is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 14, 1929-1930, no 1, 15-01-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^Nbureau Den Haag, Jacob Hopstraat 12.

Voor aangeteekende zendingen: Bijkantoor Willem de Zwijgerlaaü

e Jaarg. No. 1

MAANDBLAD

15 Jan. 1930

'Van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen

txjt'no-nor \7ofot>nininn vnftr Vrouwenkiesrecht V

—j, j, - v '

Wl der vereeniging: Wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van man en vrouw.

HOOFDBESTUUR :

ifé- COHEN TERVAERT—ISRAELS. Presidente.

5r. R RAU'k'PP MORT Vipp.prpci'rw.t,.

V. d. HOEVE—BAKKER.

S. GROOT.

v. ITALLIE—v. EMBDEN.

MANUS.

hLARA MEYERS, Penningmeesteresse.

' ULAK—KIEK.

tï,

Pr.

r* j ni li

llls *■" V' u- 'IJl—

'II? c A nirT-HP> T. ïh * r-pu A i/cn

n. i\ic. i vtLi-wiiuavirtativ.

1'ir. m mpnHAPT q»™

REDACTIE-COMMISSIE :

M. COHEN TERVAERT—ISRAELS.

C. S. GROOT.

S. v. d. HOEVE—BAKKER.

Stukken voor de Redactie vóór den 30sten der maand. Het auteursrecht voor dit Nr. wordt voorbehouden.

Abonnementsprijs voor niet-leden ƒ2.50.

Giro 110444, Amsterdam.

Leden ontvangen het Maandblad gratis.

CRot Staegm,

askt Slaaqh.

UITGEVER!

N.V. BOEKHANDEL V/H W. P. VAN STOCKUM & ZOON

Buitenhof 36 - Den Haag.

Abonnementsprijs per jaar fl. 2.50 - Advertentieprijs per regel (kolom % pag.) 30 cent

bö: Mededeelineen H.B.; Verleden, Heden, Toekomst. —

M. c. T.j — Fusievoorstellen; — De Vrouwen in de 2de Kamer — S. v. d. H.-B.; — De Jeugd op het Berlijnsehe tongres — Adèle Ruyter; Binnenland; Buitenland; Uit de ^fdeelingen.

MEDEDEELINGEN HOOFDBESTUUR. UITGAVE MAANDBLAD.

ic r\no nemffpn^m OH7P IpHpti fp kiinnpti mpldpn rtaf nnq

vanaf heden wordt uitgegeven bij de firma W. P. van

uni en Zoon, die de commercieele leiding op zich genomen

Voor den inhoud blijven redactie-commissie en H.B. aansprakelijk.

DE FUSIE.

7 de volgende pagina vinden onze lezers de uitgewerkte

1'e voorstellen", zooals ze op een gecombineerde vergadering

L twee Hoofdbesturen zijn vastgesteld. Afdeelingssecretariscorrespondenten ontvingen deze voorstellen de eerste week

tan. met het verzoek de leden ter bespreking bijeen te roepen.

ft* ...

staan de kolommen van het Maandblad open ter

eking zoowel van de plannen in haar geheel als in de on-

'Pr,

eelen, 'alsook tot het vragen en geven van alle gewenschte

ir>gen.

*ht

V,

verwachten van onze leden in deze uiterst belangrijke

Ie een hartelijk medeleven.

^sti

VERLEDEN. HEDEN. TOEKOMST.

1?e Vereenipinp' heeft eigenlijk haar eieen kalenderindeeline.

O O j - O <-J

°ns is iedere Algemeene Vergadering een Oudejaarsavond 1 M,q

'"-uwjddibudg.

f H P 1 oln Inniinci hom !/-iclrn* i'rtrif l/on rlnnr ntirrümürlrf

loit januüii van icuci J cidl is.an uaat iuv.i rv l

ö

Ir,

■vjr

M

!h door heen gaan, en zoo moeten we toch, bij 't begin van

hih'eilW ^aar' van een n'euw jaren-tiental, eens omzien en ons

en. elkaar eens even de hand drukken en in de oogen

zien; wenschen dat er heil van onze arbeid uitga, dat er zegen op ruste.

Het afgeloopen jaar was voor ons rijk aan licht en schaduw als geen ander. Na de hoogtijdagen in Berlijn, plots de droeve rouw om onze groote en goede leidster.

Het wordt stil in ons als we haar rijke leven met zijn wondere resultaten overzien, en het is alsof met haar het jeugdtijdperk van onze beweging afgesloten is, het tijdperk van de lente met zijn lichten zonneschijn en rijke beloften, met zijn stormen en hagelbuien ook

En nu komt de gelijkmatige zomer, en de rustige geduldige voorbereiding voor den oogst.

,,Maar wat zult ge nog werken zegt men ons, de oogst is er immers al" — en men ziet de bloem voor de vrucht aan.

De gang naar de stembus was nooit anders dan middel tot liet doel: voor de Vrouw invloed en medewerking bij de wetgeving van haar Vaderland.

En zie nu de moeilijkheden van onzen oogsttijd.

Gisteren nog ontmoette ik een jonge ontwikkelde vrouw, die zelfstandig intellectueel werk doet, er een bestaan in vindt, en geheel den indruk maakt van een volledig mensch.

„Laat U mij toch eens iets hooren van de Vrouwenbeweging" zei zij, „want ik weet er zoo weinig van "

Vrouwen als deze weten niet eens meer hoe bevoorrecht zij zijn bij haar zusters van 50 en 25 jaar geleden, weten niet hoe de vreugde van haar vrijen arbeid nog een broos bezit is, dat beschermd, gesteund en bevestigd dient te worden en waarbij aller ernstige toewijding als brood zoo noodig is.

Waarlijk onze taak is ook in dit opzicht nog niet volbracht.

Het zij onze Vereeniging dan gegeven het moeilijke werk van voorlichting, van opbouw, van verruiming, van verheldering in de komende decennia voort te zetten met kracht, met geduld; met wijsheid en — in eendracht met allen, die als wij, een volledig menschwaardig bestaan voor de vrouw eischen.

Medeleden ! Met Uw aller krachtigen daadwerkelijken steun aan den arbeid in 1930. M. C. T,