is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1243, 12-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat voor ons dan ook in die korte tijd daar doorgebracht volkomen is geworden een prettig tehuis in mooie kameraadschap, zoals we het in een socialistische gemeenschap verwachten.

Toen dan de Zaterdagmorgen een regendag aankondigde, is dat toch nog een heerlijke dag geworden. Mevr. Meijboom hield voor ons een inleiding over Democratie, waarop we met elkaar van gedachten wisselden. We hebben onze mooie liederen met elkaar gezongen, zodat de avond er was voor we het wisten.

Zondagmorgen een prachtige wandeling in de^mooie omgeving met nu en dan een mooi vergezicht op de mooiste gedeelten van ons land; 's middags een kunstmiddag, aangeboden door mevr. Polak—de Meijer.

En dan tot besluit het plechtige ogenblik bij het haardvuur, wat altijd weer zo'n diepe indruk op ons maakte. Toen Maandagmorgen dan ook één der deelneemsters een hartelijk dankwoord sprak namens allen en mevr. Meijboom nog een gedicht tot afscheid voorlas, zijn we allen weer naar de verschillende plaatsen gegaan, maar allemaal met de belofte in ons om onze mooie strijd voor een socialistische toekomst met nog meer kracht te strijden, welke kracht we opnieuw hadden gekregen in ons mooi zonnehuis „De Born".

Leeuwarden.

L. RINGENALDUS—v. d. WAL.

CLUBBERICHTEN

Clubberich+en moeten als volgt geadresseerd worden: Propagandiste „De Prol. Vrouw", p/a. N.V. „De Arbeiderspers", Hekelveld 15, Amsterdam-C.

AMSTERDAM (Groep 5). 4 Juni naar het Bosplan; er was een tamelijke opkomst en stralend weer. Wij hebben heerlijk rondgedwaald en de ogen uitgekeken naar al het mooie, wat daar tot stand is gebracht. Het zou echter wenselijk zijn, dat, als er in de toekomst nogmaals één of andere groep heen gaat, deze zich door een deskundige laat rondleiden. Het is er bijzonder mooi en 'fc is werkelijk de moeite waard er een tfagje aan op te offeren. C. B. T.

AMSTERDAM (Groep 12.) 23 Juni maakten wij ons eerste uitstapje en wel s morgens naar „Ons Honk" en 's middags naar de Gero-fabrieIcen te Zeist. De ontvangst was op beide plaatlen best. Wij hebben veel gezien. Het werk van de huisvrouw lijkt ons echter veel gezonder en afwisselender dan het fabriekswerk We dronken thee op Soesterberg speelden nog wat en omgevlogen was onze prettige dag. Hierbij past nog wel even een woord van dank aan mevr. Post, die zo goed onze spaarpenningen wist te beheren. In September gaan we een dag naar de Born. » C. V.—W.

ANNA PAULOWNA. Op 29 Juni hielden wij onze huishoudelijke vergadering met 12 leden. Voorz. kon een oud lid welkom heten. Zij dankt de vrouwen voor het vele werk. dat ze voor de verkiezingen hebben gedaan. 100 Troelstra-loten zijn besteld. Voor de gratis bon, ons verstrekt door het Troelstra-oord gaan N Wiggers en N. Noorden voor drie dagen naar Egmond aan Zee. Er zijn plannen om in September de zuivelfabriek in Lutjewinkel te bezichtigen. Wie mee wil. geve zich bij het bestuur op. In de pauze werden we getracteerd op thee en een koekje door pge Keuris—Brands vanwege haar 40-jarige echtvereniging. Besloten werd om in de maanden Juli en Augustus niet te vergaderen, daar vele vrouwen het te druk hebben in het bollenbedrijf. A. B L.

BEVERWIJK. Huish. verg. bij p.ge Visser— Jansen. Opkomst goed. Besprekingen zomeruitstapjes, zowel voor de vrouwen als voor de kinderen. Besloten is, dat de vrouwen op 16 Aug. naar Vierhouten gaan; de kinderen gaan ook een dag uit, maar er is nog niet vastgesteld waarheen. M. V.—J.

DEN HAAG (groep 8). Wij hielden Donderdag 29 Juni een vergadering waarmede wij een goede werkzame winter afsloten. De opkomst was prachtig. Pge. A. v. d. Goes v. Naters—v. d. Plaats besprak het leven en werken van Dr. Seirrmelweiss en las daarna enige gedichten voor van Jan Greshoff. De voorz. dankte alle werksters voor haar grote activiteit en hoopte in September weer op allen te mogen rekenen Het was een fijne avond. Vrouwen tot September. Dan beginnen wij weer met nieuwe moed. P C. D.—R.

HARDINXVELD. 5 Juli maakte onze club haar jaarlijkse uitstapje. Ditmaal was een bezoek aan het Natuurvriendenhuis „Morgenrood" het hoofddoel, 's Morgens om zeven uur werd per touringcar vertrokken om via Zaltbommel naar 's Hertogenbosch te gaan. Hier brachten wij een bezoek aan de Kathedraal van de Sint Jan, waarna men verder trok om enige tijd in 't bos door te brengen. Toen naar Oisterwijk, waar we om half elf aankwamen. Hier gebruikten we de koffie. Daarna werd de mooie omgeving bezichtigd. Toen we van deze wandeling terug kwamen, stond het middagmaal reeds te wachten. Daarna zijn wij naar Breda gegaan. Hier werd een speeltuin bezocht, waar men enige tijd gezellig bleef. Via de Moerdijk ging het op de nieuwe brug in Zwijndrecht aan, welke wij bezichtigd hebben. In Dordt hebben wij nog een korte wandeling gemaakt. Het was een genotvolle dag, vol van sfeer en goede kameraadschap. A. V.—v. d. W.

HEERLEN. H.h.verg. op Dinsdag 4 Juli. Voor de Gew. Comm. aanwezig pge. Santen—Waage. Daar pge. C. de Maat door huiselijke omstandigheden bedankt als voorzitster, wordt hiervoor gekozen pge. N. Vooys—Treffers. Namens de leden bedankt ze pge. De Maat voor het vele werk, door haar verricht en ze hoopt, dat ze in de toekomst op de volle medewerking der leden kan rekenen. De pgen v. d. Bult en v. d. Hoef roepen we langs deze weg een hartelijk vaarwel toe en bedanken hen voor het werk, dat ze voor de club gedaan hebben. We hopen, dat ze in hun nieuwe woonplaats trouwe leden van de S.D.V.C. mogen worden. Bespreking zomerwerk: het kinderuitstapje zal 17 Aug. plaatsvinden. Daarna politiek overzicht door pge. Santen— Waage. d. de W.—H.

HOENSBROEK. De vorige maand bezochten we met Heerlerheide tezamen de Vroedvrouwenschool, waar we een leerzame middag doorbrachten en we door den dokter en de zusters werden rondgeleid. 28 Juni bezochten we de huishoudschool, waar we de kennis opdeden, dat we toch nog geen volleerde huisvrouwen waren. De verkiezing heeft ons wel meer stemmen opgebracht dan voor 4 jaar, maar geen zetelwinst. De vrouwen hebben allen er flink aan meegewerkt. L. A. K — B.

NIJMEGEN. Onze club vergaderde 6 Juli h.h. Wij mogen met voldoening terugzien op ons werk voor de verkiezingen. Het resultaat was prachtig. Ons reisje gaat dit jaar vermoedelijk naar Middelburg, naast het reisje naar Luik, georganiseerd door de plaatselijke raad. Besloten werd tot opheffing van het jubileumfonds. Wegens vertrek van onze tweede voorz. en subagentesse naar Alkmaar werd besloten de functie van bestuurster aan te houden tot de a.s. jaarvergadering en p.ge T. Alink te benoemen als sub-agentesse. Wij ontvingen 25 ex. van de Prol. Vrouw, en zullen trachten abonné's te winnen Na opwekking door de voorzitster om te helpen collecteren voor de Helpende Hand, werd deze geanimeerde vergadering gesloten. g. T. H.

PURMEREND. 30 Juni maakten wij met 24 vrouwen ons jaarlijkse uitstapje. Eerst naar Den Haag, waar we een bezoek brachten aan de coöperatie „Volharding". We werden zeer prettig ontvangen en eerst onthaald op een kop koffie met gebak. We bezichtigden o.a. de bakkerij, de vleeswarenfabriek en de gebouwen op

de Grote Markt. Verder bezochten we het Mesdag-Panorama In de namiddag gingen we naar Noordwijk aan Zee. Het weer was prachtig, zodat we kunnen zeggen: het was een mooie dag, veel gezien, veel ge.ioten en ook nog iets geleerd. Tot September hebben we nu vacantie.

J. K —V.

ROTTERDAM. 29 Juni hebben wij met 85 vrouwen een uitstapje gemaakt naar het Troelstra-Oord te Beekbergen. Om acht uur 's morgens vertrokken wijjjjet 3 touringcars: wij hebben eerst in Utrecht koffie gedronken, daarna reden wij door naar Beekbergen, waar wij hartelijk werden ontvangen door pg. Janssen. Op het Troelstra-Oord gebruikten wij het middagmaal en er volgde een rondwandeling door het gebouw. Om halfvijf keerden wij weer huiswaarts, toen hebben wij nog de Pyramiden van Austerlitz bezocht, waar de vrouwen naar hartelust genoten hebben en in de beste stemming en zeer voldaan over deze dag, waren wij om half tien thuis. a. l. M. T.—a.

Onze

VflCANTIE-RUBRIEK

Voorthuizen. Ceritr. Veluwe Kamphuis „De Kloek"

Voor moderne mensen pracht gelegenheid. Ruime, frisse slaapvertrekken, beboste tuin en boomgaard. Pr. natuurbaden a 27 cent p. w Voll. pens p. w. ƒ 10.50, p. d. ƒ 1 50. Vraagt prospectus.

Fenny en Ferry v.d. Roest, Tel. 103. Lid O.K. 1086—10

Kinderkamp „De Pinksterblom"

kampeert dit jaar op Goeree

Pros. bij Céline Schaake—Verkozen, Montessorileidster, Kinderhuis en Montessorischool, Loosdrechtseweg 140, telef. 6706, Hilversum.

1094—10

„Spandershorst" Kamphuis

Bussummergrindweg 50, tel. «119, Hilversum Volledig pension p. w. ƒ 9.—, p. dag ƒ 1.50, overnachten voor trekkers ƒ 0.45, maaltijd ƒ 0.50, ontbijt 7 0.30. Ideaal gelegen. Bos, heide, roeien, zwemmen. 1106—10

Dagelijks drie mooie boottochten

Langs de OUDE en NIEUWE VECHT naai de Schone Plassen, „De Wijde Bliek" + 2 uur verblijf aan „BAD DE ZUWE". Afv dag. 10 uur. Terug in A'dam ca. 6 uur! Dagretour f 1.25. Middagboottocht naai Abcoude, ,,'t Meerhuis". Afv. dag 2 uur Terug in A'dam 6 uur. Prijs p. p. ƒ0.75 ret' Mooiste arondboottocht langs de celiele Amstel naar Ouder-Amstel, met electr verlichting Afv. 8.15 uur. Terug 10.30 uur.

,? eent Afvaartplaats Lijnbaans™ ^ 1ek Vijzelgracht, bij kruising Weteringschans, traml. 4-6-7-10-16-24-25 Meteoorsteiger, Weesperzljde, tevens eindpunt van alle tochten. Buffet aan boord

Inlichtingen:

H. A. van Zijl

Telefoon 52917

naast AmstelhoteJ,

1067—30