is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1214, 21-12-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Propagandahoek Hulde aan de werksters!

Onze Octoberactie is ten einde! Er weiden ruim 3000 nieuwe abonné's op ons blad „De Proletarische Vrouw", ingeschreven.

We willen een woord van hulde brengen aan de partijgenoten, door wier toewijding dit cijfer bereikt kon worden.

Er is hard voor gewerkt. In alle delen van het land. Zowel in de grote als in de kleine plaatsen.

Gemakkelijk is het lang niet altijd gegaan. Dikwijls kwam er een brief of briefkaart bij ons binnen, waarop een van de clubleden geschreven had, dat het werken niet meeviel. Maar... meestal stond er ook bij: „We zijn vol goede moed en zullen er uit halen, wat er uit te halen is." En dan viel de oogst toch weer mee.

Er waren ook clubs, die geestdriftig meedeelden, dat het met de actie boven verwachting ging en dat er prachtige resultaten werden verkregen.

Enkele plaatsen waren er ook. die hard gewerkt hadden en die ons tot hun spijt moesten meedelen, dat dit werken weinig had opgeleverd. Maar ook de kleine beetjes helpen en laten de partijgenoten, die deze ervaring hebben, bedenken, dat ook het praatje aan de deur zijn nut heeft gehad.

Onze Octoberactie is ten einde.

Er zijn weer 3000 vrouwen meer, die elke week onze „P. V." in huis krijgen. Weer talrijke gezinnen, waar elke week onze beginselen worden gebracht.

Onderschatten wij daarvan de betekenis niet. En laten wij daarvoor dank brengen aan de talrijke werksters, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Enkele cijfers kwamen nog binnen.

Wildervank schreef de achtste abonné in.

—Hilversuvi zond bericht, dat het aantal nieuwe abonné's gestegen is tot 57.

Van de sub-agentesse van Kaalheide ontvingen we de mededeling, dat de clubleden daar 15 lezeressen hebben gewonnen (van de 20 proefadressen). Een heel mooi resultaat dus.

UIT DE GEWESTEN

GELDERLAND Donderdag 8 December kwamen de S.D. Vrouwenclubs in Gelderland bijeen in een jaarvergadering onder leiding van de Gewestelijke Vrouwen Propaganda Commissie. Aanwezig waren de clubs uit Apeldoorn. Arnhem, Brammen, Lochem, Nijmegen, Tiel, Wageningen, Winterswijk, Zaltbommel, Zutfen en Doetinchem met 28 afgevaardigden. Boyendien vijf bestuursleden, pge. L. Meijboom—Broersma voor het Bondsbestuur, de propagandiste van de Proletarische Vrouw, pge. G. de Jong, pg. Jac. Berkhout (die ambtshalve secretaris is) voor het Partijgewest.

Afwezig waren de clubs uit Culemborg, Hattem, Oosterbeek, Renkum en Velp.

Na toespraken van de pg. L. Meijboom en G. de Jong werden de verslagen van den secretaris en de penningmeesteresse goedgekeurd.

In het bestuur werden gekozen: R. van Dijk— Lub uit Arnhem, F. Vos—Fleischer uit Tiel, A. van Broekhuizen—Schoneveld uit Zutfen; G. Hendriks—Timmermans uit Nijmegen; A. van Doorn uit Arnhem en R. Priester—Veldwijk uit

Apeldoorn. Dank werd gebracht aan hen. die niet meer in het bestuur terugkeren: pge. VisserVan der Veen uit Arnhem, onder aanbieding van een mooi boek: „Er is een moord begaan" van üdön van Horvath; en pge. G Ringnalda Postma uit Apeldoorn, aan wie bloemen zullen worden gezonden, vergezeld van de beste wensen voor een spoedig herstel.

Een voorstel van hét bestuur werd aangenomen, om de jaarvergadering in de tegenwoordige vorm af te schaffen en voortaan op drie plaatsen in het gewest samen te komen in districten. Door de kortere afstanden kunnen van de clubs en afdelingen dan allicht meer vrouwen aan de vergaderingen deelnemen. Met grote instemming nam men kennis van de mededeling, dat het Partijgewest een eerste reeks van dergelijke vergaderingen financiert in Februari, als inzet van de verkiezingsactie.

Van elke club werd door een afgevaardigde verslag uitgebracht over het werk in het afgelopen jaar. Bijna steeds gaf dat blijk van een opgewekt leven in club of leesclub, hoewel men wat dit laatste betreft, niet altijd over voldoende leiding beschikt. Goede aandacht is regelmatig besteed aan de colportage met de geschriften De vrouwendagen slaagden uitstekend. Algemeen bleek wel, dat waar het leesclub- en ontwikkelingswerk goed is. de organisatie ook uitstekend functionneert.

In de middagzitting hield pg. Wim Thomassen, secretaris van het hoofdbestuur der A.J.C.. een inleiding over een opvoedkundig vraagstuk „Onze oudere kinderen". Met grote aandacht en instemming werd hier naar geluisterd. "Er volgde een prettige discussie.

(iewest Noord-Holland Noord. 11 Dec. werd te Alkmaar een Gew. Vrouwenverg. gehouden, die een periode van 20 jaren werkzaamheid voor de propaganda onder de vrouwen in Noord-Holland Noord afsloot. 139 afgevaardigden en belangstellenden waren aanwezig. De Bondssecr., pge. Ribbius Peletier was door ziekte verhinderd aanwezig te zijn. De Voorz. der Gew. Vr. Prop. Comm.. pge. Everhard—Dik, besprak de moeilijkheden die 20 jaar geleden overwonnen moesten worden. Namens de Alkmaarse club bood pge. Frielink de comm. rode anjers aan, terwijl zij vooral dank bracht aan pge. Everhard, die gedurende 20 jaren onafgebroken voor het Gewest werkzaam is geweest. Jaarverslagen van secr. en penningm. werden goedgekeurd. Uitvoerige besprekingen werden gehouden over de ingekomen voorstellen (jongerenvraagstuk. contact met de Prop. Comm. en vergoeding der reiskosten). In de pauze werd een gemeenschappelijke koffiemaaltijd gehouden. Daarna bestuursverkiezing. De aftredende leden werden herkozen. terwijl pge. Smith—Fluiter in de plaats kwam van pge. v. d. Vaart, die tussentijds was afgetreden en dank voor haar werken in ontvangst had te nemen. De prop voor de Prol. Vrouw deelde mee, dat in Noord Holland vele abonné's op de P.V. waren gewonnen. Hierna hield pge. Straalman—Kremer een duidelijke inleiding over „De Vrouw en de Gemeenteraadsverkiezingen", waarop een hartelijk applaus volgde, In haar slotwoord bedankte de voorz. allen, die aan het welslagen van de bijeenkomst hadden meegewerkt: de Alkmaarse club voor de prettige ontvangst, de spreekster en niet te vergeten de zangeres, Mevr. Hekkert—Van Eysden en de pianiste, Mej. Annie de Ridder, die zowel 's morgens als 's middags de aanwezigen van hun kunst hadden doen genieten.

CLUBBER1CHTEN

Clubberichten moeten gezonden worden naar de Arbeiderspers Hekelveld 15, Amsterdam.

ALKMAAR. 29 Nov. Vrouwendag in de Unie. met ongeveer 250 bezoeksters. Dora de Jong als spr., welke een goed begrijpende rede uitsprak. Muziekgezelschap „Het Heilower Salonorkest" Enkele vr. voerden onder leiding van mevrouw Portegies „3 Novemberdagen" op, wat zeer in de smaak viel. Wij hebben 5 bonboekjes voor het T.W.-fonds verkocht, en twee leden voor de

club gewonnen. Wij hadden een prachtitge avond. A. O.—v. O.

AMSTERDAM-Z. Groep 4. Dinsdagavond 27

Dec. om 8 uur komen wij bij elkaar in het gebouw van de Theos. Ver., Tolstraat 156. Pge. Cary Nederhorst—Pothuis komt spreken. Er wordt voorgelezen, we zingen samen, kortom — wij zijn van plan het jaar 1938 met een prettige bijeenkomst te besluiten. Nu verwachten wij in de eerste plaats vele leden uit groep 4, maar

nnk lezeressen van onze krant en partijgenoten I

zijn van harte welkom. Kaarten 15 ct., werkl. 10 ct. verkrijgbaar: Henr. Ronnerplein 26 hs. en Hunzestraat 137 2e ét J M.—d. G.

A'DAM. Groep 3. 8 Dec. Jaarverg. We zongen „Kameraden". Het jaarverslag werd goedgekeurd en vervolgens kwamen wij aan de verkiezing. Door het bedanken der voorz. en colportageleidster waren er twee vacatures. Als voorz. benoemde de verg. p.g. Klooster. Daardoor bleven echter twee vacatures, daar nu ook een nieuwe Pr. Vr.-adminLstratrice benoemd moest worden. Wij vonden de p.gn. De Lanoï] en v. Dam bereid een functie te aanvaarden. Daar geen der leden der contröle-comm. aanwezig was. werd door hen geen verslag uitgebracht. Voor de Duitse vluchtelingen werd / 10 en voor de Spaanse kinderen ƒ5 uit het steunfonds beschikbaargesteld. De beide scheidende bestuursters kregen namens de leden een bloemetje. Tot. slot las p.g. Vis ons een Joods verhaal voor. M. L. v. d. H.

ARNHEM. 12 Dec. h.h. verg. Voorz. brengt nog een kort woord van dank aan de afgetreden bestuursleden. Tot tweede secr. is benoemd pge. Wesseling. tot tweede voorz. pge. A. Kremer. Sub.-agentesse van de „Pr. Vr." is pge. Mozes en pge. ter Huurne zal de spaarkas voor haar rekening nemen. Besteld werden '400 Kerstbrochures. Besloten werd groepsgewijze te colporteren, zoals vroeger, dat vinden de vrouwen plezieriger. Er zijn nieuwe spaarkaarten uitgezet. Door pge. Van Schie werd verslag uitgebracht. van de gew. jaarverg. te Arnhem.

J. D— te W.

APPINGEDAM. Onze Vrouwendag op 17 Nov. is uitstekend geslaagd. Ruim 121) personen waren aanwezig, die vol aandacht luisterden naar de mooie rede. die mevr. Van der Meulen uit Meppel hield. Enkele leden van de club voerden „Drie Novemberdagen" op. In de pauze werden vijftien spreuken en drie bonboekjes voor het T.W.-fonds verkocht. Er werd getrac-j teerd en een verloting gehouden, terwijl enige jongelui de pauzes vulden met muziek. Op 3 Dec. kwam onze club h.h. bijeen. Er zijn 100 Kerstgeschriftjes besteld. Van onze afgev. kregen we een keurig verslag over de verg. op 6 Nov. te Groningen. Naar de jaarverg. te Gron. op 16 Dec. gaan de voorz. en penn. Uit „Mededelingen" werd voorgelezen „Brieven uit Parijs". ®- H- *-*•

ARNHEM. 28 Nov. Vrouwendag. De avond is heel goed geslaagd. Er waren plm. 200 vrouwen. Doetinchem was ook vertegenwoordigd met 6 vrouwen. Als spr. hadden we pge. S. van Gelderen, plaatsvervangster van pge. De Vries— Bruins, die verhinderd was. Pge. Van Gelderen hield een boeiende rede. Pge. Kaas—Albarda zona enige liederen en enige vrouwen declameerden, terwijl de avond verdei' werd gevuld met muziek en „Drie Novemberdagen". In de pauze is gecolporteerd met kalendertjes en bonnen voor 't T.W.fonds. Door onze nieuwe voorz. werd namens de leden aan de drie afgetreden bestuursleden een

boek aangeboden als blijk van waardering voor het vele werk. dat zij gedaan hebben.

J. D.—De W.

ASSENDELFT. 7 Dcc hielden we onze h.h. verg. Er zijn 150 Kerstgeschriftjes besteld, colporteren er mee is in wijken verdeeld. Als afgevaardigde voor de gewest, verg. te Alkmaar is benoemd B. v. 't Veer—Klijn. Mej. A. Sikke» —Boekei is met algemene stemmen benoemd tot 1ste voorz. Liederenbundel zouden we aanvragen. B. v. 't V.—K.

BAARN. Op 7 Dec. „Vrouwendag" in hotel „de la Promenade". De zaal was heel gezellig gemaakt. De zang van mevr. Hekkert van Eysden viel in de smaak en de rede van mevr. Straalman—Kramer maakte diepe indruk op Amersfoortse club en vijf vrouwen uit Soest. „Drie Novemberdagen", onder leiding van pge.