is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1247, 09-08-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVS RTKDF.RBIjAAD.fE

Toen zij 's morgens weer wakker werd, was ze onder de boom alleen. Zij wist niet of ze waakte of droomde en of alles wat er met haar gebeurd was, werkelijkheid was of een droombeeld. Maar of zij zich de ogen uitwreef en zich zelf en de voorwerpen om haar heen bevoelde en betastte, — het bleek haar dat zij klaar wakker was en dat zij werkelijk uit haar lieve land was weggevoerd naar de vreemde. Zii schreide om haar vader en haar vriendinnen, zij weeklaagde en bad... Daar stond opeens een lieflijke gestalte voor haar, Aphrodite, de godin der schoonheid. En deze sprak haar zacht liefkozend toe: „Ween niet zo, lief meisje om het lot dat u beschoren is. Ik zelf was 't die u de droom zond, om er u op voor te bereiden. Gij zijt nu de vrouw van Zeus en dit heerlijke oord heeft hij bestemd tot woonplaats voor u en uw nakomelingen. Omdat hij u, zijn sterfelijke gade, zo lief heeft, wil hij uw naam onsterfelijk maken; het vreemde werelddeel op welks bodem hij u heeft overgeplant, zal van nu af de naam dragen van Europa." 5)

Verteld door Nellie van Kol.

') Spreek uit: Agénor

') Bedoeld worden hier eigenlijk: Klein-Azië met het daaraan grenzende Syrië en Phoeincië enz en het tegenoverliggende Hellas met Macedonië enz. De rest van Europa telde in die dagen niet mee. (N.)

-1) Spreek uit: Tzuis.

') Dit is Aphrodite (spreek uit: Afrödite of Venus), godin der schoonheid en liefde en de gratiën, die de godinnen van de vrolijke levenslust, vrouwelijke schoonheid en bevalligheid waren en daarom in het gevolg van Aphrodite optraden, de opperste godin der schoonheid

1 De wijze koningen, die 111 het Dodenrijk tot rechters over de doden werden ssngesteld, waren de zonen van Europa, een derde zoon werd koning van Lydië, in Klein-Azië. Dezt? bevolkten met hunne nazaten Europa. De afstammelingen waren dus van goddelijke en van menselijke oorsprong. Hierdoor wordt duidelijk, dat de Grieken de Europeanen beschouwen voor de helft van goddelijke oorsprong te zijn. Het is moeilijk zich in te denken, in dit zelfde Europa, waar de volken tot de tanden gewapend tegenover elkaar staan, dat de mensen voor de helft van goddelijke oorsprong zijn. Moge hun goddelijke oorsprong hen behoeden tot veel kwaad. (Redactie.)

BIJBLAD VAN „DE PROLETARISCHE VROUW" VAN 9 AUGUSTUS 1939. No. 12«. DER riOSTI JAARGANG No. 1126 VAN „ONS KINDERBLAADJE". VERSCHIJNT ELKE WOEiNSDAG. REDACTIE-ADRES: MEVR. EISENLOEFFEL, ELSPEET (VELUWE)

EUROPA

Griekse sage VOOR DE GROTEN

In het land van Tyrus en Sidon leefde de jonkvrouw Europa, de dochter van koning Agenor l) rustig en gelukkig in de stille afzondering van haars vaders paleis. Eens te middernacht — het uur, waarop de onsterfelijken dikwijls tot de mensen spreken in dromen — zag zij in haar slaap twee vrouwengestalten op haar afkomen, die de twee werelddelen betekenden: Azië en het daartegenover liggende. 2)

Beide vrouwen streden om het bezit van jonkvrouw Europa. De ene gekleed in de dracht des lands, poogde haar met moederlijke liefde tegen te houden; de andere, in vreemde dracht, nam haar mee en zei: „Kom kindje! ik breng je naar den opperheerser Zeus1); dat is je voorbestemde lot!" En vreemd, Europa was in haar droom volstrekt niet onwillig om mee te gaan met de onbekende vrouw en