is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 12, 1928, no 8, 15-08-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

928'

15 Aug. 1928.

1- DUITSCHLAND.

Ps'i Jus Suffragii wijdt een interessante beschouwing aan den uit-

jd 2»lag der Rijksdagverkiezingen. Het aantal verkozen vrouwen is

fP 32 gebleven, maar waarbij de S.D. van 16 op 20 zijn vooruit-

vaategaan, terwijl de Volkschen en R.C. resp. 3 en 1 verloren heb-

daaben. De namen van eenige der gekozenen, waaronder vele oude

;ers^ekenden uit onze beweging zijn: Dr. Baumer, Dr. Lüders, van

Ier Ce Democraten; Clara Zetkin, Communiste; Paula Muller Otfried

rl." van de Duitsch Nationalen; Ministerialrath Paula Weber en b

rrau Teusch van de R.C., Toni Sender, Bohm Such, A. Juchacz, rofessor Anna Siemsen uit Jena, en Adèle Schreiber-Krieger, }'ce-presidente van de Alliance, van de Sociaal Democraten. )r' Bij de verkiezing voor vice-voorzitter van den Rijksdag werd

2n i'Vi

inifR

Oor 't eerst een vrouw, Gertrud Baumer, candidaat gesteld.

aar mpHp.riinp'er wp.rri vnlcrpns Iits «Iprhts mpf ppn kleine meer-

P^rheid gekozen.

vee>!

n M ZWITSERLAND»

■mil In Bern wordt van 26 Aug. tot 20 Sept. de Schweizerische ineMusstellung für Frauenarbeit „Saffa" genaamd gehouden. Wij ecfitontvingen uitvoerige prospecti waaruit een ui.tgebreid pro>or%amma van deze zeker zeer bezienswaardige tentoonstelling, n- een volledig beeld van haar onderwerp hoopt te geven, blijkt. ;en üe tentoonstelling is verdeeld in 14 afdeelingen, waarvan één sPeciaal gewijd zal zijn aan vereenvoudiging van het huishouieUWen. Zwitserschp snnnrwpfrpn hiprlpn verminderd tarief voor be-

, — -~T- - - - ■ ■ -

we

gee

c'SOekers der tentoonstelling, gecombineerd met rondreisbilietten.

Nadere inlichtingen geeft het Secretariaat van de Saffa te Bern.

m

i w

Bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes.

1^ fVi^^uiburg is toegetreden tot het verdrag van 4 Mei 1910 ha)?n^aHe de bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes.

om

J-

O

ZWEEDSCHE SCHOOL VOOR STAATSBURGERESSEN,

In Zweden bestaat een school, waar vrouwen voor het Staats^rgerschap worden opgeleid. De school is opgericht door het

h'oegere lid van het Zweedsche parlement, Elisabeth Tamm op

aar landgoed Fogelstad bij Katharineholm in Södermanland. De school bevindt zich in een afzonderlijk gebouw, dat klasse-

riJ>mten, woonkamers, keukens en mooie slaapkamers bevat; ^5 leerlingen kunnen er plaats vinden. De school is ingericht en °P de been gehouden door een vrouw voor vrouwen.

Niet alleen jonge vrouwen kunnen als leerlin'g worden toege¬

ven; tot 60 jaar toe kan men in de school worden opgenomen; °orwaarde is echter, dat men een beroep uitoefent, waarvan leeft. Aan dergelijke cursussen hebben deelgenomen: huls-

°üdsters, telefonisten, -fabrieksarbeidsters,, journalisten, enz. ^'rectrice van de school is de fabrieksinspectrice, lid van het ^eedsche parlement Kerstin Hesselgren.

v0

ja

De vrees, dat de vertegenwoordigers van uiteenloopende maatschappelijken stand niet goed met elkaar hetzelfde onderricht zouden kunnen genieten, is niet bewaarhied. Integendeel, er bestaat een hecht gevoel van kameraadschap tusschen de scholieren, waardoor het gevolgde systeem al bijzonder geschikt lijkt het klasseverschil uit den weg te ruimen. Het programma van zulk een cursus bevat o.a. : Geschiedenis van het staatsburgerlijk leven, belichting van actueele, sociale, politieke en psychologische problemen.

Practische oefeningen over deze onderdeelen, bestaan daarin, dat de klasse zich als rechtbank, gemeenteraad enz. constitueert en als zoodanig de meest uiteenloopende vraagstukken, die haar door de leeraressen worden voorgelegd, tracht te behandelen.

Ook handenarbeid en huishoudelijk werk is in zulk een driernaandelijkschen cursus opgenomen. De leerlingen zijn in den aanvang en aan het eind van den cursus de gasten der directrice. Feesten en gastmaaltijden wisselen elkaar dan af in de niet bloemen versierde groote zaal.

Toen zulk een cursus uiteenging en voor de directrice, uit dank een fakkeloptocht hield, zei deze :

.,Toen ik heden allen met die brandende fakkels zag komen, eerst uit de duisternis, toen in de schemering, eindelijk in het volle licht, ontwaakte in mij weer de oude, droom, wat de vrouwenarbeid eenmaal worden moet: niet het oplossen van de nu nog hangende vrouwenvraagstukken, maar een lichtend spoor banen in veel wat nog duister is en onvolkomen, in de menschelijke samenleving. „Vaderl."

Uit de Afdeelingen.

NATIONALE WINKELWEEK.

Amsterdam. Het Bestuur der Afd. meldt ons, dat o.a. de navolgende firma's hunne medewerking voor de Nationale Winkelweek hebben toegezegd : de N.V. „Au Bon Marché" (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en elders),. Roelof Citroen, Juwelier (Amsterdam, Den Haag), Eichholtz' Comestibles en Delicatessenhandel (Amsterdam, Alkmaar, Den Haag, Haarlem, Hilversum), G. J. van Eimeren <& Co., in fijne lederwaren, reisartikelen enz. (Amsterdam, Amersfoort), G. J. Eilers & Co., Sportartikelen en Sportkleeding (Amsterdam, Rotterdam).

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door Mw. F. T. Hartog-Plaut, Emmalaan 7C Amsterdam.

Amsterdam. Bij het Bestuur kwam het heugelijke bericht binnen, dat onze veterane Mw. Rutgers-Hoitsema de gondelvaart en autotocht op 26 en 27 Sept. hoopt mee te maken. „Ik herinner mij nog goed" schrijft zij, „de propagandistische kracht die van dergelijke betoogingen uitgaat, en ik wil daaraan gaarne medewerken".

Aanbevelenswaardige Adressen

Ca£témic de Danscs et Maiotien

Rocco Dubois

sEkende fransche specialist in dans- en

maintien lessen

lan Pietersz. Coenstraat - Den Haag Telefoon 71909.

w\ /t? t r?ccT7\t nnor Annnxt s~~*t t mr

v ^ lwCOOJC,iN. DEOLU 1 GIN

VOOR ELKEN LEEFTIJD,

J. v. d. HORST

TUINAANLEG en ONDERHOUD Teekeningen en Adviezen. LEVERING VASTE- en ROTSPLANTEN.

Hazelaarstraat 6,

TELEFOON 37206.

A. VAN HILST

Z0ÜTMAN8TRAAT 53U - DEN HAAG

TELEFOON 30492

PEDICURE - MANICURE

DIPLOMA BERLIJN

Spreekuur van 2-5 uur en volgens afspraak Ook aan huis te ontbieden