is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1206, 26-10-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wij strijden voor recht, vrede en vrijheid voor ons en onze kinderen"

DE LEUZE

Dit is de leuze voor onze Vrouwendag, voor de Inter= nationale Vrouwendag. Wij zullen op die dag vrouw en kind in het middelpunt plaatsen van onze gedachten.

Wat de worsteling om recht in deze zware tijd voor de vrouwen betekent.

Maar ook: welke verantwoordelijkheid wij dragen voor de opgroeiende kinderen. Wij willen denken aan de Spaanse en aan de Chinese kinderen, die honger lijden.

Wij denken aan de jeugd, die in sommige landen, in het militaire systeem wordt geperst.

Wij denken ook aan de Nederlandse kinderen in overvulde schoolklassen opeengepakt, om geld uit te sparen, — en aan de 120 millioen, die de regering onmiddellijk gereed had voor de mobilisatie. •

Wij denken aan de vrijheid der persoonlijkheid, en aan de waarachtige volkskracht....

Het drama van Tsjechoslowakije

Socialistische vrouwen getuigen van hin medeleven

Uit sommige landen hebben de socialistische vrouwen woorden van meevoelende sympathie gezonden aan de ongelukkige socialisten, democraten, Joden en Tsjechen, die voor de Duitse troepen moesten vluchten. Of zij hebben geldinzamelingen voor de vluchtelingen georganiseerd.

Uit Frankrijk schrijven namens de organisatie der soc. vrouwen Suzanne Buisivon, Marthe Louis, Levy en nog vele anderen, dat zij de rede, die pge. Gusti Schaffer1) op 27 Augustus 1.1. voor het vrouwencomité der S.A.I. hield, niet zijn vergeten. En zij schrijven: In dit uur is het uw land, lieve vriendinnen, dat bedreigd, dat overweldigd wordt. Zonder onze partij de tactische revoluties te willen voorschrijven, waarover zij in hun afdelingen moeten beraadslagen, gaan onze gedachte naar andere tijden, naar aan andere voorstellen, o.a. die welke in 1906 en 1907

') Gusti Schaffer was de afgevaardigde uit Tsjechoslowakije.

door Jaurès werden verdedigd en die nooit zijn ingetrokken.

Daarin staat onder meer vermeld, dat een bedreigd land, een bedreigd volk moet kunnen rekenen op de hulp van de arbeidersklassen uit alle landen.

Natuurlijk — zo gaan wij verder — hebben wij vrouwen onze haat tegen de oorlog uitgeschreeuwd, omdat wij aan het leven van onze kinderen denken, die de toekomst van het volk betekenen. Maar wij verwisselen de ware vrede niet met de onzekerheid van een fascisme kan worden bedreigd.

In Zwitserland hebben de sociaal-democratische vrouwen een grote hulpactie georganiseerd voor de vluchtelingen uit Tsjechoslowakije.

Zondag 16 October is daarvoor een soep-dag geweest; in alle gezinnen heeft men zich daar alleen met soep tevreden gesteld; het geld. dat bespaard werd, is voor de Tsjechische vluchtelingen.

Ontvangen

Eenzame kudde, door Christien Munk. Vertaling van Mr. P. J. A. Boot. Omslagtekening van Han Pieck. Eveneens uitgegeven door de Zuid-Holl. Uitgeversmij. Prijs ƒ2.40 en ƒ3.25.

Dit boek over de wilde bloeiende pampa in Argentinië bevalt ons nog beter dan de twee voorgaande. Het doet ons als 't ware werkelijk beleven de geestesgesteldheid van mens en dier in deze onafzienbare vlakten, waar hemel en aarde altijd op een of andere wijze schijnen te dreigen. Maar waartegenover bij de mensen een ongeëvenaarde kameraadschap bestaat, een primitieve maar toch niet minder echte kameraadschap, zelfs wanneer zij persoonlijk niet vriendschappelijk tegen elkaar gezind zijn.

* * *

Als de Wereld donker is... door Henriette van Eyk. Uitgave N.V. Em. Querido te Amsterdam.

Een boekje over de Decemberfeesten in dezelfde sarcastische toon gehouden als het geestige „Gabriël" van dezelfde schrijfster.

* * *

Neveda no. 26 en no. 27. Twee boeken over wolmode. Een over handgebreid babygoed en één over handgebreide wollen kleding. Uitgave Niieh en Van

Ditmar N.V. te Rotterdam.

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moeten gezonden worden naar de Arbeiderspers Hekelveld 15. Amsterdam.

ALMELO. De club hield op 18 Oct. een goed bezochte jaarverg., waar 57 leden aanwezig waren. De actie voor „De Prol. Vrouw" is in gang gezet. De propaganda voor de Vrouwendag. d;e op 17 Nov. zal plaats hebben, werd geregeld. De jaarverslagen van secr. en penningm. werden onder dankzegging goedgekeurd. Er is nog een klein batig saldo in kas. Het ledental r'er club bleef ongeveer gelijk. Het aantal abonné's op „De Prol. Vrouw" liep met 20 achteruit; we hopen het verlies echter spoedig in te halen. In totaal werden 1500 geschriftjes en 500 extra-nummers van „De Prol. Vr." verkocht. 10 leden werkten mee aan het inventarisonderzoek en bezochten ruim 70 gezinnen. De gewestelijke cursus te Hengelo, waar ds' Faber sprak over: „De vrouw en de politiek", werd door 31 leden bijgewoond; 25 leden namen deel aan de kook-cursus, die in samenwerking met de regering werd gehouden. Er zijn 5 leesclubs met ongeveer 55 deelneemsters. Een lid bezocht de cursus voor leesclubleidsters op „De Born". Tal van leden werkten mee aa'j de collectes van diverse verenigingen, die op sociaal terrein werkzaam zijn. De aftredende bestuursleden Boogers—Bril. Anna Veldhuis en Leendertz Ladenius werden bij acclamatie herkozen. In de plaats van de bestuursleden Mensink—Perton en Ten Donkelaar—i er Brugge kwamen de leden Eldermans—Callenbach en Lenshuis—Smit. De voorzitster bracht een woord van hartelijke dank aan de scheidende bestuursleden. P.ge Eldermans zal in de plaats van p.ge Leendertz het secretariaat op zich nemen. In de plaats van p.ge Werkman, die om redenen van huiselijke aard voor het Mei-comité be""erd pp.e Krabbsnbos—Hagedoorn gekozen. Pg. Bruinsma deelde het een en ander

mede over lessen in naaien en breien voor