is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 12, 1928, no 10, 15-10-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

Zoolang deze bescherming niet gepaard gaat met die van den volwassen man, die ook wel meer dan genoeg heeft van zijn onbeperkten arbeidsduur in deze takken van bedrijf, doen wij verstandig niet te juichen.

En wat de gedeeltelijke tegemoetkoming aan onze wenschen inzake wijziging van het huwelijksgoederenrecht betreft, ware het, gezien de mentaliteit van Regeering en Kamermeerderheid, misschien voor ons vrouwen te wenschen, dat het maar bij beloften bleef.

Voor de Vrouwenbelangen is deze troonrede nu juist niet heel bemoedigend.

Toch ondergaan ook wij een gevoel van verademing als wij lezen, da de algemeene toestand van het land in menig opzicht stof tot voldoening geeft, en het voortschrijdend economisch herstel, buiten onze grenspalen, een gunstigen invloed heeft op handel en nijverheid.

Wel is waar wordt gewag gemaakt van kunstmatige belemmeringen in het internationaal ruilverkeer, die een nog grooter opleving tegenhouden, maar bij het lezen van die verzuchting komt het bekende oud-Hollandsche gezegde bij ons boven „Wat gij niet wilt — dat U geschiedt, doe dat ook aan een ander niet !" Heelemaal vrij uit, gaat onze regeering hier toch zeker niet !

Onze verlichting wordt weer eenigszins gedempt als opgemerkt wordt dat de financieele toestand tot soberheid blijft manen. Ja, ja — voorzichtigheid is de moeder der porceleinkast.... dat weten wij van ousher! Gelukkig bewijzen de groote overschotten op vele takken van dienst, dat de vaderlijke raad wordt betracht. Het saldo van de maandelijksche Rijksmiddelenstaten geeft ook een hoopvol perspectief. Misschien geeft het nog wel eens aanleiding om begaan onrecht op het gebied van salarisvermindering en pensioenbijdragen te herstellen maar natuurlijk niet dit jaar Verbeeldt U — in het laatste jaar vóór

de verkiezingen !

Neen, neen, er staat al meer dan genoeg op de lijst en het staat nu al te bezien of A bon entendeur — demi mot suffit!!

Gelukkig zijn onze betrekkingen met de andere Mogendheden van vriendschappelijken aard.

Met België zal het wel terechtkomen.

Nog teleurgesteld over de weinig tastbare resultaten van internationale ontwapening wijst de troonrede met voldoening op samenwerking op velerlei, vooral ook economisch gebied.

Verheugend is ook voor de vrouwen — vredesvrienden als zij zijn — dat een voorstel tot toetreding tot het onlangs te Parijs geteekende verdrag van Kellog tot uitbanning van den oorlog de Volksvertegenwoordiging spoedig zal bereiken.

Vele vrouwelijke gemeenteraadsleden die zich over den financieelen toestand verontrusten, zal het bevrediging geven, dat een herziening van de financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten aan de orde wordt gesteld. Ook staat een voorstel van een natuurbeschermingswet en een monumentenwet op het program !

Papier is geduldig! O, veel geduldiger dan wij, arme menschenkinderen, die maar een beperkten leeftijd hebben en zoo gaarne in dien tijd positieve resultaten zien ! Op een spoedige regeling der werkeloosheidsverzekering, waarvoor ook al een voorstel in voorbereiding is, durven wij nauwelijks hopen.

De weg naar de hel is immers geplaveid met goede bedoelingen !

-I 15

De toestand in Oost-Indië, Suriname en Curagao geeft redej

tot tevredenheid.

Zoo zien wij „Tout est pour le mieux dans le meilleur d4

mondes! Er blijft ons niets te doen, dan angstvallig te lettel

op de verwezenlijking van alle in de troonrede vervatte belofte#

Maar laat ons niet vergeten, ook voor onze Rpp-pprrWs hp.e

een jaar maar 365 dagen minus vacantie, Zondagen enz.!

mogen het onmogelijke niet verwachten, zelfs niet na geda#!

beloften ! Tout savoir c'est beaucoup pardonner !

Rotterdam, September 1928. C. S. GROOT

FRAU MARIE STRITT. f

Wederom heeft de internationale vrouwenbeweging een zef!

treurig verlies geleden, door den dood van een onzer zeer syfl1

pathieke medestrijdsters, die van den aanvang van de georg3

niseerde internationale vrouwenbeweging mede aan de spi'

heeft gestaan. Wie onzer, die in de intern, vrouwenbeweging e«

beetje bekend is, heeft niet Frau Stritt ontmoet en ontving v2 deze begaafde, vriendelijke vrouw niet den meest sympathiek*

indruk.

Den 15en Sept. is zij, op bijna 74 jarigen leeftijd, plotselif

gestorven. Zoo onverwachts is zij heengegaan, dat het Dagbla1

dat ons het eerst haar doodsbericht bracht, den avond te votfj 'ijn

nog een artikel van haar had ontvangen, waarin zij een leven

beschrijving gaf van een harer Duitsche medewerksters, Maf' Kurz, die kort te voren was gestorven. Merkwaardig genoeg ei# digt deze levensschets met de woorden: „dat het deze edele vroil'

niet meer gegeven zal zijn het nieuwe, hooger vrouwenbesta^

mede te maken, waarnaar wij allen zoo innig verlangen en d< wij in de toekomst reeds voor ons zien".

Ook Marie Stritt zal nu dat toekomst-ideaal, waarin de vroU1

de volle vrijheid van handelen en de volle verantwoordelijk^1

harer daden zal genieten, een ideaal aan welks verwezenlijk^

:-:ii zoo met de volle kracht van al hare gaven heeft medegewerfi

niet meer beleven, maar uit hare laatste gepubliceerde woord^'

mogen wij opmaken, dat zij is heengegaan zonder eenigen twij'j dat dit ideaal in niet al te verre toekomst bereikt zal worde'

Marie Stritt-Bacon is Hongaarsche van geboorte en ontvi^

eene opleiding voor het tooneel. Reeds eenige jaren was zij a''

(