is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 14, 1929-1930, no 2, 15-02-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

""■toe

fs dan volgt; „de Volkeren kunnen niet ontwapenen door

nationale actie zonder rekening te houden met de rest van ^reld, zooals Pharao Ramses deed

Derde verslag van het eerste clubhuis

voor meisjes.

'^et het korten der dagen, werd de toeloop naar het Clubhuis °°ter, zooals we dat trouwens konden verwachten.

aardige middag werd ons bereid on Zondag 27 Sept.

— o ij *

Y" het mandoline orkest „Sempre Crescendo" een concert in het

^huis ffaf. De meisies hebben met aandacht en enthousiasme

l(! t «

rin OC\ Mru/amhpf i 1 wPTfl. PP tl hP7,OPl< P'CbfSCllt 3.3.11

U. V/p 1 1 w v V.U1UV.I J • 1. »y — O

'er|toonstelling „Het jonge kind in Huis".

P Zondag 1 Dec. werd er voor het eerst een kleine voordracht t|,Jüden over de Gen-estet. Op 4 Dec. vierden wij ons eerste

'^"Niklaasfeest en dat werd een groot succes. Onze instuif was

-'V

k

..

°'kt met over de 100 kinderen, groote en kleine, toen de '•ge met zijn knecht binnenkwam, toegezongen door alle aan¬

wezigen. Het werd een avond vol vroolijkheid. Er werd overvloedig gestrooid en tot slot werd er chocolademelk met speculaas rondgediend.

Een week voor 22 Dec., den dag waarop in het Clubhuis Kerstmis werd gevierd, waren leidsters en meisjes al druk in de weer met voorbereidende werkzaamheden. Alle tafelversieringen werden zelf gemaakt. Daags te voren werd de boom opgetuigd en de tafel gedekt. Het enthousiasme steeg naarmate de preparatieven voor het feest vorderden. Eindelijk brak de groote dag aan. En laten we maar dadelijk zeggen dat ons eerste Kerstfeest een zeer geslaagd feest is geworden.

Dit verslag zou niet volledig zijn, indien wij niet met dankbaarheid de goede gevers herdachten, die ons aan een grammofoon, een naaimachine, boeken en handwerkmateriaal hielpen. Maar ons verlanglijstje is nog niet afgewerkt: Een oude piano voor de instuif en nog een of meer naaimachines staan hierop we! bovenaan. Ook giften in geld zijn nog steeds zeer welkom!

Gironummer Clubhuis 146329.

M. MOULIJN, Directrice.

0l*HERDT STAEQH,

V - s

VEREENIGDE SAEKEN

N. V. BOEKHANDEL v/h W. P. VAN STOCKUM & ZOON

(waarin opgenomen boekhandel J. CIKOT)

10l-MAEKT SLAAG». —

verschenen.

„DE HEMELSCHE LEER"

Orgaan voor de Algemeene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem in Nederland.

(Swedenborg genootschap)

Uitgave N. V. Boekhandel v/h W. P. v. STOCKUM & ZOON - DEN HAAG.

Nummer ter kennismaking voor belangstellenden te verkrijgen door den boekhandel.

of direct van den uitgever.

. ■

Verschenen?

F. C. ENDRES - HET GEHEIM VAN DEN VRIJMETSELAAR

====== geb* fL 4,50 ==

Üit

de recensie onder „Kerknieuws" in de N. Rott. Courant?

„Het gaat in dit boek om het groote Geheim, het Mysterie van wereld en leven, kosmos en ziel. En ieder, die weten wil wat tot de beste beginselen, gedachten en idealen van de Vrijmetselarij behoort, zonder nuttelooze franje of quasi diepzinnigheid, leze dit fijnmoraliseerende boekje".

S—... _ — —— —.————

*v6NhAAGSCHE CüHTsiALE VEREENIÜ1NG

„KBAAMVERZORGING"

*'®«weakliiiiek Prankefiilaa M2 (T«i. 51301). j "nimaprlls v«ri f 3.- tot f 12.75 p«r dag. «erktc klajse keuxe dokter vrij. : 3e klasse Woensdagu van 10—12. I|. Ie en 2e klasse Maandags van 10.—12.

gedurende 14 dagen vanaf f 5.— . per 14 dagen.

'ing: Vrijdags van 10—12 aan de kliniek, t Donderdags van 2—3 Laakweg 178.

*»»cht ook kolp Hijj de bevalling.

HET BESTUUR.

ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIG1NG

KAPITAAL ƒ 50.000.000.- RESERVE ƒ 20.000.000.-

BIJKANTOOR VOOR VROUWELIJKE CLIËNTEN

ROK1N 23-27 (HOEK NADORSTSTEEG) AMSTERDAM LEIDING <

Me], C. M. MEIJERS en Mej. Mr. C. D. E. KLEINHOONTE BEHANDELING VAN ALLE FINANCIËELE AANGELEGENHEDEN