is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1214, 21-12-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken we allen aan de leesclub, ook de nieuwe abonneé's Pr. Vr.? Leidster is Mw. Reitsma— Valstar uit Den Haag. Volgende leesavond 5 Jan. bij pge. v. d. Boogerd—v. d. Hout.

A. J. v. d. B—v. d. H.

MEDEMBLIK. 29 Nov. „Vrouwendag". We openden met enige liederen. Hierna hield mej. Krul uit Schagen een mooie rede. In de pauze hielden we een verloting. „Drie Novemberdagen" werd door de dames mooi weergegeven. Tot slot werden nog enige liederen gezongen. Het was een goedgeslaagde avond. N. W.—W.

NIJMEGEN. Onze club vergaderde op 27 Nov. hh Besloten werd, 300 Kerstgeschriftjes te bestellen, en in de diverse wijken te verkopen. De actie voor De Pr. Vr. bracht ons 38 meuwe abonné's. Naar de gew. jaarverg. in Arnhem werden afgevaardigd pge Kooi en pge v. Hoorn. Voor deze verg. werd een voorstel ingediend, in overweging te nemen voorlichting te geven voor de a.s. verkiezingen in de diverse clubs. Voor het T. Wibautfonds werden 3 bonboekjes en 10 kalendertjes verkocht. 50 St. Nicolaasplaten zijn in de verschillende wijken voor de ramen gehangen. G. T.

NIJVERDAL. Onder leiding van pge. Leendertz—Ladenius vierde de club haar eerste Vrouwendag in het Eigen Gebouw. Met grote aandacht luisterden de vr. naar de heldere rede van pge. Eldermans—Callenbach uit Almelo. „3 Novemberdagen", opgevoerd door enige clubleden, oogstte veel succes en de voordrachten

van pge. Krabbenbos—tiageaoorn uil. «.imuiu vielen zeer in de smaak. Er werd op koffie getracteerd en.een verloting bracht ƒ4.50 op. Het was een zeer geslaagde avond. Wij wonnen een nieuw lid en twee abonné's op de Pr. Vr.

L. L.

NOORD-ZUIDHORN. Op 11 Dec. Vrouwendag, die goed is geslaagd. De spr., mevr Segaar, hield een mooie rede, waar aandachtig naar geluisterd werd. De zangver. K.N.A. verleende haar medewerking. Door enige leden van de vrouwenclub werd opgevoerd „Drie Novemberdagen". Aan het slot van de avond hielden we nog een verloting.

G. B.—B.

ONDERDENDAM hield 26 Nov. te gelegenheid van onze Vrouwendag een openbare vergadering. De met onze vlaggen en leuze versierde zaal was buitengewoon goed bezet. Nadat „Kunst en Strijd" enige liederen had gespeeld, sprak pge. Segaar—Peperkamp een mooie rede uit. Na de pauze werd door vier clubleden nog opgevoerd het toneelstuk „3 November-dagen". Spreuken en kalendertjes van 't Tiele Wibautfonds zijn besteld, alsmede ook de Kerstgeschriftjes. G- D-—v-

OUDESCHOOT. Op 13 Dec. werd een vergadering belegd ten huize van pge. Jasper— Assis. Er is een nieuw bestuur gekozen; A Voulon—Gooier, voorz. M. van Apeldoorn—Bulstra. Secr. en S. H. Jasper—Assis heeft haar functie als penningm. behouden. Een werkprogramma werd opgemaakt. Er zal begonnen worden nieuwe leden te winnen, en er zal geprobeerd worden het vergaderingbezoek op te voeren. We hopen zo, onze club, die stervende was, tot nieuw en krachtig leven te brengen. Er werden nog kerstgeschriftjes besteld. M. v. A. B.

PETTEN. 14 Dec. h.h. verg. bij pge. T. Breed —Vouti. Aanw. 10 vrouwen. Voorz. open de verg. Ingek. stukken werden behandeld. Pge. Wiesse—Voorman werd aangewezen als 2e voorz. Afgev. bracht verslag uit van gew. verg. te Alkmaar. Notulen werden voorgelezen, daarna werd gemeente-politiek behandeld. Het was een leerzame avond. Er werd besloten in 't 'vervolg bij pge. T. Breed Vouti te vergaderen.

D. K. S.

SCHAGEN. 12 Dec. kwam de club in huish. verg. bij elkaar. Op onze vorige verg. had onze club 2 gasten, welke als lid zijn toegetreden. Voorz. behandelde met ons de betekenis van het kerstfeestvieren. Na het zingen van enige liederen gingen wij uiteen om op Dinsdag 3 Jan. '39 bij elkaar te komen. J. Z.—G.

ST. JAC. PAROCHIE. 13 Dec. verg., die door 14 leden en een gast was bezocht. We openen met het zingen van Kameraden. Er is besloten om de volgende Zomer 2 dagen naar de Born

te gaan. We hebben 9 abonnees op de „Pr. Vr." gewonnen. De controle-commissie heeft de boeken van de penningm. in orde bevonden. Mevr. Bender heeft een gedeelte van het boekje „Vrouwenarbeid" voor ons behandeld. Ook las ze een stukje uit het blad „Kerk en Vrede". Na de pauze werd er nog een stukje voorgelezen uit het boek van Albert Schweitzer. Er zijn 150 Kerstgeschriftjes besteld. Volg.verg. 3 Jan.

N S.—S.

SLIKKERVEER. 29 Nov. Vrouwendag in de zaal van A.N.M.B. Als spr. mevr. DekhuizenZeehuizen uit Rotterdam. Door enkele vrouwen werd „Maskerade" opgevoerd. Ook hadden wij medewerking van de arbeidersmuziekvereniging „Excelsior" uit Slikkerveer. Het was een mooie avond. Volgende bijeenkomst 27 Dec. in het zaaltje A.N.M.B. A. L. S.

STEENWIJK. Onze Vrouwendag, waar pge. Alida de Jong een mooie rede hield, is goed geslaagd. „Drie Novemberdagen" werd opgevoerd,

verder muziek door fateun in ue oirija, zang door de Stem des Volks en declamatie door pge. L. de Vroome. 13 Dec. h.h. verg. Aanwezig 26 leden. Twee nieuwe leden en enige partijgenoten, die een tijdlang ziek geweest waren, werden hartelijk welkom geheten. 7 abonné's op de P.V. werden gewonnen. Een reiskas werd opgericht voor een weekend naar het Hunenhuis te Havelte. J. G. W.—v. V.

STIENS. 30 Nov. Vrouwendag. Pl.m. 135 aanwezigen luisterden aandachtig naar de rede van pge L. Meijboom—Broersma. Verder werd de avond gevuld met zang, dansjes en toneelstukjes. Ook werd „3 Novemberdagen" opgevoerd. Er werden nog 45 kalendertjes voor het T.W.-Fonds verkocht. De coöperatie gaf gratis een kopje thee met koekjes. Het was een zeer goed geslaagde avond. D. D.—A.

USQUERT. 1 Dec. Vrouwendag in 't Gem. Volksgebouw. Aanwezig 110 mensen, waarvan 90 vr. Mevr. Aarsen—Jansen van Groningen zette in een rede uiteen, dat de S.D. vrouwen strijden voor Vrede, Vrijheid en Recht. Zij wekte de vrouwen op om toch ons eigen blad de Pr. Vr. te lezen. Medewerking verleende de zangver. Strijdlust en enige vrouwen voerden „3 Novemberdagen" zeer verdienstelijk op. Samenzang onder leiding van Van Wijngaarden. In de pauze koffiedrinken en verloting ten bate van T.W.-fonds, welke ƒ 9.65 opbracht. M. M.—H.

UTRECHT. 15 Dec. ledenverg. In haar openingswoord herdacht de voorz. pge. Door de Nooy, een trouw en toegewijd clublid. Na het huishoudelijke gedeelte hield pg. Herman Stekelenburg een interessant betoog over: „verwante gedachten in andere partijen". Er werden 2500 kerstbrochures besteld. Er zal in alle wijken gecolporteerd worden. De centrale colportagetocht in de binnenstad heeft plaats op Donderdag 22 Dec. Samenkomen 9 uur N.V. Huis. J. v. d. W.

VENLO. Op 21 Nov. hield onze club in 't ge-= bouw De Toekomst te Venlo haar Vrouwendag, de opkomst was bevredigend. Mevr. De Koning uit Sittard was als spreekster aanwezig. Zij heeft met ons de leuze van de Vrouwendag besproken. Als slot las zij nog een paar gedichten voor. Voldaan keerden wij dan ook huiswaarts. L. B.

VLISSINGEN. 28 Nov. Vrouwendag, die uitstekend is geslaagd. De opkomst was best, pl.m. 150 bezoeksters. Spr. mevr. Heroma—Meylink, die een gloedvolle rede hield. Enige clubleden hebben „Drie Novemberdagen" opgevoerd. Met begeleiding van de pianiste, pge. Keyn hebben de clubleden vier liederen gezongen. Er zijn in de pauze twee bonboekjes, 33 kalenders verkocht, een mand met Haka-artikelen verloot en van de coöperatie een taart en tulband ontvangen voor de verloting. Tot slot zongen we de Socialistenmars. C. J. S.—v. G.

VLISSINGEN. 14 Dec. hielden wij onze h.h. verg. De voorz. heette pg. Rorije hartelijk welkom, die voor ons een inleiding hield over het beginselprogram, die aandachtig werd beluisterd. Er zijn 500 Kerstbrochures besteld. Dinsdagmiddag 20 Dec. om half drie gezamenlijk colporteren1), een 12-tal vrouwen heeft zich opgegeven. De stad wordt in wijken verdeeld. De Octoberactie: 7 abonnées gewonnen. Daar pge. Bakx als voorz. werd gekozen is pge. v d. End— Merker als sub-agentesse benoemd; pge. Florusse—Kest is tot 2de voorz. benoemd. Een 3-tal

clubleden bezoekt de Arbeidersavondschool. De club heeft ook haar medewerking verleend met het collecteren voor de Joodse vluchtelingen.

') Dit bericht kwam te laat voor het nummer van 14 Dec.

C. J. S.—v. G.

WINSCHOTEN. Op 29 Nov. vrouwendag in Hotel de Nederlander plm. 150 bezoekers. Mevr. Meyer-Rugge hield een uitstekende rede. Door een 7-tal vrouwen zijn onze liedjes gezongen. Terwijl op uitstekende manier „Drie Novemberdagen" werd opgevoerd. In de pauze een kop koffie met koek van de coöperatie en een kleine verloting. We wonnen 10 abonneé's op ds Prol. Vr. 13 kalenders werden verkocht. Hier wordt nog mee door gewerkt, ook met de T.W.-bonboekjes. J- H-—s-

WINTERSWIJK. 24 Nov. Vrouwendag. De zaal was door ruim 100 vr. gevuld. Mej. Honnerslo zorgde voor het muzikale gedeelte, enkele vrouwen verzorgden „Drie Novemberdagen." Mej. De Jong vervulde de spreekbeurt, welke met aandacht werd gevolgd. Het was een avond die wel in de smaak is gevallen. 30 Nov. kwamen we in huish. verg. bijeen, welke matig was bezocht. Als afgevaardigden naar de gew. verg. te Arnhem zijn benoemd pgn. Kluppels en Mentink. Er werden 10 spreuken en 5 kalenders besteld voor het T.W.-fonds. Onze vr. verleenden hun medewerking bij het St. Nicolaasfeest van de Plaatselijke Raad, hetwelk in alle opzichten goed is geslaagd. 200 Kerstbrochures werden besteld, welke t.z.t. uitgezet zullen worden. S. B.

WILDERVANK. Op 9 Dec. H.H. verg., welko flink was bezocht. Enkele nieuwe leden werden welkom geheten. Besloten werd om 200 Kerstbrochures te bestellen. Tot afgev. naar de Gew. verg. werden benoemd. F. d. Vries—Klein en H. Smidt—Velthuis. De actie voor de „Prol. Vr." bracht ons 8 nieuwe abonnees op.

A. v. d. L—V.

ZUTPHEN. 30 Nov. h.h. verg. in gebouw „De Hoop". Door ziekte van de voorz. had pge. v. Broekhuizen de leiding, die de reden van het uitstellen van onze Vrouwendag tot Jan. a.s. meedeelde. Daarna werden notulen voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Besloten werd 300 Kerstbrocures te bestellen, van de vredesbrochures werden pl.m. 200 verkocht. Tentoonstelling van St.-Nicolaascomité, waar velen onzer een werkzaam aandeel hebben gehad. De actie voor de Pr. Vr. wordt met hetzelfde élan voortgezet, totdat wij ons gestelde doel hebben bereikt. Naar gew. jaarverg. wordt pge. Brandsma—Vallinga afgevaardigd. Oproep gedaan de collecte voor Joodse vluchtelingen te steunen. Het winterprogram -van het I.v.A.O. is bij secr.: Sloststraat 15, ter inzage. Voorz. besprak nog de. brieven uit Parijs uit de „Mededelingen".

C. A. B.—T.

c

OÖPERATIES

COÖPERATIE

„VOORUITGANG" U.A.

HAARLEM Kantoor Mr. Cornelisstraat 7 Broodbakkerij — Koekbakkerij Kruidenierswaren, Brandstoffen

U.M.I. -MELK

VEILIG

Vleutenseweg 43, tel. 11675 Hofleverancier — Utrecht

Wij kunnen op een betere maatschappij hopen als alle vrouwen bij de Coöperatie kopen