.

Trannosan Remedy m n

8 toepassingen met Gratis Voetbad en Garantiebewijs. v

Trannosan helpt snel en wel

R-344-H BB

Vraagt onze gratis brochure „Verkwikkende, diepe slaap" Fabriek: „AUPING" - Deventer.

nW9E\

Neem 't verstandige besluit deze veilige,snelle, onschadelijke, prettige vermageringsmethode in vloeibaren vorm toe te passen.

Deze kuur bouwt Uw gezondheid op en vermindert Uw dikte op de snelste wijze.

Koopvandaagnog 'n flesch BonKora k f. 2.25 bij Apotheker of Drogist Inlichtingen bij 'tBonKora-Depöt, Singel 115, Amsterdam-C.

Ml HELPEN WY ElKAAt

JN a 't ontwaken, eerste greep

Klaverblad's Karnemelkzeep

N.V. „HET KLAVERBLAD" - HAARLEM

HI|J|il||j

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiii

■II

illllll

Binnen enkele dagen verschijnt

„EENKNAAPWORDTMAN"

het vierde en laatste deel in

A. M. DE JONG S

» nieuwe „Mer ijnt je-serie"

(„Merijntje Gijzen's jonge jaren")

Ooede wijn behoeft geen krans! En dus zouden wij aan deze mededeling — waarop duizenden liefhebbers van A. M. de Jong's vorige boeken ln spanning gewacht hebben — niet veel behoeven toe te voegen. Maar iets moet ons toch nog van 't hartl

Wij hadden namelijk het voorrecht de drukproeven van dit nieuwe boek te lezen

en wij zijn over dit boek zó enthousiast, dat wij — hiermede vooruitlopend op de officiêl» en gezaghebbende besprekingen — niet kunnen en willen nalaten ü te verzekeren:

deze nieuwe roman is een meesterwerk en hij overtreft zo mogelijk nog de

vorige delen!

Wij beloven O spoedig Iets uit de Inhoud van dit nieuwe deel te vertellen. Maar dit staat vast:

„EEN KNAAP WORDT MAN"

wordt een boek, dat verslenden zal worden. Het is een heerlijke roman, vol spanning en romantische gebeurtenissen. Een verhaal, waarin onze jonge, tot man rijpende held, zóveel nieuwe en onverwachte dingen beleeft, dat men heel dit omvangrijke boek met gloeiende wangen geniet en niet rusten k&n voor het uit is.

„EEN KNAAP WORDT MAN", het waardige sluitstuk van de serie „Merijntje Gijzen's jonge jaren", staat op punt van verschijnen.

Gij duizenden lezeressen van de vorige Merijntje-boeken: haast U en grijpt naar dit nieuwe, prachtige boek.

Gij zult er, evenals wij, verrukt over zijn!

Tekent in! Stuurt ons spoedig Uw besl.elbiljet!

INTEKENBILJET

Ondergetekende wenst dadelijk na verschijnen te ontvangen van Boekenbedrijf N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam:

ex. A. iVl. DE JONG: „EEN KNAAP WORDT MAN" (het vierde en laatste deel ln de serie „Merijntje Gijzen's Jonge Jaren") ingenaaid f 2.90. in prachtband ƒ 3.75

contant?

Te betalen :

Naam:

in 2 of 3 maandelijkse termijnen Adres:

Woonplaat»:

Dit bestelbiljet in te zenden aan ons Boekenbedrijf, Hekelveld 15, Amsterdam. U kunt het ook inleveren in een onzer winkels of bij een van onze agenten.