is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1222, 15-02-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingekomen voorstellen voor de Jaarvergadering

Vnnr Ho 1 O O rT7Dr rr«l rlori n- r>ÜM _ . ...

Voor de jaarvergadering ziin onder¬

staande voorstellen ingediend. Amendementen op deze voorstellen kunnen tot 4 Maart ingezonden worden bij het Bondssecretariaat, Tesselschadestraat 31, Amsterdam (W.).

1. Voorstel HOOFDBESTUUR

Dit belangrijke voorstel betreffende „De Proletarische Vrouw" drukken wij, voorzien van een uitvoerige toelichting elders in dit nummer af.

Z. Voorste] ARNHEM

In het reglement voor de gewestelijke vrouwenpropaganda-commissie van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs, vervalle de laatste alinea van art. 1: „De commissie wijst uit haar midden een voorzitster aan", en kome hiervoor in de plaats: „De voorzitster der commissie wordt in functie gekozen".

S. Voorstel DEN HAAG

De „Mededelingen" worden omgezet in een algemeen vrouwenblad, dat elke maand verschijnt.

4. Voorstel HILVERSUM

De „Mededelingen" verschijnen één maand eerder (het liefst in het begin van de maand) en houden één maand eerder op.

5. Voorstel HILVERSUM

Het Hoofdbestuur kome met nieuwe mogelijkheden tot meerdere activering van de clubs en tot uitbreiding daarvan, (bijv. meer dan tot dusverre bij algemene hulpacties als club mede te werken en solidariteitswerk onderling te verrichten).

6. Voorstel HILVERSUM

Het Hoofdbestuur onderzoeke in samenwerking met het N.V.V. de mogelijkheid tot behartiging van de belangen van jonge meisjes, b.v. door het oprichten van clubhuizen in plaatsen, die daarvoor in aanmerking komen.

7. Voorstel EINDHOVEN

Het Hoofdbestuur geve (zo mogelijk nog voor de verkiezingen) een brochure uit voor propaganda onder de Katholieke vrouwen.

8. Voorstel ALMELO

De Jaarvergadering van oordeel dat de 11 November-brochure niet meer voldoet aan het oorspronkelijk doel, besluite deze brochure te laten vervallen en hiervoor in de plaats, op een andere datum een brochure uit te geven die blijk geeft van onze vredeswil langs andere wegen dan die der nationale ontwapening.

9. Voorstel HEERLEN

De propagandageschriftjes worden wat groter en fleuriger uitgevoerd.

10. Voorstel MARUM

De verkiezingsgeschriftjes worden goedkoper uitgegeven.

11. Voorstel TIEL

De Kerstbrochure verschijne minstens 14 dagen voor de Kerstdagen.

12. Voorstel BUSSUM

Het Hoofdbestuur stelle zich in verbinding met alle bonden, die raambiljetten tegen oorlogsspeelgoed uitgeven, om tot een gezamenlijke uitgifte te komen. .

13. Voorstel HEERLEN

Het Hoofdbestuur overwege de uitgave van een suggestiever St. Nicolaasplaat.

14. Voorstel ALKMAAR.

Het Hoofdbestuur overwege voor de Vrouwendagen niet alleen een toneelstukje uit te geven maar ook een tafereel of taferelen te doen samenstellen.

15. Voorstel HILVERSUM.

Het Hoofdbestuur zende aan de clubs vroegtijdig toe een lijstje van beschikbare spreeksters roor de Vrouwendagen.

16. Voorstel HILVERSUM.

Het Hoofdbestuur neme In overweging een soort handleiding van onderwerpen, die op de

ledenvergaderingen behandeld zouden kunnen

n nn Jn «1..I J_ _ _ , ,

nuiucii, aan uc ciuuö toe ie sturen.

17. Voorstel GRONINGEN.

De Jaarvergadering besluite tot het instellen van gewestelijke kadercursussen ter meerdere scholing van bestuursleden en leesclubleidsters.

18. Voorstel ROTTERDAM

Het Hoofdbestuur van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs in Nederland dringe er nogmaals bij het bestuur van de V.A.R.A. op aan om een andere tijd, dan de Woensdagmiddag voor het V.A.R.A.-uurtje voor de vrouwen beschikbaar te stellen.

19. Voorstel MIDDELIE—KWADIJK.

Het Hoofdbestuur trede in overleg met de V.A.R.A., ten einde te bevorderen, dat aan het begin of einde der vrouwenuitzending op Woensdagmiddag een van de liederen uit de nieuwe zangbundel wordt uitgezonden.

20. Voorstel DEN HAAG.

In het V.A.R.A.-halfuurtje worden regelmatig onze vrouwenliederen gezongen, zodat ze meer bekend worden.

21. Voorstel EDAM.

Het Hoofdbestuur zende de berichten waarop binnen een bepaalde tijd geantwoord moet worden, iets eerder uit, bv. 3 a 4 weken te voren.

22. Voorstel SAPPEMEER.

Het Hoofdbestuur neme in overweging de Jaarvergadering eens in het Noorden te houden, bv. in Groningen.

23. Voorstel IJMUIDEN

De bezorging van ons eigen vrouwenblad, de „Proletarische Vrouw" worde in eigen beheer genomen, daar gebleken is, dat nieuwe abonné's eerder bedanken, als zij de „Proletarische Vrouw" tegelijk met het Volksblad ontvangen en betalen.

24. Voorstel GOUDA

Artikelen uit „De Proletarische Vrouw", of de gehele krant, worden opgenomen in de dagbladen van de edities van de Arbeiderspers in plaats van het nieuwe weekend.

25. Voorstel DEN HAAG

Het Bondsbestuur stelle zich in verbinding met de N V „De Arbeiderspers", ten einde te voorkomen, dat gelijktijdig met de propagandaactie voor „De Proletarische Vrouw" ook acties worden gevoerd voor andere uitgaven van bovengenoemde Arbeiderspers. Ook kome het niet meer voor, dat juist als de actie voor „De Proletarische Vrouw begint het Sociaal-Democratische Dagblad in prijs wordt verhoogd.

26. Voorstel WIERINGEN

In „De Proletarische Vrouw" worde voortgegaan met de behandeling van grote figuren, zoals reeds begonnen is met Madame Curie.

27. Voorstel DEN HAAG

In de nummers van „De Proletarische Vrouw", die tijdens de October-actie verschijnen, worde meer rekening gehouden met de nieuw te winnen abonné's.

28. Voorstel APPINGEDAM

In de „Proletarische Vrouw" worden niet meer opgenomen vragen naar gedragen kledingstukken en dergelijken, daar „De Proletarische Vrouw" daarvoor niet de aangewezen plaats is.

29. Voorstel CAPELLE a. d. IJSSEL

De lezeressen van „De Proletarische Vrouw" krijgen meer gelegenheid zich in „De Proletarische Vrouw" over bepaalde onderwerpen uit te spreken, zoals indertijd over de Land- en Tuinbouwarbeiders (-sters) geschiedde of over het voor-ontwerp Romme, verbod van arbeid voor de gehuwde vrouw. Er zijn verschillende onderwerpen waar de vrouwen zelf eens over praten willen in „De Proletarische Vrouw", bv. mag een werkloze zich verloven of trouwen'?

Voorstel van het Hoofdbestuur voor de Jaarvergadering

De Jaarvergadering besluite tot een reorganisatie van „De Proletarische Vrouw" die gepaard zal gaan met verandering van de naam, verhoging van de abonnementsprijs tot 6 cent per weelc en toekenning van een vergoeding van I cent aan de bezorgers.

In de laatste tijd is, ook op de jaarvergadering, dikwijls gesproken over de postie van ons blad in vergelijking tot andere weekbladen in het algemeen en tot andere vrouwenbladen in het bijzonder. Ook in het Hoofdbestuur hadden herhaaldelijk ernstige besprekingen plaats, die tenslotte tot bovenstaand voorstel hebben geleid, met welk voorstel ook de redactrice van ons blad ten volle instemt.

Voorop zij gesteld dat het geenszins ligt in de bedoeling van het Hoofdbestuur een principiële verandering te brengen in de doelstelling of de inhoud van ons blad. De reorganisatie die het Hoofdbestuur aan de clubs voorstelt betreft de uiterlijke opzet van onze krant.

Ons Socialistisch vrouwenblad misschien wel het oudste der bestaande vrouwenbladen is wat zijn aankleding betreft enigszins ouderwets geworden. En al willen wij nu niet het oude verwerpen alleen omdat het oud is, en al zullen juist vele lezeressen aan deze krant gehecht zijn, de nieuwe abonneé's

die wij moeten winnen moeten — vooral onder de jongere vrouwen — vragen in veel gevallen iets anders dan de krant die wij thans bieden. Dit blijkt herhaalde malen en wij hebben daar rekening mee te houden willen wij niet achterop komen.

Wanneer wij echter onze krant meer in overeenstemming willen brengen met de eisen, die de moderne tijd aan een weekblad stelt, zal meer geld aan de krant ten koste moeten worden gelegd. Beter papier, betere inkt meer en betere illustraties, mogelijkheid van meer medewerking op verschillend gebied, brengen hoge kosten mee, die uit de tegenwoordige opbrengst van de „Proletarische Vrouw" niet te financieren zijn.

Het Hoofdbestuur stond nu dus voor de keuze:

öf de krant laten zoals zij is met de kans dat wij meer en meer bij de andere vrouwenbladen achterop zullen geraken en op den duur de concurrentie met andere bladen niet meer kunnen volhouden,