is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 12, 1928, no 12, 15-12-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Haag. Door onze afdeeling werd het volgend adres verzonden :

Aan het Bestuur der Stichting „Haagsche Sport en

Speelterreinen".

De Afd. den Haag der Ned. Ver. v. Staatsburgeressen, vernomen hebbend, dat Uw Stichting te rade is geworden voortaan geen gehuwde spelleidsters meer aan te stellen, waardoor 9 gehuwde functionarissen, die met al haar hart aan dit werk onder de jeugd hingen, tot haar groote teleurstelling niet weer tewerk gesteld werden, verzoekt het Bestuur van Uw stichting eerbiedig en dringend op dit besluit wel te willen terug komen.

Toelichting.

Het wil onze Vereeniging voorkomen, dat waar vele, ook gehuwde vrouwen jaren tot tevredenheid harer chefs als spelleidsters optraden er, geen enkele reden kan zijn om deze functie r;u juist voor gehuwden gesloten te verklaren.

Het kan Uw Bestuur niet onbekend zijn, dat deze vrouwen zich jaren aan dit werk gewijd hebben toen het nog niet, en toen het slechts karig bezoldigd werd. Het samengaan van beroep en huwelijk werd toen zonder eenig bezwaar aan haar zelve en haar gezin overgelaten. Waar door het besluit van Uw gereorganiseerd Bestuur aan deze vrouwen, nu de functie van spelleidsler éénigszins beter bezoldigd wordt, mèt het werk dat haar Hef is, ook de betere bezoldiging wordt ontnomen, nu geschiedt, naar onze meening aan haar een grievend onrecht; terwijl dit besluit, dat ten doel heeft geschikte gehuwden voortaan van dit ambt uit te sluiten in genen deele door de belangen van de kindersport geboden wordt.

Redenen waarom ondergeteekenden het verzoek aan het hoofd J3£zes gedaan met den meesten aandrang in Uwe geëerde overweging aanbevelen.

w.g. H. v. BIEMA—HIJMANS, pres.

J. WOLFF, secr.

— Op Dinsdagavond 20 Nov. hield onze afdeeling een ledenvergadering in het Clubgebouw voor Vrouwen. De belang¬

stelling van de leden voor deze vergadering bleek maar zeer gering te zijn, wat wij op rekening van de zakelijke inhoud deiagenda kunnen schuiven.

De Pres. deelde de verandering in het secretariaat aan de leden mee, waarbij zij de wensch uitsprak, dat de nieuwe secretaresse met evenveel zorg en toewijding het secretariaat zou waarnemen als Mw. Wolff het in de afgeloopen jaren 'had gedaan.

Aangezien de meerderheid der Rijswijksche leden zich hiervoor verklaarde, kon medegedeeld worden dat Rijswijk bij den Haag is getrokken.

Voor het Clubhuis voor Meisjes, een stichting van eenige bestuursleden van de Haagsche afd. van de Vereen, v. Stb. en de Unie v. Vrouwenbelangen zal de gemeente 's-Gravenhage een gedeelte van een schoolgebouw afstaan tegen zeer billijke condities. Verder is er door verschillende fabrikanten en andere particulieren een 3 jaarlijksche som van ƒ 1500 ten bate van het Clubhuis toegezegd.

De verdere avond was geheel gewijd aan de bespreking van de beschrijvingsbrief voor de wintervergadering, waarbij zich nog een levendig debat ontspon.

HETTY GIJSE WEENINK, Secr.

Ad verten tiën.

Afdeeling Amsterdam*

GEZELLIGE LEDENB IJ EENKOMST

OP MAANDAG 17 DECEMBER 's AVONDS 8 UUR IN DE NED. VROUWENCLUB, KEIZERSGRACHT 580.

Korte inleiding door Mw. POLAK—KIEK over : „ONS KIESSTELSE L".

Dit onderwerp is de vorige maal door ziekte van de inleidster niet behandeld. Opwekking aan onze leden de Wintervergadering op 15 December te bezoeken.

HET BESTUUR.

Aanbevelenswaardige Adressen

j^eerares Engelsch M* O*

LEIDSCHE PLEIN AMSTERDAM

Feft conv.-, lit. lessen enz. aan dames

iederen leeftijd. - Ook aan huis te

Ntbieden in A dam, Haarlem, Hilversum

;5tl omstreken.

Brieven onder No. 1064 Bur. v. d. blad.

RUSTHUIS Nassau-Dillenburgstraat 10 - Den Haag

Gelegenheid tot opname van Rust- en Hulpbehoevende Zenuwpatiënten. Diëetkeuken voor diabetes en maagziekten in overleg met den behandelenden arts. - Opneming voor tijdelijk en doorloopend. - Geneesheer naar eigen keuze.

Zonnige kamers met stroomend water badkamers aanwezig.

Prijs vanaf f 3 tot en met f 10 per dag; voor langeren tijd prijs te bespreken. Rustige en deftige omgeving vlak bij het Rosarium en het Haagsche bosch bij tramlijnen 5, 7, 9, Wassenaarsche en Leidsche trams. Zuster JANSSEN.

^ascphan llninnen flnrlnlpprpn f 1-

l«lll|J|IVIIJ WIIMMIUVI VI" ■ -■

^appen aan huis,

Weekabonnement f 3.50

Manicure, ook aan huis te ontbieden

^anielaan 2G . Den Haaa.

ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGI

KAPITAAL ƒ 50.000.000.- RESERVE ƒ 20.000.000.-

NG I

BIJKANTOOR VOOR VROUWELIJKE CLIËNTEN

ROKIN 23-27 (HOEK NAOORSTSTEEG) AMSTERDAM LEIDING i

Mej. C. M. MEIJERS en Mej. Mr. C. D. E. KLEINHOONTE BEHANDELING VAN ALLE FINANCIËELE AANGELEGENHEDEN