is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 13, 1929-1930, no 3, 15-03-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ooMbureau Den Haag, Jacob Hopstraat 12» Voor aangeteekende zendingen: Bijkantoor Willem de Zwijgerlaan

He Jaarg. No. 3

MAANDBLAD

15 Maart 1929

van de Nederlaadsche Vereeniging van Staatsburgeressen

(vroeger Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht).

Doel der vereeniging: Wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van man en vrouw.

HOOFDBESTUUR;

Eere-Presidente : Dr. ALETTA H. JACOBS.

M. COHEN TERVAERT—ISRAELS. Presidente. Mr. B. BAKKER—NORT, Vice-Presidente. S. v. d. HOEVE—BAKKER.

C. S. GROOT.

W. v. ITALLIE—v. EMBDEN.

R. MANUS.

CLARA MEYERS, Penningmeesteresse. J. POLAK—KIEK.

Dr. C. v. d. PIJL.

Mr. e. a. rietvelt-wagemaker. Mr. M. GOEDHART, Secr.

REDACTIE-COMMISSIE

Dr. ALETTA H. JACOBS. S. v. d. HOEVE—BAKKER. H. v. BIEMA—HYMANS.

M. COHEN TERVAERT—ISRAELS.

Stukken voor de Redactie vóór den 30sten der maand. Het auteursrecht voor dit Nr. wordt voorbehouden. Abonnementsprijs voor niet-Ieden ƒ2.50.

Giro 110444, Den Haag.

Leden ontvangen het Maandblad gratis.

Leden van Amsterdam let op de advertentie!

'%oi

JD : Mededeelingen H.B. — Gouden Doctors jubileum,

Dr. Jacobs, M. G. — Thorbecke, C. S. G. — Vrijheid van Arbeid Gehuwde Vrouw, M. C. T. — „The open door Council", C. S. G. — De Wet en de Zonde, M. A. — De

Haagsche Vrouwenbond. — Binnenland. — Buitenland. — Ingezonden, Stibbe-Knoch. — Uit de Afdeelingen.

MEDEDEELINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR.

^ Het H.B. herinnert afdeelingsbesturen en leden eraan, dat de 'nteneewone A'gemeene Vergadering vastgesteld is op ZaterliE*g 13 April om 11 uur v.m. in de Vrouwenclub te Amsterdam; V;aar behalve afgevaardigden en correspondenten vele belangs'eHende leden verwacht worden.

nationale vrouwenraad van nederland.

( dertigste Algemeene Vergadering zal op 10, 11 en 12 April Haarlem in Restaurant Brinkman, en de Kroon worden geiden.

V>i

Een agenda zal aan onze afdeelingsbesturen rondgezond

en

rden.

Dr. ALETTA JACOBS' GOUDEN DOCTORSJUBILEUM.

het 8 Maart 50 jaar geleden was, dat Dr. Jacobs den titel doctor in de medicijnen behaalde, werd met graagte door c'e leden onzer Vereeniging en tallooze anderen de gelegenheid Aangegrepen om haar nog weer eens bewijzen te brengen van

hu

tot

n vereering en hun dankbaarheid voor alles wat door haa;

stand werd gebracht.

'n de Van Dijkzaal, waar Dr. Jacobs door onze Ver. en door Ned. Ver. van Vrouwen met Academische Opleiding een thee ^erd aangeboden stroomdpn Hen treheelen miririacr He bezoekers

o > ~ O O

er> aan om haar met dit heugelijk feit geluk te wenschen.

af

Ook

waren vele prachtige bloemstukken, waaronder verschil-

nde van onze afdeelingen, gezonden.

Ongeveer half vier kwam Dr. Jacobs zelve de zaal, die toen feeds zeer vol was, binnen, voorafgegaan door vier bloemen^r,*°iende kleine meisjes en jongens, terwijl alle aanwezigen, op wijze van het „lo Vivat" een door Mw. v. Itallie—v. Embden ^edicht welkomstlied zongen.

^w- Cohen Tervaert—Israëls opende hierna als Presidente

onzer Ver. de rij van sprekers en zij besloot haar hartelijke toespraak met den wensch, dat de Vereeniging nog lang het voorrecht zou mogen hebben van Dr. Jacobs bezielende leiding.

Hierna voerden hel woord Mr. Estella—Simons, Presidente der Ver. v. Vrouwen met Academische Opleiding, Mw. Doorman— Kielstra, Pres. van den Nat. Vrouwenraad, Mw. Rutgers—Hooitsema, een in onze Ver. zeer bekende figuur. Mr. Bakker—Nort, Mr. Smeenge, Mw. Ramondt—Hirschman, Pres. van de Ver. van Vrouwen voor Vrede en Vrijheid, Mej. Baelde, Eere-Pres. van den Nat. Vrouwenraad, Mw. Ros—Vrijman, Pres. der V.D. Vrouwenclub, Mw. Thérèse Hoven, Secr. van Arbeid Adelt, Mr. P. J. Oud. Secr. van den V.D. Bond, Mej. Knappert, lid v. d.Gemeenteraad van Rotterdam, Mej. Perné, Secr. van den Bond van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs, Mw. Van Braam— Houckgeest namens de Haagsche Afd. v. d. Ned. Ver v. Huisvrouwen, Mw. Moll, namens den Coöperatieven Vrouwenbond en Mej. A. Polak, voor het Nat. Bureau voor Vrouwenarbeid.

Mw. De Vries—Brandon bood namens de Afd. Amsterdam het ontwerp van een gevelsteen aan, die geplaatst zal worden in het huis in de Tesselschadestraat te Amsterdam, waar Dr. Jacobs zoovele jaren woonde en werkte.

Deze steen zal het volgende opschrift dragen :

„In dit huis heeft geleefd en gewerkt Mevrouw Aletta Jacobs, de eerste Nederlandsche vrouw, die aan een universiteit promoveerde. Zij heeft den weg bereid voor degenen, die na haar komen; de vrouwen van de komende geslachten zijn haar veel dank verschuldigd".

Hierna zong Mej. Mr. Gijse Weenink eenige liederen, waarvoor zij met warm applaus beloond werd.

Tenslotte dankte Dr. Jacobs in warme woorden voor alle huldebetuigingen op dezen herdenkingsdag, die naar zij zeide voor haar wel een heel bizondere dag was, dien. zij vurig verlangd had te mogen beleven. Want de dag van haar promotie was voor haar tegenover de geheele wereld het bewijs geweest, dat een vrouw bij gelijke opleiding evengoed door studie haar doel kon bereiken als de man. En van dat oogenblik af aan kon zij met het volste recht gaan strijden voor haar ideaal: „Volkomen gelijkstelling van man en vrouw op ieder gebied". En zij zeide er zeker van te zijn dat de Vrouwenbeweging op dsn goeden